NPH2019_003: Phỏng vấn ông Lương Thanh Nghị tại Hà Nội

Phó chủ nhiệm UBNNVNVNONN tại 32 Bà Triệu, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội về những chính sách mới của NNVN với kiều bào. Đặc biệt luật quốc tịch, và đầu tư.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s