Category Archives: Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

THE REASON FOR RECALL – LÝ DO TRUẤT PHẾ

HOÀNG-NAM TRAN

The “Reason” for Recall was stated in the Notice of Intent to Recall, which was served to Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen. Per California State law, the reason had to be 200 words or less. Below are the reasons for each of the three. But 200 words doesn’t do it justice. Below these official reasons are over 20 reasons, and the three keep doing more to add to the list each month.

Lý do Truất phế đã được nêu trong Thông báo Kiếu nại Truất phế, đã được gửi đến cho Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie. Theo luật của Tiểu bang California, lý do phải có từ 200 từ ngữ trở xuống. Dưới đây là những sự việc cho mỗi một trong ba người. Nhưng 200 từ ngữ không làm điều đó công bằng. Với những lý do chính thức là hơn 20 sự việc, và sự việc nầy, ba người cứ tiếp tục hành sử sẽ cộng thêm vào danh sách cho mỗi tháng.

NOTICE OF INTENTION TO CIRCULATE RECALL PETITION. TO THE HONORABLE TRI TA: Pursuant to Section 11020, California Elections Code, the undersigned registered qualified voters of Westminster, in the State of California, hereby give notice that we are the proponents of a recall petition and that we intend to seek your recall and removal from the office of Mayor, in Westminster, California, and to demand election of a successor in that office.

KÍNH GỬI TẠ ĐỨC TRÍ: Căn cứ theo Mục 11020, Bộ luật Bầu cử California, các Cử tri Hợp pháp đã Ghi danh Bầu cử tại Westminster, Tiểu bang California, xin thông báo rằng chúng tôi đề nghị một Kiến nghị Truất phế và chúng tôi dự định xin Truất phế và Bãi nhiệm của Quý vị ra khỏi Văn phòng Thị trưởng Westminster, California và yêu cầu cuộc Bầu cử Người Kế nhiệm cho Địa vị nầy.

The grounds for the proposed recall are as follows:
Nguyên do để Truất phế như sau:


1. Mayor Tri Ta operates as if he is above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism. 1. Thị trưởng Tạ Đức Trí hoạt động vượt luật pháp, giám sát một Hội đồng Thành phố liên tục bị cáo buộc tội Tham nhũng, Gia Đình trị và Thiên vị.


2. Corruption and mismanagement by Mayor Tri Ta and two (2) allies on the City Council has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.
2. Tham nhũng và Quản lý sai lầm của Thị trưởng Tạ Đức Trí và hai (2) Đồng bọn trong Hội đồng Thành phố, đã khiến Người Thọ thuế phải trả hàng triệu Đô la về việc phân biệt đối xử, trả thù và các khiếu nại kiện tụng và chi phí kiện tụng khác.


3. As Mayor, Ta has repeatedly operated like a dictator, misusing our city police to pressure local businesses and punish political enemies.
3. Vị thế Thị trưởng, Tạ Đức Trí đã nhiều lần hoạt động như một kẻ độc tài, lạm dụng Cảnh sát Thành phố Chúng ta để gây áp lực cho các Doanh nghiệp Địa phương và trừng phạt Kẻ thù Chính trị.

4. Ta has refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces ethical violations like nepotism and abuse of public resources.
4. Tạ Đức Trí đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các Quan chức Thành phố tố cáo các hành động Vi phạm Đạo đức như Gia Đình trị và Lạm dụng các Tài Nguyên công.

5. Ta and his allies passed a new rule giving themselves complete power over City Council agendas, silencing opponents by barring other council members from adding items for discussion.
5. Tạ Đức Trí đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các Quan chức Thành phố tố cáo các hành động Vi phạm Đạo đức như Gia Đình trị và Lạm dụng các Tài Nguyên công.

6. Instead of spending the funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase public safety, Mayor Tri Ta voted to spend over half a million dollars over the next three years on pay raises for his upper management employees, increasing one employee’s pay to $304,015 a year in salary and benefits.
6. Thay vì chi tiền cho tình trạng vô gia cư, cho nhà ở có giá phải chăng hơn hay tăng cường An ninh Công chúng, Thị trưởng Tạ Đức Trí đã bỏ phiếu chi hơn nửa triệu Đô la trong ba (3) năm tới để tăng lương cho Nhân viên Quản lý của mình, tăng một Nhân viên tới 304.015 Đô la một năm cho Tiền lương và Lợi ích.

NOTICE OF INTENTION TO CIRCULATE RECALL PETITION. TO THE HONORABLE KIMBERLY HO: Pursuant to Section 11020, California Elections Code, the undersigned registered qualified voters of Westminster, in the State of California, hereby give notice that we are the proponents of a recall petition and that we intend to seek your recall and removal from the office of City Council, in Westminster, California, and to demand election of a successor in that office.
KÍNH GỬI HỒ KIMBERLY: Căn cứ theo Mục 11020, Bộ luật Bầu cử California, các Cử tri Hợp pháp đã Ghi danh Bầu cử tại Westminster, Tiểu bang California, xin thông báo rằng chúng tôi đề nghị một Kiến nghị Truất phế và chúng tôi dự định xin Truất phế và Bãi nhiệm của Quý vị ra khỏi Văn phòng Hội đồng Thành phố Westminster, California và yêu cầu cuộc Bầu cử Người Kế nhiệm cho Địa vị nầy.

The grounds for the proposed recall are as follows:
Nguyên do để Truất phế như sau:

1. Council member Kimberly Ho operates as if she is above the law as a member of a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism.
1. Thành viên Hội đồng Hồ Kimberly hoạt động vượt luật pháp, giám sát một Hội đồng Thành phố liên tục bị cáo buộc tội Tham nhũng, Gia Đình trị và Thiên vị.
2. Corruption and mismanagement by Council member Ho and two allies on the City Council has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.
2. Tham nhũng và Quản lý sai lầm của Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly, Đồng bọn trong Hội đồng Thành phố, đã khiến Người Thọ thuế phải trả hàng triệu Đô la về việc phân biệt đối xử, trả thù và các khiếu nại kiện tụng và chi phí kiện tụng khác.

3. As a Council member, Ho has engaged in nepotism by joining another Councilmember in appointing each other’s children to City commissions and not disclosing this to the public.
3. Với tư cách là Thành viên Hội đồng, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã tham gia Gia Đình trị bằng cách bổ nhiệm những Con của nhau vào Ủy ban Thành phố và không tiết lộ điều này —Danh tánh— với Công chúng hoặc các Thành viên Hội đồng Thành phố khác trước khi bỏ phiếu chuẩn thuân.

4. Ho has refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces ethical violations like nepotism and abuse of public resources.
4. Hồ Kimberly đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các Quan chức Thành phố tố cáo các hành động Vi phạm Đạo đức như Gia Đình trị và Lạm dụng các Tài Nguyên công

5. Ho and her allies passed a new rule giving themselves complete power over City Council agendas, silencing opponents by barring other council members from adding items for discussion.
5. Hồ Kimberly và Đồng bọn đã thông qua một Quy tắc mới dành cho Bọn họ Quyền lực Tuyệt đối trên các Chương trình Nghị sự của Hội đồng Thành phố, Bịt miệng Thành viên Hội đồng khác bằng cách ngăn cản Họ khi muốn thêm các Đề mục Thảo luận.

6. Instead of spending the funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase public safety, Ho voted to spend over half a million dollars over the next three years on pay raises for her upper management employees, increasing one employee’s pay to $304,015 a year in salary and benefits.
6. Thay vì chi tiền cho tình trạng vô gia cư, cho nhà ở có giá phải chăng hơn hay tăng cường An ninh Công chúng, Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly đã bỏ phiếu chi hơn nửa triệu Đô la trong ba (3) năm tới để tăng lương cho Nhân viên Quản lý của mình, tăng một Nhân viên tới 304.015 Đô la một năm cho Tiền lương và Lợi ích.

NOTICE OF INTENTION TO CIRCULATE RECALL PETITION. TO THE HONORABLE CHI CHARLIE NGUYEN: Pursuant to Section 11020, California Elections Code, the undersigned registered qualified voters of Westminster, in the State of California, hereby give notice that we are the proponents of a recall petition and that we intend to seek your recall and removal from the office of City Council, in Westminster, California, and to demand election of a successor in that office.
KÍNH GỬI NGUYỄN MẠNH CHÍ CHARLIE: Căn cứ theo Mục 11020, Bộ luật Bầu cử California, các Cử tri Hợp pháp đã Ghi danh Bầu cử tại Westminster, Tiểu bang California, xin thông báo rằng chúng tôi đề nghị một Kiến nghị Truất phế và chúng tôi dự định xin Truất phế và Bãi nhiệm của Quý vị ra khỏi Văn phòng Hội đồng Thành phố Westminster, California và yêu cầu cuộc Bầu cử Người Kế nhiệm cho Địa vị nầy.

The grounds for the proposed recall are as follows:
Nguyên do để Truất phế như sau:

1. Council member Chi Charlie Nguyen operates as if he is above the law as a member of a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism.
1. Thành viên Hội đồng Nguyễn Mạnh Chí Charlie hoạt động vượt luật pháp, giám sát một Hội đồng Thành phố liên tục bị cáo buộc tội Tham nhũng, Gia Đình trị và Thiên vị.

2. As a Council member, Nguyen has engaged in nepotism by joining another Councilmember in appointing each other’s children to City commissions and not disclosing this to the public.
2. Với tư cách là Thành viên Hội đồng Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã tham gia Gia Đình trị bằng cách bổ nhiệm những Con của nhau vào Ủy ban Thành phố và không tiết lộ điều này —Danh tánh— với Công chúng hoặc các Thành viên Hội đồng Thành phố khác trước khi bỏ phiếu chuẩn thuân.

3. Nguyen has refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces ethical violations like nepotism and abuse of public resources.
3. Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các Quan chức Thành phố tố cáo các hành động Vi phạm Đạo đức như Gia Đình trị và Lạm dụng các Tài Nguyên công

4. Nguyen and his allies passed a new rule giving themselves complete power over City Council agendas, silencing opponents by barring other council members from adding items for discussion. 4. Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã thông qua một Quy tắc mới dành cho Bọn họ Quyền lực Tuyệt đối trên các Chương trình Nghị sự của Hội đồng Thành phố, Bịt miệng Thành viên Hội đồng khác bằng cách ngăn cản Họ khi muốn thêm các Đề mục Thảo luận.

5. Nguyen placed the City at risk for an Age Discrimination lawsuit for his failure to contact Applicants for Planning Commissioner who indicated they are Retired or Semi-Retired. Councilman Nguyen stated on video he wanted someone “young and energetic” for that appointment.
5. Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã đặt Thành phố có nguy cơ bị kiện Phân biệt Tuổi tác vì không liên lạc với Người Nộp đơn vào Ủy viên Kế hoạch, người cho biết Họ đã nghỉ hưu hoặc bán hưu. Nguyễn Mạnh Chí Charlie tuyên bố trên video rằng anh ta muốn ai đó “Trẻ tuổi và Năng động” cho việc bổ nhiệm nầy.

@Westminster-United Web Source: https://www.westminster-united.com/recall
Relating Article – Bài Liên Quan: They Don’t Want You To Know – Chúng Không Muốn Ta Biết.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/the-issues-they-dont-want-you-to-know-nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BB%87n-b%E1%BB%8Dn-ch%C3%BAng-kh%C3%B4ng-mu%E1%BB%91n-ta-bi%E1%BA%BFt/2284950851581433/My Personal Opinion – Ý kiến Cá nhân.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/my-personal-opinion-%C3%BD-ki%E1%BA%BFn-c%C3%A1-nh%C3%A2n/2285192128223972/Chương Trình Giảm Khinh @ Người Vô Gia Cư – Amnesty Program Vs. Homeless People.

https://www.facebook.com/notes/hoàng-nam-tran/chương-trình-giảm-khinh-người-vô-gia-cư-amnesty-program-vs-homeless-people/2294732970603221/Ngô Thanh Vân @ Tạ Đức Trí.


https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/ng%C3%B4-thanh-v%C3%A2n-t%E1%BA%A1-%C4%91%E1%BB%A9c-tr%C3%AD/2108143625928824/Lửa Cháy Thành Phố Westminster –Little Saigon.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/l%E1%BB%ADa-ch%C3%A1y-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-westminster-little-saigon/2130578453685341/Con Bùa ‘Mr. Mom’ Tạ Mất Trí.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/con-b%C3%B9a-mr-mom-t%E1%BA%A1-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD/2250122355064283/Pyramid of Politicians – Kim Tự Tháp Chính Trị.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/pyramid-of-politicians-kim-t%E1%BB%B1-th%C3%A1p-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/2164959440247242/The Westminster Police Department – Cơ quan Cảnh Sát Westminster.

https://voiceofoc.org/2019/07/a-top-westminster-police-official-joins-three-other-officers-alleging-department-retaliation-and-wrongdoing/?fbclid=IwAR13HQuBeOndu3TK_67oMfZlVTahk6lrrS1rizxrC6fhXu0vEFbjVYr4FEgWestminster Council Members Vote to Denounce Councilman in a City Statement.

https://voiceofoc.org/2019/06/westminster-council-members-vote-to-denounce-councilman-in-a-city-statement/Recall Effort Begins Against Three Westminster City Council Members.

https://voiceofoc.org/2019/07/recall-effort-begins-against-three-westminster-city-council-members/?fbclid=IwAR0C78zVZDzOqupCPxIg9jCjTo5s1pHIF_2suftsVR3odnxl_igM4AzPE7IWestminster City Hall saga: Acrimony, voting restrictions and recall bids for all.

https://www.ocregister.com/2019/07/12/westminster-city-hall-saga-acrimony-voting-restrictions-and-recall-bids-for-all/?fbclid=IwAR39v2uQ8mLTfGR4jU8trIGxScW3J8HiT2DLqWZWgQ-NRjjp2RjfIw63eUMWestminster City Employee Claims Racial Harassment – Nhân Viên Thành Phố Westminster Khiếu Kiện Sách Nhiểu Chủng Tộc.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/westminster-city-employee-claims-racial-harassment-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-westminst/2299975350078983/Westminster City Sued by Employee Citing Anti-Semitic and Anti-Latino Treatment.

https://www.vjamesdesimonelaw.com/city-westminster-sued-employee-citing-anti-semitic-latino-treatment/Childish Augment @Lan Q. Nguyen – Lý luận Trẻ Con @Nguyễn Quốc Lân.

https://orangecountytribune.com/2019/06/24/drastic-measure-required-for-bad-actor/Relating Video – Liên Hệ: Westminster City Employee Claims Racial Harassment, Files Lawsuit.

https://www.nbclosangeles.com/news/local/Westminster-city-Employee-Claims-Racial-Harassment-in-Lawsuit-509355631.html?fbclid=IwAR0bm-G3IZ58qOtKlCe671b0286NQI-ehHBnvdn1uWH72oWo1M7v6-3Vv2EFormer Westminster Mayor Margie Rice.

https://www.youtube.com/watch?v=sRnc-oOeZBQ&feature=shareCouncilperson Sergio Contreras. – https://www.youtube.com/watch?v=8Oao8urSME4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FV5G7rLcGuT_X1bjpRRY_hwHSHqfwx49lCdyQEdtyi4f32DC_cOUqEFwCouncilperson Tai Do.

https://www.youtube.com/watch?v=ExnKJnOujCs&fbclid=IwAR1aak-Acu1MZDjo1aCb_VT7pYMPAmfBei1fF1k1Mj87nOMBiv0cp5VxU8UTrần Thái Văn @ Vũ Hoàng Lân.

https://www.youtube.com/watch?v=B7lenhaF2VcNguyễn Văn Ức @ Nguyễn Nam Hà. – https://www.youtube.com/watch?v=8X_VDWMUM60&t=331sNguyễn Văn Ức. – https://www.youtube.com/watch?v=XV3xUyiphZM


OVER 20 REASONS TO RECALL – TRÊN 20 LÝ DO ĐỂ TRUẤT PHẾ.

1. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of Corruption, Nepotism and Favoritism.
1. Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie hoạt động vượt luật pháp, giám sát một Hội đồng Thành phố liên tục bị cáo buộc tội Tham nhũng, Gia Đình trị và Thiên vị.

2. Corruption and Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho, allies on the City Council, has cost Taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.
2. Tham nhũng và Quản lý sai lầm của Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly, Đồng bọn trong Hội đồng Thành phố, đã khiến Người Thọ thuế phải trả hàng triệu Đô la về việc phân biệt đối xử, trả thù và các khiếu nại kiện tụng và chi phí kiện tụng khác.

3. As Mayor, Tri Ta has repeatedly operated like a dictator, misusing our City Police to pressure Local Businesses and punish Political Enemies.
3. Vị thế Thị trưởng, Tạ Đức Trí đã nhiều lần hoạt động như một kẻ độc tài, lạm dụng Cảnh sát Thành phố Chúng ta để gây áp lực cho các Doanh nghiệp Địa phương và trừng phạt Kẻ thù Chính trị.

4. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces Ethical Violations like Nepotism and Abuse of Public Resources.
4. Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các Quan chức Thành phố tố cáo các hành động Vi phạm Đạo đức như Gia Đình trị và Lạm dụng các Tài Nguyên công.

5. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen passed a New Rule giving themselves Complete Power over City Council Agendas, Silencing opponents by barring other Council Members from adding Items for Discussion.
5. Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã thông qua một Quy tắc mới dành cho Bọn họ Quyền lực Tuyệt đối trên các Chương trình Nghị sự của Hội đồng Thành phố, Bịt miệng Thành viên Hội đồng khác bằng cách ngăn cản Họ khi muốn thêm các Đề mục Thảo luận.

6. Instead of spending the funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase Public Safety, Tri Ta and Kimberly Ho voted to spend over half a million dollars over the next three (3) years on pay raises for his Upper Management Employees, increasing one Employee’s pay to $304,015 a year in Salary and Benefits.
6. Thay vì chi tiền cho tình trạng vô gia cư, cho nhà ở có giá phải chăng hơn hay tăng cường An ninh Công chúng, Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly đã bỏ phiếu chi hơn nửa triệu Đô la trong ba (3) năm tới để tăng lương cho Nhân viên Quản lý của mình, tăng một Nhân viên tới 304.015 Đô la một năm cho Tiền lương và Lợi ích.

7. As a Council Members, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have engaged in Nepotism by appointing each other’s Children to City Commissions and not disclosing this to the Public or even the other City Council Members before the vote to approve.
7. Với tư cách là Thành viên Hội đồng, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã tham gia Gia Đình trị bằng cách bổ nhiệm những Con của nhau vào Ủy ban Thành phố và không tiết lộ điều này —Danh tánh— với Công chúng hoặc các Thành viên Hội đồng Thành phố khác trước khi bỏ phiếu chuẩn thuận.

8. Chi Charlie Nguyen placed the City at risk for an Age Discrimination lawsuit for his failure to contact Applicants for Planning Commissioner who indicated they are retired or semi-retired. Chi Charlie Nguyen stated on video that he wanted someone “Young and Energetic” for that appointment.
8. Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã đặt Thành phố có nguy cơ bị kiện Phân biệt Tuổi tác vì không liên lạc với Người Nộp đơn vào Ủy viên Kế hoạch, người cho biết Họ đã nghỉ hưu hoặc bán hưu. Nguyễn Mạnh Chí Charlie tuyên bố trên video rằng anh ta muốn ai đó “Trẻ tuổi và Năng động” cho việc bổ nhiệm nầy.

9. Tri Ta and Kimberly Ho railroaded the approval of a Westminster Welcoming Center to one Organization without offering any Second Bidders, doing it in only one meeting without Proper Planning Documentation, approving to lease our City Land to them for only $1 per year for a minimum of 10 years.
9. Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly đã thông qua sự chấp thuận cho Trung tâm Đón tiếp Westminster cho một Tổ chức mà không đưa ra bất kỳ Nhà thầu Thứ hai nào, chỉ thực hiện trong một cuộc hợp mà không có Tài liệu Quy hoạch phù hợp, chấp thuận cho Bọn họ Thuê đất chúng ta với giá chỉ 1 Đô la mỗi năm, tối thiểu 10 năm.

10. Tri Ta willfully abused the Power of Mayor for Personal Gain by granting a City Resolution to a Vietnamese Actress for a Movie made in Communist Vietnam to support his existing Family Business as a Self-Proclaimed Screenwriter and Producer of Vietnamese movies, while not notifying other City Council Members using their names.
10. Tạ Đức Trí cố tình Lạm dụng Quyền lực Thị trưởng vì Lợi ích Cá nhân bằng cách trao Nghị quyết Thành phố cho một Nữ Diễn viên Việt Nam trong một Bộ phim được sản xuất tại Việt Nam Cộng sản để hỗ trợ Doanh nghiệp Gia đình hiện nay như tự cho mình là Nhà Kịch bản và Nhà Sản xuất phim Việt Nam, không thông báo một Thành viên Hội đồng Thành phố về việc sử dụng tên của Họ —Trong Bản Nghị quyết.

11. Tri Ta’s incompetence has wasted Taxpayer money on litigation Settlements and Complaint payouts, and the loss of Public Confidence due to a series of accusations against the City and / or City Council that go uncorrected, while he approved hiding behind non-disclosure agreements that encourage copy-cat lawsuits.
11. Sự bất tài của Tạ Đức Trí đã lãng phí tiền của Người Thọ thuế cho các giải quyết Tranh chấp và những thanh toán cho Khiếu nại, và đánh mất Niềm tin Công chúng do hằng loạt cáo buộc chống lại Thành phố và / hoặc Hội đồng Thành phố không được thông báo, trong khi anh ta chấp thuận giấu các thỏa thuận không tiết lộ làm khuyến khích các vụ kiện liên tiếp.

12. While maintaining a large home in Yorba Linda, Kimberly Ho listed her home address as a UPS P.O. Box in Westminster when she completed her Application for Westminster’s Planning Commission. To this date, Kimberly and multiple immediate Family Members have Cars Registrations to the same Yorba Linda home, although she now claims that she also lives in a Small Apartment.
12. Duy trì một ngôi nhà lớn ở Yorba Linda, Hồ Kimberly đã liệt kê địa chỉ nhà của bà chỉ một Hộp thư UPS tại Westminster khi bà hoàn tất Đơn xin Ủy ban Kế hoạch Westminster của mình. Hiện nay, Kimberly và nhiều Thành viên Gia đình đăng ký xe ô tô cùng số nhà tại Thành phố Yorba Linda, hiện tại bà tuyên bố rằng mình đang sống trong một Chung cư nhỏ —Tại Westminster City.

13. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen refused to implement a 12-Page Code of Ethics and Conduct once they realized that they had already broken multiple points in that code, voting to implement a watered-down 1-Page Code of Ethics instead, which omitted nearly all of the Code of Conduct.
13. Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã cực lực từ chối thực hiện Bản Quy tắc Đạo đức và Ứng xử 12-Trang vì nhận ra rằng Bọn họ đã vi phạm nhiều điểm trong Bản Quy tắc nầy, Bọn họ bỏ phiếu để thực hiện Bản Quy tắc 1-Trang thay vào đó, đã bỏ qua toàn Bản Quy tắc Ứng xử.

14. Tri Ta and Kimberly Ho wasted over $68,000 of Taxpayer money to promote a Four-Year Term for Mayor on a Special Election when had they waited only three (3) to five (5) months later the cost would have been less than $1,000. They continue Unethical Actions and Voting for Selfish Admission rather than the Best Interest of the City.
14. Tạ Đức Trí và Hồ Kimberly đã lãng phí hơn 68.000 Đô la tiền Người Thọ thuế để quảng cáo cho Nhiệm Kỳ Bốn Năm Thị Trưởng trong Cuộc Bầu cử Đặc biệt khi đó Bọn họ chỉ đợi ba (3) đến năm (5) tháng sau, chi phí sẽ thấp hơn 1.000 Đô la. Bọn họ tiếp tục các hành động Phi Đạo đức và Bỏ phiếu về Ích kỷ hơn Lợi ích tốt Thành phố.

15. When another Council Member requested a discussion for Term Limits, Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen spoke against Term Limits. To bury the discussion, Kimberly Ho made a Substitute Motion that a Committee be made to discuss the issue without the other Council Member. It has been buried and has never resurfaced.
15. Khi một Thành viên Hội đồng khác yêu cầu một cuộc thảo luận về Giới hạn Nhiệm kỳ, Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie phát biểu chống lại Giới hạn Nhiệm kỳ. Để vùi lấp thảo luận, Hồ Kimberly đã đưa ra Động thái Thay thế một Ủy ban được đưa ra tạo tranh luận về vấn đề mà không có Thành viên Hội đồng nào khác. Sự việc đã được chôn vùi chưa bao giờ trở lại.

16. When another Council Member requested a discussion to develop a Code of Ethics and Conduct for the City Council, again Kimberly Ho made a Substitute Motion to bury his participation by making a Committee without him to develop the Draft Code. Ultimately, the draft created was rejected by Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen anyway.
16. Khi một Thành viên Hội đồng khác yêu cầu thảo luận để xây dựng Bản Quy tắc Đạo đức và Đạo đức cho Hội đồng Thành phố, một lần nữa Hồ Kimberly đã đưa ra một Động thái Thay thế để chôn vùi sự tham gia của Nghị viên ấy bằng cách lập một Ủy ban mà không có anh ta để xây dựng Dự thảo Dự luật. Cuối cùng, bản thảo đưa ra đã bị Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie từ chối ngay.

17. Kimberly Ho threatened a lawsuit against another City Council Member explaining that he is new to the Council and should maintain “Status Quo”.
17. Hồ Kimberly đe dọa một vụ kiện chống lại một Thành viên Hội đồng Thành phố khác giải thích rằng ông là Thành viên mới của Hội đồng và nên duy trì “Nguyên Trạng”.

18. Chi Charlie Nguyen has repeatedly justified his daughter’s appointment to a Commission stating multiple times that Commissioners are just Volunteers. He has been corrected many times by the City’s Administration that Commissioners are Part-Time Employees, paid, and receive modest benefits too. Still, he continues the lie.
18. Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã nhiều lần biện minh cho cuộc hẹn của con gái mình với một Ủy ban tuyên bố nhiều lần rằng các Ủy viên chỉ là Tình Nguyện viên. Ông đã được Cơ quan Quản lý Thành phố sửa chữa nhiều lần rằng các Ủy viên là Nhân viên Bán Thời gian, được trả lương và cũng nhận được những lợi ích khiêm tốn. Dù vậy, anh ta vẫn tiếp tục nói gian dối.

19. Tri Ta appointed a Local Journalist to a Commission, even though he knows it is a Conflict of Interest. A National Association of Journalists made it an Ethics Policy that Journalists shall not be appointed to Government Positions. The California Superintendent of Education disqualified the same individual from a Commission for the same reason. Yet, the Mayor refused to correct the issue.
19. Tạ Đức Trí đã chỉ định một Nhà báo Địa phương vào một Ủy ban, anh ta biết đó là một Xung đột Lợi ích. Hiệp Hội Các Nhà Báo Quốc Gia đã có thành chính sách đạo đức rằng các nhà báo sẽ không được bổ nhiệm vào các vị trí của chính phủ. Tổng Giám đốc Giáo dục California đã loại một cá nhân khỏi Ủy ban vì lý do tương tự. Tuy nhiên, Thị trưởng đã từ chối chuẩn sửa vấn đề nầy.

20. When a Council Member asked the City to follow Policy and Procedure, Kimberly Ho criticized him for not having a Law Degree insinuating that he should not request Proper Protocol.
20. Khi một Thành viên Hội đồng yêu cầu Thành phố tuân theo Chính sách và Thủ tục, Hồ Kimberly đã chỉ trích anh ta vì không có Bằng Luật xác nhận rằng anh ta không nên yêu cầu Nghị Định thư thích hợp.

21. In the press Kimberly Ho insinuated that she, Mayor Tri Ta and Council Member Chi Charlie Nguyen always vote as a block. To date she is correct. They never vote differently from each other and have created a minimum 3-2 Majority on all Items.
21. Trên báo chí Hồ Kimberly đã nói bóng gió rằng bà, Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí Charlie luôn bỏ phiếu một phe. Đến nay bà ấy đúng. Bọn họ không bao giờ bỏ phiếu khác nhau và đã tạo ra Đa Số phiếu 3-2 Tuyệt đối cho tất cả các Đề mục.

22. Tri Ta blatantly intimidates critics, especially those who don’t speak English well. For example, he intimidate asked Residents to state their Full Address when Speaking Publicly –So everyone will know where you live, steaming live when you are not even home.– This is not a Government Requirement.
22. Tạ Đức Trí ngang nhiên đe dọa các Nhà Phê bình, đặc biệt là những người không nói giỏi tiếng Anh. Ví dụ, anh ta đe dọa yêu cầu Cư dân nêu Địa chỉ Đầy đủ của Họ khi Phát biểu Công chúng —vì vậy mọi người sẽ biết nơi bạn sống, trực tiếp trong khi bạn không ở nhà.– Đây không phải là một Yêu cầu Chính quyền.

23. For Personal Reasons unrelated to City Business, Tri Ta moved a meeting to 5 pm instead of the regular 7 pm and limited Public Speaking to only two (2) minutes instead of the regular five (5) minutes. This was a meeting when he knew there would be a Lot of Public Disagreement with his Agenda Item, thereby limited those who cannot Attend after work at 5 pm and limiting Speaking time as well.
23. Vì lý do Cá nhân không liên quan đến chuyện Thành phố, Tạ Đức Trí đã chuyển cuộc hợp sang 5 giờ chiều thông thường 7 giờ tối và giới hạn nói Phát biểu Công chúng chỉ hai (2) phút thông thường năm (5) phút. Đây là một cuộc hợp khi anh ta biết rằng sẽ có nhiều sự Bất đồng Công chúng với Đề mục Chương trình Nghị sự của mình, do đó hạn chế những Người Than dự không thể tham dự vì làm việc sau giờ 5 giờ chiều và cũng như hạn chế thời gian Phát biểu.

24. The Political Action Committee (PAC) that financially supports Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen has accepted tens of thousands of dollars from a Developer who wants to redevelop the Civic Center for other purposes, stating in meeting with Seniors that he wants to remove the Senior Center as well. They accept “Pay to PlayContributions.
24. Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) hỗ trợ tài chính cho Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly và Nguyễn Mạnh Chí Charlie đã chấp nhận hàng chục ngàn Đô la từ một Nhà Phát triển muốn tái phát triển Trung tâm Hành chính cho mục đích khác, nêu rõ trong cuộc hợp với Người Cao niên mà anh ta muốn loại bỏ Trung tâm Cao niên là tốt. Bọn họ chấp nhận Đóng góp “Trả để Chơi”.

25. As seen in a Picture dated June 4, 2019 from a Nguoi Viet News article, the Mayor Tri Ta, Chi Charlie Nguyen and Kimberly Ho often meet together to discuss City Business without the other two (2) City Council Members present, which is a Direct Violation of the Brown Act making their Actions Illegal. Social Appearance together are OK, if they are not discussing City Business, but this meeting as well as so many others Addressed City Business with Members of the Public and Press present. This Particular event took place at Kimberly Ho’s Place of Business with her Skin Care Products on display.
25. Như đã thấy trong một Bức ảnh ngày 4 tháng 6 năm 2019 từ một bài báo Người Việt, Thị trưởng Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí Charlie và Hồ Kimberly thường gặp nhau để thảo luận về Chuyện Thành phố mà không có hai (2) Thành viên Hội đồng khác, sự việc nầy Vi phạm Trực tiếp Đạo luật Brown hành động của Bọn họ Bất Hợp pháp. Giao tiếp Xã hội với nhau OK, nếu Bọn họ không thảo luận về Chuyện Thành phố, nhưng cuộc hợp này cũng như rất nhiều người khác đã đề cập đến Chuyện Thành phố với các Thành phần Công chúng và Báo chí. Sự kiện Đặc biệt này đã diễn ra tại Cơ sở Kinh doanh Hồ Kimberly với các Sản phẩm Chăm da của bà được Trưng bày ra.

CONCLUSION: As a result of their Lack of Critical Thinking, Servant Leadership and Effective Management, the City’s Troubles have grown in Visual Blight, Vacant Businesses, reduced Police Force, multiple Employee and Police Lawsuits, Vagrants encampment in our Parks, and Financial struggles that forced a Tax Increase.
KẾT LUẬN: Vì Bọn họ nầy thiếu Tư duy nhận định, thiếu Tư cách Lãnh đạo và vắng Quản lý Hiệu quả, Tạo rắc rối trong Thành phố đang trên đường phát triển, các Cơ sở Doanh nghiệp bỏ trống, giảm Lực lượng Cảnh sát, xảy ra nhiều Vụ kiện của Nhân viên và Cảnh sát, những người Lang thang đổ vào Công viên chúng ta và Khủng hoản Tài chính dẫn đến phải Tăng thuế.

@Westminster-United WebSource: https://www.westminster-united.com/recall

Advertisements

Kính gởi: “Người Tị nạn Thái Lan”


Kính gởi:  “Người Tị nạn Thái Lan”
refugeesthailand2019@gmail.com

v/v:  Clip của Ông/Bà ( 14 thuyền nhân và TNLT tố cáo Nguyễn Thanh Tú “đánh phá” Voice)

Tôi là Hoàng Lan Chi. Tôi có xem youtube do ô/b gửi ra. Ô/b chỉ ký tên là “Người Tị nạn Thái Lan” nên chúng tôi đành viết như trên.

Thưa ÔB “Người Tị nạn Thái Lan”:

Chúng tôi đã xem clip do Ông/Bà gửi net vào Oct 26, 2019. Xin mạn phép hỏi:

1) Chúng tôi xin được trực tiếp phỏng vấn từ xa, bằng đối  thọai, có thu âm, với 14 vị thuyền nhân và TNLT,  có trong clip, thì được không ạ? Nếu được xin cho biết ngày, giờ thuận tiên và số đối  thọai để chúng tôi  gọi từ Mỹ?

2) Mục đích: chúng tôi chỉ muốn hỏi các thuyền nhân trên: vì sao các vị nói là ô Nguyễn Thanh Tú “đánh phá” Voice? Chứng cớ là gì ạ? Ô Tú đã vu cáo Voice hay chụp mũ điều không có cho Voice?

3) Chúng tôi chỉ biết những điều sau qua bài phỏng vấn Ts lê Duy Cấn của BPSOS vào khoảng 2013, phỏng vấn Voice Canada Đỗ Kỳ Anh của Thời Báo Canada, Phỏng vấn Ts Nguyễn Đình Thắng vào 2019:

3.1-Ts Lê Duy Cấn, VCF, Liên Hội NV Canada VCF, đã xin CP Canada từ 2006 và thỏa thuận ký khoảng 2012, trong CT Đặc Biệt Định Cư Nhân Đạo với điều kiện:

·       ĐK then chốt: các thuyền nhân đến Thái khoảng 1984-1991, rớt thanh lọc, bị cưỡng bức hồi hương nhưng trốn, ở lại lưu lạc tại Thái trên 20 năm.

·       Các ĐK bảo lãnh: VCF có trách nhiệm lo toàn bộ chi phí gồm: visa, vé phi cơ, người bảo lãnh..

3.2- Qua bài báo điều tra của CBC-Canada có tựa Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đang điều tra một số vi phạm luật pháp liên bang có khả năng đã xảy ra” Năm trường hợp CBC nêu: Võ Văn Dũng, Lan Anh, Sapbay Kiang, Phạm Văn Tý và 1 người nữa  ( đại gia VN đi lại hợp pháp,  đại gia Miên,  bị Voice bác đơn dù hợp lệ) có chứng cớ.  Hiện giờ Canada ĐANG ĐIỀU TRA.

3.3-Người cung cấp chứng cớ cho CBC là ô Nguyễn Thanh Tú. Lý do: khi điều tra liên quan Voice-Việt Tân ở Thái, vài thuyền nhân ( đủ điều kiện nhưng bị bác không nói rõ lý do) kêu cứu ô Tú. Vì ô Tú chỉ là cá nhân, không phải tổ chức thiện nguyện-có ghi danh-hợp pháp- để làm việc, như BPSOS hay Voice, nên ông Tú, đại diện ( thuyền nhân đủ điều kiện và đã bị mất chỗ) cất tiếng kêu cứu bằng bài viết. Ông đăng vào 2018 và sau đó nộp cho Canada. Mục đích vào 2018 của ô Tú: Canada hãy cứu xét những thuyền nhân đủ điều kiện và đã bị “mất chỗ”, hãy để 108 người được tiếp tục ở lại Canada. NHƯNG vào 10/2019, ô Tú đổi ý: những đại gia vc cần được trục xuất khỏi Canada.

Như thế, thưa ÔB “Người Tị nạn Thái Lan”,  có khoảng 24 thuyền nhân và  TNLT trong clip do Ông/Bà gửi net đã ( lên án ô Nguyễn Thanh Tú đánh phá Voice, thách đố ô Tú lập tổ chức  cạnh tranh với Voice, kêu cầu xin người hải ngoại hãy tiếp tục tin tưởng Voice mà giúp Voice vì giúp Voice là giúp người tị nạn ở Thái..). Chúng tôi chưa hiểu ô Nguyễn Thanh Tú “đánh phá Voice” ở chỗ nào? Không lẽ tố cáo Voice đã có hành vi giống như là tráo người tức là (lấy mất chỗ của thuyền nhân-20 năm lưu lạc ở Thái thay vào là đại gia đi lại VN-Thái bằng passport VC), tức là BINH VỰC THUYỀN NHÂN BỊ MẤT CHỖ là “đánh phá Voice”???

Ngoài ra, các vị TNLT như Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thị Luyến, Đào T Bích Nga, Rah Lan Xap, Y Sok Mho, Đoàn Huy Chương, …thì các vị KHÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT ĐỊNH CƯ NHÂN ĐẠO CỦA CANADA. Các vị cứ yên tâm chờ Voice giúp các vị đi theo chương trình “Bảo Lãnh Tư Nhân” dành cho người tị nạn.

Nếu Voice làm đúng: Voice không có gì phải lo. Voice cứ chờ kết quả điều tra của CP Canada.

Người hải ngoại có báo chí, có net và họ “hiểu” hết. Họ chỉ cần xem bài báo có đủ chứng cớ không thể cãi của CBC-Canada, bài phỏng vấn Ts Nguyễn Đình Thắng, bài phỏng vấn ô Nguyễn Thanh Tú: là họ đã có được nhận định rồi và không cần kết quả chính thức từ Canada. Người hải ngoại có lòng bác ái và  sẵn sàng giúp NGƯỜI ĐÁNG GIÚP bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt hoặc tiền già eo hẹp của họ.

Xin kính chúc Ông/Bà “Người Tị nạn Thái Lan” được khỏe và sớm được cứu xét theo đúng luật pháp để được định cư ở nước thứ ba.

Đây là links những bài phỏng vấn và điều tra  mà tôi tin là Ông/Bà SẼ không bảo đó là “đánh phá” vì là Ts lê Duy Cấn, Voice Đỗ Kỳ Anh, Ts Nguyễn Đình Thắng và truyền thông lớn của Canada:


4) Chứng cớ Voice Đỗ Kỳ Anh trả lời  phỏng vấn của Thời Báo Canada: điều kiện là thuyền nhân 20 năm: có trong bài này ( Phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú-Trách Nhiệm của Voice-Ts Cấn L ê-Oct 21, 2019)
3) 
PV Ts Nguyễn Đình Thắng về vài v/đ liên quan vụ CBC Canada-V oice- Oct 27, 2019

2) BPSOS phỏng vấn  Ts Lê Duy Cấn về CT Đặc Biệt Nhân Đạo của Canada:https://bpsosrcs.wordpress.com/2013/02/18/chuong-trinh-bao-lanh-tu-nhan-dinh-cu-tai-canada-2/)

1) Bài báo của CBC-Oct 10, 2019 tố cáo 5 trường hợp sai phạm trong CT Đặc biệt Nhân đạo của Canada cho thuyền nhân lưu lạc-vô tổ quốc-20 năm-ở Thái:
CBC, Truyền Thông Canda, điều tra vụ nhập cư Canada của Voice- O ct 13, 2019

Nếu Ông/Bàmuốn đọc thêm về những phản bác lại lý luận của quý ô Trịnh Hội, Vũ Văn Lộc, Nam Lộc  thì tại đây: Các bài phản bác Nam Lộc, Trịnh Hội, Vũ Văn Lộc

Trân trọng

Hoàng Lan Chi

Nguyễn Thanh Tú, cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn

Hoàng Lan Chi

Trời hôm nay thật đẹp. Nắng vàng hanh. Không lạnh không nóng. Tôi đang lướt net thì J.N từ Colorado gọi qua Facebook. J.N, 60t, mới qua Mỹ 2011, bạn mới ở Facebook khoe rằng “ Em không tham gia cái gì cả nhưng sau khi đọc bài chị thì em share và em mới gửi cho Nguyễn Thanh Tú 200 MK. Em không giàu nhưng có tấm lòng”.

Tôi mỉm cười.

Cúp Facebook với J.N, tôi xem youtube mới của Nguyễn Thanh Tú.

Tôi nhỏ lệ. Chỉ với những cảnh đầu.

Tôi đã thấy gì?

Nguyễn Thanh Tú về VN. Lang thang đường phố Sài Gòn. Tú sà xuống vỉa hè ăn quà rong. Tú ghé mua mãng cầu xanh nõn. Tú dừng chân bên gánh hàng nặng, nghiêng vai gánh thử và cô bán hàng cười nắc nẻ.

Tú hồn nhiên vô tư như trẻ nhỏ. Rời VN khi còn bé và bây giờ trở về thì Tú không mang dáng dấp một “Việt Kiều”, không la cà tửu điếm mà Tú giản dị đeo ba lô, mà Tú thích thú được ăn xôi vỉa hè, mà Tú ân cần với bà cụ bán rong, mà Tú “thích chí” khi được gánh thử gánh hàng rong.

Tú hồn nhiên quá.

Lòng tôi chùng xuống.

Phải. Nếu ký giả Đạm Phong không bị ngã xuống bởi hơn 5 phát đạn sau loạt bài điều tra về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh thì hẳn là cậu bé con 14t năm xưa đã được tung tăng đi cùng cha về Sài Gòn thăm thú mọi địa danh mà cậu được nghe cha kể khi phụ cha làm báo. Tú yêu thích lịch sử, yêu thích các chiến thuật nên say sưa nghe cha giảng. Tú đã xem cha là thần tượng. Tú đã bị những kẻ áo nâu chận đường đe dọa sau loạt bài điều tra Mặt Trận HCM.  Tú đã nghe lén được cha nói với mafia “Hãy tránh xa con trai tôi. Nó không có tội”.

Tú đã chứng kiến hết những tháng ngày nhọc nhằn, sợ hãi đó.

Rồi ngày định mênh oan nghiệt đến. Ký giả Đạm Phong, bị giết chết ngay trước nhà, tại Houston, thế giới tự do, HK dân chủ, chỉ vì loạt điều tra Mặt Trận HCM.

Tú nghĩ gì khi cha bị ám sát ? Chắc hẳn Tú rất kinh hoảng. Thì hãy thử tưởng tượng xem, một đứa trẻ 14t, hấp thụ giáo dục Mỹ, khuôn mặt như thiên thần với đôi mắt lương thiện và nụ cười hiền hậu, cứ ngỡ không bao giờ mafia có thể tung hoành như thế.

Tú nghĩ gì khi những ngày sau đó, mọi bạn bè của cha xa lánh, nín thinh? Chắc hẳn cậu bé 14t ấy rất đau lòng trước thế thái nhân tình. Cậu chưa đủ lớn để thông cảm cho những người bạn của cha. Họ sợ thì cũng phải thôi.

Cột trụ của gia đình gãy, 9 anh em rơi vào hụt hâng và cả nghèo khó. Tú không thể học luật vì nhà nghèo quá.

Cả gia đình Tú sống câm nín từ dạo đó vì thế lực của Mặt Trận HCM lúc đó đang quá lớn. Nhiều người lặng thinh không dám làm nhân chứng vì sợ. Hãy thử tưởng tượng xem, Tú và mẹ, các anh chị em đã đau lòng biết bao nhiêu khi kẻ gian tà đã ngang nhiên tước đoạt mạng sống của cha mà luật pháp Hiệp Chủng Quốc HK phải bó tay không tìm ra thủ phạm?

NHƯNG trời cao có mắt.

2015. Vô tình được nghe kể, AC Thompson đã điều tra, lật lại các vụ ám sát ký giả Mỹ Việt năm xưa. Thật ra, đó là “mảng” báo chí mà AC phụ trách nhưng AC Thompson cũng ôm hy vọng sẽ đoạt giải quốc tế. AC Thompson tìm đến hai người con của Lê Triết, Đạm Phong. Con của Lê Triết lặng thinh. ( nhiều người biết lý do của sự nín lặng này). Con của Đạm Phong thì không.

Nguyễn Thanh Tú bước ra cộng đồng từ lúc đó.

Sau bao nhiêu năm xa lánh đồng hương, Tú trở về cùng vóc dáng và khuôn mặt đẹp trai, đầy vẻ con nhà nề nếp, có giáo dục, lương thiện ở ánh mắt, nụ cười và Tú trở về cả với cái vốn Việt Ngữ còn “lọng ngọng”.

Cái gì đã khiến Tú học lại tiếng Việt rất nhanh để nói và viết khá thạo nếu không phải là linh hồn Đạm Phong?

Xưa, cộng đồng sợ Mặt Trận HCM, sợ VT nên nín khe. Lác đác có vài người lên tiếng muộn. Có thể kể bài viết làm nhiều người xúc động là “Vàng Rơi Không Tiếc” của Đào Vũ Anh Hùng. Sau đó là các bài phỏng vấn cựu TN Nguyễn Văn Chức, Đinh Từ Thức hoặc bài viết của Phạm Văn Liễu…

Nay, không còn nữa. Băng đảng VT không chống trả nổi những cây viết của “social media”. Chỉ social media thôi. Còn cái gọi là “media dòng chính” thì đã ở dưới trướng VT rồi. Có thể kể : NV, VB, VĐ. Thậm chí cả RFA, VOA, BBC…Vì thế, tất cả bọn media này ĐỀU CÂM NÍN. Thật xấu hổ.

Nguyễn Thanh Tú cảm thấy CÔ ĐƠN là vậy.

Những giòng chữ mở đầu youtube nói về NỖI CÔ ĐƠN ẤY. (https://youtu.be/vYpevS7ID7g)

Cuối youtube, tôi lại chùng lòng khi đọc lại những cảm nghĩ của Viên Linh, một nhà báo kỳ cựu, viết cho Tú.

Tú làm youtube này rất hay. Tú kể lại các chứng cớ trong phim và đoạn cuối, lời Viên Linh và dòng nhạc làm tôi “thấm thía”

Hành trình đi tìm công lý cho cha chỉ hơn một năm. Tú đã trình bày và mọi người ngầm hiểu: Mặt Trận HVM-VT là người chịu trách nhiệm về cái chết của ký giả Đạm Phong.

Sau đó thì Tú đi theo cách khác: lột mặt nạ VT, chặt con bạch tuộc, trước cộng đồng. Tú nói đó là TIẾP NỐI CON ĐƯỜNG CỦA CHA. Nếu xưa kia Đạm Phong điều tra lột mặt nạ Mặt Trận thì ngày nay Tú sẽ lột mặt nạ VT.

Có ai thấy thương cảm cho con đường đi của Nguyễn Thanh Tú không?

Tú chiến đấu không ngừng. Ngoài việc mưu sinh, Tú dành buổi tối cho Cha nghĩa là google tìm tài liệu. Rồi Tú dùng 401 K để về VN, sang Thái điều tra. Âm thầm vẫn có nhiều người lặng lẽ yểm trợ cho Tú về tài liệu, về luật pháp, về tin tức.

Fans VT đánh phá, chụp mũ Tú bằng những câu hỏi ngớ ngẩn.

Ví dụ tại sao Tú về VN được? Ô hay, Tú không ở tổ chức chính trị nào, Tú không chống cộng ( công khai) thì VNCS lấy cớ gì cấm Tú?

Ví dụ khác là tên PT Kiên ở các diễn đàn cứ lải nhải khi thấy Tú nói về Điện Biên Phủ, về Đường Hầm Củ Chi. Tôi đã giải thích nhưng tên này rất ngoan cố, cứ vờ như không biết. Tú, nghe cha kể nên ái mộ cái trận Điện Biên Phủ vì lúc đó Tú nhìn bằng cặp mắt của người Mỹ-Việt nhìn về cuộc kháng chiến chống Pháp. Tú có phần “hồn nhiên, ngây thơ” ở điểm này. Đó là Tú không hiểu cộng đồng hải ngoại không thích vì Điện Biên Phủ là của VC. Ngay cả cái chiến thuật của vc là đào đường hầm Củ Chi thì Tú ví von chiến thuật của Tú cũng giống vậy khi truy kích Voice. PTK bèn  chụp mũ Tú!

Cũng PT Kiên và bầy đàn VT lý luận rất ngu khi bảo phải có vc giúp thì Tú mới phỏng vấn được! Tôi cũng đã giải thích: Tú xem danh sách của VT, của Phạm Hoàng Tùng nếu tôi  nhớ không lầm, báo của VC nhiều năm trước để xác định Ai là kháng chiến quân đã Đông Tiến về VN, bị bắt, ở tù và đã được thả. Bước thứ hai là tìm địa chỉ vài KCQ. Bước thứ ba là làm sao để họ chấp nhận cho phỏng vấn. Tú đã gọi đối  thọai và xin gặp vợ của các KCQ rồi mời họ đến khách sạn gặp vợ chồng Tú chỉ 5 phút thôi. Sau 5 phút tùy họ quyết định. Đa số khi gặp mặt vợ chồng Tú, nhìn khuôn mặt tử tế, hiền lương: họ đồng ý cho phỏng vấn. Bước tiếp theo là bất thình lình Tú đến nhà hoặc bao nguyên ngày ( khi KCQ đó chạy xe kiếm sống ) và trò chuyện. Thời buổi bây giờ việc quay clip rồi up lên account bí mật hoặc “hối lộ” để đem ra: không khó. Huống chi, đánh VT thì vc Trọng càng thích. VC Trọng không phải là VC Nguyễn Tấn Dũng!

Sau này tôi phải khuyên Tú, rằng Tú cần đặt mình vào vị trí người hải ngoại chứ Tú không thể hồn nhiên là người Việt lớn lên ở Mỹ, không rành lắm về CS, không hiểu CS và quốc gia hải ngoại “kỵ nhau” ra sao. 

Những thước phim quý giá được thực hiện vì Nguyễn Thanh Tú học được các kỹ thuật từ ký giả Đạm Phong cộng với trí thông minh của người trẻ hấp thụ giáo dục HK và trên hết là nỗi căm hận ngày xưa nay biến thành vũ khí bảo vệ cộng đồng.

Nếu không có Nguyễn thanh Tú thì các ông già bà cả có trái tim bác ái vẫn còn bị lường gạt. Những đồng tiền dành dụm của các cụ đã được Voice dùng để đưa đại gia vc và cả những người được gọi là Tù Nhân Lương Tâm ( nhưng thực chất có thể là những kẻ Vô Lương Tâm) nghiễm nhiên qua Canada hợp pháp.

Cuộc chiến đấu của Nguyễn Thanh Tú vẫn còn đang tiếp diễn.

Tú có còn cô đơn không? Tôi tin là từ sau phóng sự điều tra của CBC-Canada, Tháng 10/2019,  Tú không còn cô đơn nữa. Rất, rất nhiều đồng hương đang yểm trợ Tú.

Đồng hương có trái tim vĩ đại nhưng mắt đã bị mờ vì năm tháng chất chồng, vì khóc cho những oan khiên của dân tộc, của quốc gia, của những oan hồn ngoài biển khơi.

Nguyễn Thanh Tú, chàng tuổi trẻ với đôi mắt hiền lương đã đến lau những bụi mờ ấy để bảo vệ những trái tim vẫn nguyên vẹn vĩ đại, không bị rỉ máu vì những dối gian.

Hãy song hành cùng Nguyễn Thanh Tú trong các trận chiến tiếp theo để xóa sạch vết tích của băng đảng, của mafia, của những cánh tay nối dài của cs, để cộng đồng được vững mạnh và sẽ là một bông hoa đẹp trong vườn hoa Hiệp Chủng Quốc HK.

Rừng Gió Brisbane 2019

Hoàng Lan Chi

Check gửi: Tú Nguyễn, 12025 Richmond #14307 Houston, Texas 77082 USA

Quốc tế: paypal: conglychodamphong@gmail.com

Phân tích tích về sự kiện”Cả 2 cùng thắng”

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng trả lời chung câu hỏi của độc giả: có vài cơ quan truyền thông viết “cả 2 cùng thắng” là sao?

Trong bất cứ cuộc tranh chấp nào thì một là thắng 2 là thua, không thể có “cả 2 cùng thắng”.

 • Chưa hề có sự kiện cả hai cùng thắng thì ai thua? Chỉ có vấn đề ngoan cố thua cố cãi đễ giữ thể diện. Mà thể hiện thì không có lấy gì mà giữ.
 • Chỉ có các trận quyền anh thì thỉnh thoảng trọng tài xử huề (không thắng không thua).
 • Chẳng qua cha mẹ bênh con cái nên viết “cả 2 cùng thắng” để gỡ danh dự cho thằng con mất dậy. Có danh dự không mà giữ.
 • Hãy nhìn vào cơ quan truyền thông tuyên bố “cả 2 cùng thắng” là ai tự mình sẽ có câu trả lời: NK từng chửi HCM và NPT và gọi là “thằng” trên PBTV sẽ có câu trả lời.
 • Ông Phạm Kim Long xin tòa lệnh cách ly như vậy ông PKL là nguyên đơn (tấn công) còn Bắp Cải thủ thế. Người thủ thì không thể bao giờ thắng chỉ mong huề là may.
 • Chánh án Kimberly Knill chấp nhận cho ông PKL được LỆNH CÁCH LY theo đơn xin: Vậy ông PKL đạt được mục đích, do đó PKL vs NK 1-0.
 • Ngoài ra bà Mary Phạm (vợ ông PKL) không xin tòa LỆNH CÁCH LY nhưng bất ngờ trong phán quyết chung thẩm, tòa đã cho bà Mary Phạm cũng được vào danh sách người cấm Bắp Cải đến gần (Additional Protection Person): PKL vs NK 2-0.
 • Ngô Kỷ là bị đơn và đã nộp đơn trình bày ông không “tấn công” và “quấy rối” ông Phạm Kim Long. Nhưng phán quyết của tòa rất rõ ràng: “5FT” nguyên tắc tòa án đã bị chế tài thì chỉ có nặng hay nhẹ chứ không thể dùng cảm tính cho là chỉ có 5 ft nên do đó tôi thắng: PKL vs NK: 3-0
 • Ngoài lệnh CÁCH LY 5 feet (khoảng 1.5 mét), Ngô Kỷ cũng “PHẢI” bị cấm mà ông PKL không (phải) bị. Vậy PKL vs NK: 4-0.
 • Lênh cấm thêm (PHẢI) KHÔNG ĐƯỢC: quấy nhiễu, thân mật, sách nhiễu, đụng chạm, hăm dọa, tấn công (mang tính tình dục hoặc những cách khác,) đánh, hành hạ, phá hoại tài sản, hoặc làm phiền đến sự bình an của ông PNL và vợ . Không được làm bất cứ hành động gì để tìm cách lấy địa chỉ cư ngụ hoặc nơi chốn có ông PKL và vợ .
  Lệnh CÁCH LY còn ngăn cản Ngô Kỷ không được đến gần nơi cư ngụ, nơi làm việc của ông PKL và vợ trong vòng 5 feet. Ngoài ra NK cũng không được đến gần xe ô tô của ông PKL và vợ.
  Vậy PKL vs NK: 5-0
 • Lệnh cấm có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày 24/10/2019 đến 23/10 /2022.
  Vậy PKL vs NK: 6-0
  Nếu vi phạm lệnh nghiêm cấm trên thì Ngô Kỷ sẽ bị bắt và vì kết tội hình sự. Có thể bị phạt tối đa 1 năm tù hoặc 1 ngàn USD hoặc cả 2 hình phạt.
  Vậy PKL vs NK: 7-0
 • NK được phép tiếp tục hành nghề truyền thông nên có quyền gần 5ft.
  Vậy PKL vs NK: 7-1
 • Khi dùng tiêu đề: “Tòa phán: Ngô Kỷ PHẢI cách xa ông Long Phạm cách xa 5 feet – Cả 2 đều thắng!!!” nhà báo Vũ Hoàng Lân có thể ẩn ý:
  – Chẳng qua chỉ là hình thức: Nếu không câu view cũng
  – Một là VHL chơi xỏ NK mà NK không biết nên bị rơi vào bẫy của VHL thừa thắng cũng cho là “tôi thắng”
  – Hai là VHL tự mâu thuẫn vì ai còn biết đọc, viết và hiểu chữ Việt thì hiểu từ PHẢI là gì?

  Động từ ở trong điều kiện bắt buộc:
  không thể không làm,
  không thể khá
  cốm thì phải uống thuốc
  phải làm cho xong
  “Cách sông nên phải luỵ đò,
  Tối trời nên phải luỵ o bán dầu.” (Ca dao)
  chịu tác động không hay,
  không có lợi
  phải vạ lây
  phải gió độc
  làm gì mà như đỉa phải vôi thế!(do một hoạt động nào đó mà) gặp,
  chịu tác động của cái không hay
  đạp phải mìn, mua phải hàng giả
  chết đuối với phải bọt
  gặp lúc hoặc hoàn cảnh nào đó
  phải hôm mưa gió, không đi đâu được
  phải lúc khác thì mày chết với tao!

  Tính từ:
  Tay phải: ở cùng một phía với tay thường dùng để cầm bút, cầm dụng cụ lao động;
  đối lập với trái
  rẽ sang phải
  không được vượt bên phải
  thuận tay phải (mặt)
  được coi là chính,
  thường được bày ra ngoài (thường nói về hàng dệt: mặt phải, mặt trái );
  đối lập với trái
  mặt phải của tấm vải

  Tính từ đúng với:
  phù hợp với
  thương không phải lối
  bán phải giá,
  không đắt không rẻ
  đúng, phù hợp với đạo lí,
  với những điều nên làm
  lẽ phải nói chí phải nói phải củ cải cũng nghe
  đúng, hợp với sự thật
  nói như vậy là không phải
  “Thực vàng chẳng phải thau đâu, Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng.” (Ca dao)

  Kết từ (Khẩu ngữ)
  từ dùng để nêu lên một giả thiết, xem với giả thiết ấy thì cái gì xảy ra (nhằm so sánh đánh giá về điều trái lại đã xảy ra trong thực tế). Thí dụ: phải nó chịu nghe mình thì đâu đến nỗi
  Đồng nghĩa: giả dụ, giá như, nếu

Ngô Thanh Vân phản hồi khi bị chỉ trích từng mặc áo dài phản cảm

P.C.Tùng

THANH NIÊN ONLINE

“Chiếc áo tôi mặc khi đó không phải áo dài, đó là một phần của bộ sưu tập trong show thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Đánh đồng tôi với ý thức của nữ ca sĩ Mỹ kia là không đúng!” – Ngô Thanh Vân cho biết.

Ngô Thanh Vân trong phim Hai Phượng /// ẢNH: ĐPCC

Ngô Thanh Vân trong phim Hai Phượng ẢNH: ĐPCC

Hai ngày trước đây, khi “đả nữ” Ngô Thanh Vân lên tiếng phản ứng gay gắt về việc nữ ca sĩ người Mỹ Kacey Musgraves mặc áo dài Việt Nam không đúng cách, cộng đồng mạng đã có truyền tay tấm ảnh cũ của Ngô Thanh Vân cùng với những lời bàn tán không hay.Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ chính thức về việc này: “Đó là thời điểm cách đây 15 năm, lúc đó tôi khoảng 25 tuổi, đang là người mẫu cho show thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Nhà thiết kế đưa gì, tôi mặc đó. Thêm vào đó, đây không phải là Áo Dài khi không có xẻ tà hai bên và có phần xẻ nửa rốn. Vì thế, đánh đồng tôi với việc mặc áo dài theo cách phản cảm như nữ ca sĩ kia là hoàn toàn không chính xác”.

Ngô Thanh Vân phản hồi khi bị chỉ trích từng mặc áo dài phản cảm - ảnh 1

Hình ảnh Ngô Thanh Vân biểu diễn thời trang cách đây 15 nămCô cho biết thêm: “Việc tôi bức xúc trước hình ảnh kia là vì từ khi trở thành nhà sản xuất phim, sứ mệnh tôi đặt ra cho mình là quảng bá văn hóa Việt Nam đến quốc tế, thông qua điện ảnh và các dự án khác nhau, đơn cử như bộ phim Cô Ba Sài Gòn trước đây, vì vậy khi thấy chiếc Áo Dài truyền thống được mặc một cách sai lệch, tôi cảm thấy rất phẫn nộ vì công sức bảo vệ chiếc áo dân tộc bị xúc phạm”.

Ngô Thanh Vân phản hồi khi bị chỉ trích từng mặc áo dài phản cảm - ảnh 2

Trang phục biểu diễn gây tranh cãi của Kacey Musgraves”Trong tâm lý nóng giận, tôi có những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích ca sĩ kia, đó là điều không nên. Tôi xin lỗi nếu có làm cô hay cộng đồng người hâm mộ của cô khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng việc ca sĩ kia mặc một bộ trang phục truyền thống của quốc gia khác mà không có tìm hiểu là việc làm sai, cần lên án” – Ngô Thanh Vân bộc bạch.Nữ diễn viên cho biết thêm, hiện tại cô đang tất bật chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho buổi casting dự án điện ảnh mới Thanh Sói, để tìm ra thế hệ “đả nữ” tiếp theo cho màn ảnh Việt vào ngày 26.10 tới đây. Vì vậy, cô mong mọi người hãy nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn nhất.

Ngô Thanh Vân phản hồi khi bị chỉ trích từng mặc áo dài phản cảm - ảnh 3

Ngô Thanh Vân luôn chú trọng phát triển hình ảnh, văn hóa Việt ra quốc tếTrước đó, Ngô Thanh Vân chỉ trích Kacey Musgraves: “Trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc làm ơn kìm kiếm thông tin để xem nước người ta mặc nó như thế nào. Thời đại gì rồi. Điện thoại cũng đã làm bạn thông minh lên gấp bội phần rồi đấy chứ. Vậy tại sao?”. 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

‘Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân’

VietnamNet đăng lạiGốc

“Có những người lúc đầu khi chưa có quyền lực thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân”.

LTS: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết mới nhất của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, xung quanh một vấn đề mà ông luôn trăn trở – quyền lực và kiểm soát quyền lực.

Quyền lực như “con ngựa” bất kham, người không đủ nhân cách mà giao cho họ cầm cương thì nó sẽ tung phá, gây đổ ngã và làm chết cả người ngồi trên yên ngựa. Quyền lực là “con dao” hai lưỡi, có thể phục vụ cho đời và cũng có thể làm hại đất nước nếu rơi vào tay những kẻ bất tài, tham lam.

Năm 2011, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cập, dù là mới thoáng qua, việc kiểm soát quyền lực. Rất tiếc là chủ trương đó chưa được triển khai thực hiện cụ thể. Trước và trong Đại hội XII, Tổng Bí thư của Đảng ít nhất đã hai lần nhấn mạnh phải kiểm soát quyền lực.

Gần hai năm trước, trong bài “Tham vọng quyền lực và sự tha hóa”, tôi có viết ý kiến về kiểm soát quyền lực và trả lời phỏng vấn của báo chí về việc này. Thời gian gần đây một số tờ báo có đặt vấn đề phỏng vấn tôi yêu cầu nói tiếp ý kiến về kiểm soát quyền lực. Đó là lý do khiến tôi viết tiếp bài này trao đổi thêm để bạn đọc tham khảo.

TS Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Câu hỏi trước tiên cần nói thêm là vì sao phải kiểm soát quyền lực? nếu không kiểm soát quyền lực thì sẽ thế nào?

Mặt tiêu cực của quyền lực

Quyền lực vốn là của cộng đồng nhân dân, khởi đầu là thế, và mãi mãi cũng là thế, không phải của thần linh, không phải của bất kỳ cá nhân ai, của một gia đình trị hoặc một tộc họ nào; cũng không phải của bất kỳ một tổ chức nào khác.

Từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được và đã nhiều lần khẳng định trong các Nghị quyết rằng quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân không trực tiếp nắm giữ tất cả, mà chỉ nắm giữ một số vấn đề then chốt (sẽ nói sau), còn lại là ủy quyền cho nhà nước quản lý và sử dụng quyền lực để bảo vệ và phục vụ nhân dân, kiến tạo một quốc gia phát triển.

Tuy nhiên, trong lịch sử, đã từng có không ít trường hợp những người (hoặc nhóm người) bằng các thủ đoạn chính trị đã cướp đoạt quyền lực của nhân dân, biến nhân dân thành đối tượng bị cai trị. Nhân dân sau khi ủy quyền thì mất quyền, còn người được ủy quyền thì dần dần bị quyền lực làm tha hóa. Họ sử dụng quyền lực không phải để bảo vệ và phục vụ nhân dân như mục đích ban đầu, mà để phục vụ lợi ích của cá nhân, gia đình, dòng họ, cho một nhóm người, họ quay lại ức hiếp nhân dân, biến nhân dân từ chủ nhân của quyền lực thành đối tượng bị chèn ép, bị ức hiếp, bị tước đoạt.

Ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, quyền lực cũng luôn có hai mặt. Mặt tích cực, nó là công cụ hữu hiệu bậc nhất để tập hợp lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng một xã hội tốt đẹp, nếu như quyền lực ấy được trao cho những con người có nhân cách tốt.

Mặt tiêu cực, nó luôn làm tha hóa những con người và bộ máy sử dụng quyền lực nhưng lại yếu kém về nhân cách và không có cơ chế tốt để kiểm soát quyền lực. Sự tha hóa như vậy có từ trong bản chất tự nhiên của con người và quyền lực. Có những người lúc đầu (khi chưa có quyền lực) thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân.

Cá biệt có những người thay đổi bản chất rất nhanh, chỉ sau một lần bỏ phiếu, họ gần như trở thành một người khác hẳn, từ dáng đi, cách nói, cách bắt tay. Họ khệnh khạng hơn, có vẻ “oai vệ” hơn, “bề trên” hơn. Khi người ta đến được đỉnh cao của “chiến thắng” trong quyền lực thì đấy là lúc người ta bắt đầu thua, mà trước tiên là thua chính mình.

Trên đỉnh cao của quyền lực ít ai nhìn thấy tai họa ẩn chứa vốn có từ bên trong quyền lực ấy, nếu không phải là người lãnh đạo có nhân cách lớn, minh triết uyên thâm, có khả năng vượt qua chính mình và ma lực cám dỗ của quyền lực, để tịnh tâm nhìn xa trông rộng. Khi đã có trong tay tất cả thì đấy cũng là lúc tự mình bắt đầu đánh mất dần.

Tha hóa quyền lực dẫn đến sụp đổ chế độ

Việc kiểm soát quyền lực trước tiên là để bảo đảm cho quyền lực luôn thuộc về đúng chủ nhân của nó, tức là thuộc về nhân dân, được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng, lạm quyền. Khi quyền lực bị lạm dụng thì tất yếu sẽ tha hóa bộ máy cầm quyền, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tha hóa đạo đức xã hội.

Sự tha hóa quyền lực tất yếu sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ chính trị. Nếu sự tha hóa ấy không dừng lại và lành mạnh hóa thì sụp đổ là không thể khác, chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự sụp đổ ấy chính là tự đổ, không phải do ai phá và cũng không ai cản nổi.

Có những suy nghĩ rất ấu trĩ sai lầm khi cho rằng nắm cho chắc lực lượng vũ trang là có thể đẩy lùi sự sụp đổ. Không đâu! Liên Xô ngày trước cả quân đội và lực lượng an ninh KGB còn rất mạnh, bậc nhất thế giới, vậy mà đến một lúc, khi sự tha hóa đã đến ngưỡng, thì cả một chế độ được cho là thành trì ấy bỗng chốc đổ ào, đến mức không tưởng tượng được, không hiểu nổi.

Nhiều người đã giải thích rằng do địch phá bằng “diễn biến hòa bình”… Không phải như thế đâu! Đấy là cách giải thích miễn cưỡng, không có cơ sở khoa học, tự trấn an mình. Địch thì lúc nào mà chả phá ta? Do phá ta nên nó mới là địch. Địch mà không phá ta mới là chuyện lạ.

Phá là việc của địch, còn ngã đổ là chuyện của ta. Nếu cử đổ lỗi cho địch thì rồi chẳng biết cách nào mà sửa. Địch phá Liên Xô ư? Phá sao bằng thời kỳ trước đó, khi 14 nước đế quốc tập trung bao vây nhà nước nhân dân còn non trẻ, rồi nội chiến, rồi chủ nghĩa phát-xít đã tập trung cao độ lực lượng với nửa nghìn sư đoàn thiện chiến trong đại chiến thế giới lần thứ 2 để tiêu diệt Liên Xô, nhưng không tiêu diệt được.

Ngược lại, Liên Xô đã lớn mạnh thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Sao bây giờ địch giỏi vậy, tài tình vậy, chẳng tốn một viên đạn mà Liên Xô vẫn đổ ào không cứu vãn được, cứ như một cơn đột quỵ dữ dội và bất ngờ. Địch mà giỏi như vậy thì thật đáng kính phục?

Những nhà tuyên truyền “ngây thơ” đã vô tình tâng bốc địch, vậy mà cứ tưởng thế mới là có lập trường địch – ta. Bản chất của vấn đề Liên Xô đổ là tự đổ, do tha hóa quyền lực mà đổ, do không thể tự đứng được nữa mà đổ, do thối nát mà đổ, chứ chẳng phải ai xô ngã được.

Có những người có quyền lực trong tay trở nên tha hóa. Ảnh minh họa: Shutterstock/Thanh niên

Tham nhũng, lợi ích nhóm lan cả vào chốn thiêng liêng

Đặc điểm chính trị quan trọng nhất của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) chân chính là quyền lực thật sự và luôn luôn thuộc về nhân dân. Chỉ khi ấy mới có một nền chính trị thật sự tốt đẹp và bền vững.

Thực tế lịch sử nhân loại đã cho thấy: nhà nước của chủ nô, của vua và các tập đoàn phong kiến, nhà nước của quan lại tha hóa (như Liên Xô giai đoạn sau chẳng hạn) và nhà nước của tài phiệt (tư bản hoang dã thời kỳ đầu) cuối cùng đều phải ngã đổ và kết thúc. Chỉ có nhà nước của dân, thật sự của dân, thì mới bền vững lâu dài, vì dân là vạn đại.

Vì vậy, việc kiểm soát quyền lực vừa là giá trị nhân văn của một xã hội tiến bộ, phòng chống sự tha hóa của Nhà nước và xã hội, đồng thời là để thực hiện mục tiêu XHCN chân chính, để có được một nhà nước bền vững lâu dài phục vụ nhân dân.

Khi quyền lực không được kiểm soát thì mặt trái của nó chính là tác nhân quan trọng nhất làm tha hóa cán bộ, tha hóa những con người được trao quyền lực, rồi tha hóa cả bộ máy, làm cho bộ máy bị biến chất, không còn là nhà nước của dân, mà dần dần thành nhà nước phản bội nhân dân.

Trong bất kỳ điều kiện nào, sự tha hóa quyền lực ở cán bộ và các cơ quan lãnh đạo quản lý, đều là nguyên nhân lớn nhất làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, văn hóa suy đồi, dân tộc bị mất dần sức mạnh nội sinh, xã hội trì trệ và quốc gia không thể hưng thịnh, không có đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu XHCN tốt đẹp mà nhiều người đã từng mong ước cũng trở nên xa vời và mơ hồ.

Lịch sử nước ta đã từng có nhiều lần do tha hóa quyền lực mà dẫn đến mất nước. Hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam đã từng bị sụp đổ vì tha hóa quyền lực. Triều đại sau được dân chúng ủng hộ lên thay, rồi cũng tha hóa tương tự, lặp lại như cũ. Ngay cả những triều đại đã một thời rất huy hoàng, có công lao to lớn bậc nhất với lịch sử dân tộc nhưng sau đó cũng tha hóa và sụp đổ (như nhà Lý, nhà Trần, Hậu Lê và Tây Sơn chẳng hạn).

Nhiều năm qua lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã rất nhiều lần đề ra chủ trương và kêu gọi phải chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm” tiêu cực, cũng đã mất nhiều công sức cho công việc khó khăn và vất vả này, nhưng kết quả vẫn còn rất hạn chế. Tình hình tham nhũng, “lợi ích nhóm” chẳng những không dừng lại, mà đang còn khá phổ biến và phức tạp, gây nhức nhối xã hội, đau đầu các cơ quan lãnh đạo đất nước.

Nó cứ lan rộng dần vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, của công việc quản lý và quản trị quốc gia, vào ngay trong các lĩnh vực mà trước đến nay thường được cho là trong sạch, thiêng liêng (như lĩnh vực dạy người, cứu người, an ninh quốc gia, nắm cán cân công lý để bảo vệ sự nghiêm minh, kể cả cơ quan ở cấp cao, cả nhà thờ, chùa chiền, cả lĩnh vực làm từ thiện, nhân đạo, chính sách đền ơn đáp nghĩa…).

Điều đó có nguyên nhân trực tiếp quan trọng nhất là chưa làm tốt việc kiểm soát quyền lực, nói thẳng và mạnh hơn là quyền lực về cơ bản chưa được kiểm soát, từ đó dẫn đến tha hóa cán bộ và các tổ chức trong bộ máy lãnh đạo quản lý.

Vũ Ngọc Hoàng

Phản Bác bài “Trời Cao Có Mắt” của Mc Nam Lộc

Hoàng Lan Chi

Ảnh đại diện của LanChi Hoang, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính râm và ngoài trời

v/v CBC-Canada-  với bộ phim liên quan đến vụ Voice-thuyền nhân nhập cảnh Canada

LGT: CBC Canada vừa có bài viết và cả youtube nói về “Sự yếu kém của hệ thông di trú Canada qua chương trình bảo lãnh nhân đạo”. Nội dung liên quan đến một chương trình nhân đạo của Canada, giúp các thuyền nhân VN. Điều kiện là các thuyền nhân PHẢI LƯU LẠC Ở THÁI LAN 20 NĂM. Nhưng đợt qua Canada vừa qua do Voice Trịnh Hội làm: ít nhất 5 người KHÔNG ĐỦ ĐK ĐÓ vì họ đã về VN ( tự nguyện hoặc bị cưỡng ép). Sau đó họ lại “vượt biên” lần 2 ( có thể do được Voice nháy cho biết có chương trình  này). 

Chúng ta muốn cứu tất cả thuyền nhân: đúng. Nhưng CP Canada chỉ nhân đạo, cho những thuyền nhân nào đã lưu lạc ở Thái 20 năm mà thôi. Voice, bằng cách phù phép nào đó (mà CP Canada sẽ điều tra) mà Võ Văn Dũng, đã về VN, làm cty du lịch cùng thân nhân là cán cộng, rất sung túc, nhưng đã đi Canada bằng tiền vé phi cơ mà những đồng hương giàu lòng từ tâm đã đóng góp cho Voice!

Việc tráo người này: sẽ lấy mất chỗ của những người khác. Hoặc có thể là một dịch vụ nhận tiền của người “sung túc” cho họ nhập lậu Canada, nhưng đã gạt đồng hương đó là các thuyền nhân đang vất vưởng ở Thái!

Chúng ta mong, sau khi điều tra, CP Canada hãy truy cứu trách nhiệm của những kẻ làm sai, gây hậu quả cho thuyền nhân Thật, lưu lạc Thật. Với các thuyền nhân ( vd Võ Văn Dũng) dù không đủ điều kiện nhưng “đã lỡ đến Canada rồi”: xin CP Canada nhân đạo, cho phép họ tiếp tục được sống ở Canada

Ông Nam Lộc  viết bài “Trời Cao Có Mắt” nhằm mục đích biện minh cho VOICE. Dưới đây là những góp ý point to point của Hoàng Lan Chi cho Nam Lộc.

Hãy phản bác vào nội dung. Tôi đã lấy nội dung câu viết của ô Nam Lộc và phản bác : point to point. Tôi nghĩ fans Voice-NL cũng làm vậy. Chỉ những kẻ đuối lý, vô giáo dục, hoặc trình độ không có, không phản bác được thì mới chụp mũ, vu cáo, chửi rủa, mạ lị cá nhân.

Hoàng Lan Chi

***************************** 

1. Nam Lộc viết: Tại sao cơ quan di trú Canada không thắc mắc về vấn đề “trở lại VN”. mà chính người VN mình lại bận tâm rồi đi tố cáo với họ? Khi sự cáo buộc đó không thành công thì lại tìm cách “méc bu” báo chí bản xứ để làm khổ người mình?

Hoàng Lan Chi viết: NL giả vờ ngu. Mọi người thắc mắc vì: 1) Chỉ có danh sách 100 người đầu tiên đạt tiêu chuẩn. Nay, nếu có 5 người không đạt mà được đi thì coi như 5 người khác bị lấy mất chỗ. 2) Giả thuyết: Voice ăn tiền của XYZ để đưa XYZ vào list

2-Nam Lộc viết:  Đối với những người từng bị “cưỡng bức hồi hương”, không ai có thể cho rằng họ “đã về Việt Nam”! Bởi vì khi một người bị cưỡng bức, bị trói và khiêng lên phi cơ như con vật, thì đâu phải là sự mong muốn hay chọn lựa của họ? Và nếu vì lý do đó mà nói rằng họ “không đủ tiêu chuẩn” để được đi định cư, tôi cho đó là một luận cứ thiển cận và ích kỷ!

Hoàng Lan Chi viết: NL lại giả vờ ngu. Đồng hương không ai đặt tiêu chuẩn cả vì mọi người không có quyền đó. Tiêu chuẩn đó là của CP Canada đặt ra. CP chỉ cứu xét nhân đạo những người ở 20 năm trên đất Thái. Nam Lộc ngụy biện.

3-Nam Lộc viết “Đối với những đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan, đôi khi vì nhớ thương gia đình hoặc vì một lý do khẩn cấp nào đó, họ lén lút vượt biên bất hợp pháp về lại VN một đôi lần, thì cũng đâu có thể nào cho rằng họ “ra vào VN một cách chính thức” như những người đã và đang tố cáo họ?”

Hoàng Lan Chi viết: NL lại ngụy biện. CP Canada đặt tiêu chuẩn là người lưu lạc 20 năm trên đất Thái. CP Canada không hề cứu xét những thuyền nhân nào “lâu lâu về VN vì thương nhớ” rồi lại quay lại Thái! Mặt khác, kẻ nào có điều kiện dư dả đến độ “thỉnh thoảng về VN thăm gia đình”???

4-Nam Lộc viết :Nhưng hầu như tất cả mọi người, kể cả một vị luật sư di trú Canada, ông Guiddy Mamann đều đồng ý một điểm và cho là “Bản Ghi Nhớ Liên Quan Đến Chính Sách Tạm Thời Về Một Số Người Việt Cụ Thể Tại Thái Lan (“Memorandum Of Understanding Relating To A Temporary Public Policy Concerning Certain Vietnamese Persons In Thailand — MOU”) đã không được rõ ràng. Bài báo viết:

“Bản ghi nhớ này quy định rằng những người nộp đơn phải từ Việt Nam đến trong thời gian từ năm 1984 đến năm 1991, và phải đã cư trú tại Thái Lan – nhưng lại không nêu ra điều kiện cụ thể rằng họ phải sống ở Thái Lan liên tục trong suốt khoảng thời gian đó”.

Hoàng Lan Chi viết: Sai. Khi Ts Cấn Lê xin, có điều kiện ở 20 năm tại Thái Lan

Coi chứng cớ 1 ở đây:

Trích Ts Cấn Lê “ Ts Cấn Lê đã nói: I just want to give you a piece of information: For 275 people from the Philippines whom we brought into Canada, we spent around $650,000, an average of $2,500 per person. We raised that money entirely on our own. We took care of everything for them, from medical examinations, the application fee overseas, airfares and resettlement. When they came here, within a couple of weeks, sometimes days, they started to work right away. We never had any problems.I think that, because of that experience, the government — this time it was Minister Jason Kenney — became aware of what we did with the refugees from the Philippines, so he was willing to let us sponsor some more refugees. We were able to compile a list of around 110 refugees who were stranded in Thailand for over 20 years. We started to collect funds from the Vietnamese community in Canada, in the U.S., Australia and other countries, and the first group of these refugees came just last week, 28 of them.” Link Canada:

https://sencanada.ca/en/Content/Sen/committee/412/ridr/51755-e)

Chứng cớ 2: 2017. Thời Báo Canada phỏng vấn ô Đỗ Kỳ Anh. ( nên nhớ: ô Đỗ Kỳ Anh là Voice ở Canada).

5-Nam Lộc viết: Thật ra trong suốt hơn 20 năm sống ẩn dật ở Thái Lan kể từ khi trốn trại để tránh bị cưỡng bức hồi hương, người tỵ nạn đã phải tìm đủ mọi cách để sống còn, cũng như để kiếm tiền để nuôi sống gia đình, kể cả làm giấy tờ giả để đi lại làm ăn, buôn bán. Sống chui rúc, hay sống sung túc là do họ tự phấn đấu với cuộc đời lưu vong nơi xứ lạ quê người. Có kẻ thì rất khấm khá, có người thì vẫn thiếu thốn. Tuy nhiên không ai, kể cả linh mục Namwong hay VCF hoặc VOICE biết được họ làm gì hay sinh hoạt ra sao? Trong lúc đó thì hồ sơ xin tỵ nạn của họ vẫn nằm đợi chính phủ Canada phỏng vấn! Khi được phỏng vấn, họ khai báo những gì, đúng hay sai thì những người không có thẩm quyền chẳng làm sao mà biết được!

Hoàng Lan Chi viết: Nam Lộc nói sai.

Sai 1: người lưu lạc có thể sống “khổ” hay sống “khá” tùy khả năng mỗi người. Đa số  sống khổ vì không được luật pháp bảo vệ. CS Thái luôn bố ráp. Còn Võ Văn Dũng về VN, hợp tác với người nhà là cán bộ cs, làm ăn “lớn”.

Sai 2: Võ Văn Dũng, Lê Thị Ba đã về VN và tư cách tị nạn của họ đối với Liên Hiệp Quốc CHẤM DỨT. Khi họ “vượt biên” lần 2, đến Thái Lan: họ có “ID” mới với Liên Hiệp Quốc. Ai là người nộp cho list cho CP Canada? LM Wong từng nói, Trịnh Hội làm hết. Sau đó, có tin đồn rằng (Trịnh Hội đã “dọa” LM Nam Wong là sẽ tố cáo với CP Thái là cha từng bao che cho người tị nạn..nên cha phải trả lời xuôi theo Trịnh Hội nhưng LM Nam Wong không hề xác nhận là list đó GỒM TOÀN NHỮNG NGƯỜI Ở THÁI TRÊN 20 NĂM. Nói cách khác, LM Nam Wong rất khôn ngoan. Nhờ Chúa che chở nên ông làm theo Trịnh Hội yêu cầu nhưng ô vẫn tự bảo vệ được: list đó có lẫn người không đủ điêu kiện của Canada.

6-Nam Lộc viết:Cho đến nay, nếu qua phóng sự điều tra này của CBC News, mà chính quyền Canada xem lại hồ sơ của các trường hợp trên và khám phá ra có sự sai sót trong qua trình cứu xét thì đó là trách vụ của sở di trú Canada, và hậu quả xẩy ra như thế nào thì người được họ phỏng vấn sẽ phải trả lời!

Hoàng Lan Chi viết: rất đúng. Chính phủ Canada có nhiệm vụ điều tra: 1) Tại sao lại có vụ nhận hồ sơ rồi phỏng vấn hời hợt đến vậy? Trách nhiệm thuộc về ai? Lm Nam Wong hay Trịnh Hội nộp hồ sơ? 2) Các viên chức phỏng vấn: tại sao làm việc hời hợt? Vì thái độ kém? Vì được ai đó, vd Trịnh Hội đút lót nên làm việc qua loa???

7-Nam Lộc viết:Còn VOICE vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ thiêng liêng, vô vụ lợi của mình là giúp người bất hạnh, giúp được người nào, hay người đó. VOICE cũng tha thiết mong mỏi các cá nhân, các hội đoàn quan tâm đến người tỵ nạn, khi nghe họ kêu gào “xin hãy cứu giúp chúng tôi”, thì hãy cứu họ một cách thực tế, đó là vận động cho họ được các quốc gia tự do đón nhận. Chỉ trích hay moi móc những sơ hở của chương trình định cư như tựa đề của bài báo sẽ chẳng giúp gì được cho đồng bào, ngược lại chỉ tạo thêm khó khăn và nguy hiểm cho cuộc sống của họ hiện nay mà thôi!

Hoàng Lan Chi viết: Nếu Voice làm việc tử tế: Voice không sợ gì cả. Còn việc chỉ trích sơ hở của chương trình định cư? Không hề có. Điều kiện của CP rất rõ ràng. Chỉ áp dụng cho THUYỀN NHÂN SỐNG LƯU LẠC TẠI THÁI TRÊN 20 NĂM. Chỉ có kẻ làm sai vì: 1) Ăn tiền của thuyền nhân “giàu có” để úm ba la đưa họ nhập lậu Canada. 2) Lấy mất chỗ của thuyền nhân đang sống lưu lạc ở Thái và đưa cho “người của mình” thế chỗ.

8-Nam Lộc viết:Trước đây, mỗi khi đối chất với những kẻ vu khống việc làm của VOICE nhưng không trưng được bằng cớ nào, thì họ đều vu vơ nói: Chỉ có Trời mới biết mà thôi! Nay thì Trời đã trả lời và minh oan cho những việc làm nhân ái của các thành viên tổ chức nhân đạo này ở khắp nơi trên thế giới. Và quả đúng là: Trời Cao Có Mắt.

Hoàng Lan Chi viết: Trời nào trả lời? chỉ có Nam Lộc trả lời và sự trả lời của NL là: 1) Ngụy biện vì nói thuyền nhân có thể lâu lâu lén về VN thăm gia đình. Cái này, sorry,  chỉ có “chó” mới “ngửi” được lý luận này. 2) Vu cáo là “mét bu” với CP Caanda để hại thuyền nhân. No, lấy công bằng cho các thuyền nhân bị mất chỗ, vạch sự lường gạt móc túi đồng hương của Voice vì Voice kêu gào là họ sống khổ cực nhưng Võ Văn Dũng không hề khổ cực,  để Voice lấy tiền xin của bá tánh, mua vé cho gia đình Dũng! 3) Bịa đặt là Văn bản ghi nhớ không ghi rõ. Nguyên thủy ghi rất rõ: thuyền nhân bị kẹt ở Thái trên 20 năm. Chính Voice Đỗ Kỳ Anh, trước đó, trả lời báo chí, cũng nói rõ điều kiện đó.

Tóm lại: TRỜI CAO SẼ CÓ MẮT.

Trời sẽ: 1) Cho những kẻ chuyên nói sai để móc túi đồng hương, kỳ này phải vào tù hay án treo gì đó. 2) Cho những kẻ sau đây vào tù hay án treo gì đó: đã  lấy mất chỗ của “thuyền nhân Thật, lưu lạc Thật” RỒI ĐEM CHO  những thuyền nhân đã về VN, sống giàu có, làm business “hoành tráng”,  đi qua Canada. 3) Cho những kẻ móc ngoặc với kẻ xấu để lấy tiền đút túi: sẽ gặp tai nạn.

Hoàng Lan Chi

10/2019

Bài của Nam Lộc:

TRỜI CAO CÓ MẮT!

Nam Lộc

Sau những cáo buộc đầy phi lý, không chứng cớ và bịa đặt, của một thiểu số người Việt dựa vào những nghi kỵ và tỵ hiềm cá nhân, thì vào ngày Thứ Năm 10 tháng 10, 2019 vừa qua, một phóng sự điều tra rất công phu, tỉ mỉ của hãng truyển thông lớn ở Canada là CBC News, đã được phổ biến dưới tiêu đề: “Làm thế nào một chương trình đặc biệt để tái định cư thuyền nhân Việt Nam để lộ ra những yếu kém của hệ thống di trú Canada” (How a special program to resettle Vietnamese boat people revealed flaws in Canada’s immigration system)

Bài báo nói trên là một minh chứng rõ ràng phản lại những lời vu cáo thiếu đứng đắn, vô trách nhiệm nhằm vào tổ chức VOICE cùng một số thiện nguyện viên có lòng, nhưng cũng là nỗi buồn phiền cho các nhà bảo trợ có tâm và có đức trong nỗ lực giúp đỡ người đồng hương. Hậu quả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình vận động định cư cũng như cuộc sống vốn đã khó khăn của đồng bào tỵ nạn VN đang lánh nạn tại Thái Lan hiện nay và mong có ngày được một quốc gia tự do cho phép họ định cư.

Qua phóng sự điều tra nói trên, không có bất cứ kẻ đưa ra những cáo buộc hay phóng viên nào của CBS News, kể cả các viên chức của chính quyền Canada đưa ra một bằng cớ chứng minh những việc làm mà họ cho là “bất hợp pháp” của VOICE như, “tráo người” hoặc “đưa người trái phép” vào Canada v..v… Ngược lại người đọc có thể sẽ thắc mắc: như vậy thì mục đích của sự “tố cáo” với các cơ quan truyền thông bản xứ về hoàn cảnh của đồng bào mình để làm gì, và lý do nào đã thúc đẩy họ làm việc đó?

Tuy nhiên, nếu gọi là “kết quả” của cuộc điều tra thì người ta nhận ra được những điểm chính sau đây:

Rõ ràng là tất cả sự nhận định hay phát biểu của mọi người, từ phóng viên, đến những vị lãnh đạo, điều hành các tổ chức được nêu tên trong bài báo như: Hiệp Hội Người Canada Gốc Việt (Vietnamese Canadian Federation – VCF), VOICE, BPSOS…, hay một số luật sư di trú Canada, đều đồng ý rằng, dựa theo các tiêu chuẩn mà chính phủ đưa ra trên giấy trắng, mực đen thì hầu như tất cả các thuyền nhân trong dánh sách được phỏng vấn đều hội đủ điều kiện, vì họ đều là thuyền nhân cũng như là người tỵ nạn đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ 1984-1991 (ngoại trừ thân nhân hay con cái sinh ra sau thời gian đó). Tuy nhiên theo 4 người Việt Nam được phỏng vấn và “tố cáo” với báo chí Canada thì những ai “đã từng về VN, sẽ không hội đủ tiêu chuẩn” để được đi định cư!   

Cá nhân tôi có một vài nhận xét như sau:

1. Tại sao cơ quan di trú Canada không thắc mắc về vấn đề “trở lại VN”. mà chính người VN mình lại bận tâm rồi đi tố cáo với họ? Khi sự cáo buộc đó không thành công thì lại tìm cách “méc bu” báo chí bản xứ để làm khổ người mình?

2. Đối với những người từng bị “cưỡng bức hồi hương”, không ai có thể cho rằng họ “đã về Việt Nam”! Bởi vì khi một người bị cưỡng bức, bị trói và khiêng lên phi cơ như con vật, thì đâu phải là sự mong muốn hay chọn lựa của họ? Và nếu vì lý do đó mà nói rằng họ “không đủ tiêu chuẩn” để được đi định cư, tôi cho đó là một luận cứ thiển cận và ích kỷ!

3. Đối với những đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan, đôi khi vì nhớ thương gia đình hoặc vì một lý do khẩn cấp nào đó, họ lén lút vượt biên bất hợp pháp về lại VN một đôi lần, thì cũng đâu có thể nào cho rằng họ “ra vào VN một cách chính thức” như những người đã và đang tố cáo họ?

Toàn bộ bài viết và cuộc phỏng vấn không đưa ra một dữ kiện nào để hỗ trợ những luận cứ rất là vu vơ kết án tổ chức VOICE của 4 nhân vật người Việt được tờ báo phỏng vấn hay nhắc đến tên trong đó. Nhưng hầu như tất cả mọi người, kể cả một vị luật sư di trú Canada, ông Guiddy Mamann đều đồng ý một điểm và cho là “Bản Ghi Nhớ Liên Quan Đến Chính Sách Tạm Thời Về Một Số Người Việt Cụ Thể Tại Thái Lan (“Memorandum Of Understanding Relating To A Temporary Public Policy Concerning Certain Vietnamese Persons In Thailand — MOU”) đã không được rõ ràng. Bài báo viết:

“Bản ghi nhớ này quy định rằng những người nộp đơn phải từ Việt Nam đến trong thời gian từ năm 1984 đến năm 1991, và phải đã cư trú tại Thái Lan – nhưng lại không nêu ra điều kiện cụ thể rằng họ phải sống ở Thái Lan liên tục trong suốt khoảng thời gian đó”.

Một số vị điều hành các tổ chức VCF và VOICE cũng được CBC News phỏng vấn, tất cả đều trả lời rõ ràng rằng họ không vi phạm bất cứ điều khoản nào do chính phủ Canada đưa ra trong tiến trình định cư những người Việt nói trên, và vai trò của họ là giúp đồng bào hoàn tất thủ tục điền đơn rồi nộp cho các viên chức của chính phủ Canada để được phỏng vấn và quyết định.

Điều này làm tôi nhớ đến tiến trình định cư hàng trăm ngàn thuyền nhân tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á trước đây mà cá nhân tôi đã tham dự trực tiếp trong nhiều năm trời. Các cơ quan thiện nguyện như USCC, IRC, LIRS, CWS v..v.. (tương tự như vai trò của VCF, VOICE hoặc BPSOS…) giúp đồng bào điền đơn và hoàn tất hồ sơ để nộp cho Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, sau khi Cao Ủy cứu xét và cảm thấy những hồ sơ nào hội đủ tiêu chuẩn tỵ nạn thì họ sẽ trình lên cho đại diện của các nước định cư như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Úc v..v… Sau đó mọi quyết định đều nằm trong tay các viên chức di trú của những quốc gia đó. Người tỵ nạn khai báo như thế nào, thành thật hay giả dối là hoàn toàn do sự thẩm định của viên chức phỏng vấn. Cơ quan thiện nguyện không chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Ai đã từng vượt biên, vượt biển chắc cũng đều biết rõ điều này!

Tiến trình phỏng vấn hơn 100 thuyền nhân và ngưới tỵ nạn cùng thân nhân của họ tại Thái Lan cũng tương tự như vậy, có khác chăng là không có sự tham dự của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, mà hồ sơ được trao trưc tiếp cho cơ quan thẩm quyền của chính phủ Canada tại Thái Lan để họ phỏng vấn. Trong thủ tục này, bài báo có đề cập đến 5 người mà họ cho rằng “không phải là những người mà chính phủ Canada muốn giúp đỡ” (nhưng họ chỉ nêu tên 3 người: một là ông Võ Văn Dũng, cựu thuyền nhân, có người vợ tên Trương Lan Anh, không phải thuyên nhân, nhưng luật cho phép, vợ được đi theo chồng (hay ngược lại), bất kể mang quốc tịch nào và có tài sản hay không!  Còn một là ông Sabay Kieng, người tỵ nạn Việt gốc Campuchia).

Xin nhắc lại rằng tất cả hơn 100 người tỵ nạn nói trên đều nằm trong hai danh sách do linh mục Peter Namwong trao cho tổ chức VCF, VOICE, cũng như trực tiếp cho chính phủ Canada kể từ năm 2006, vì chỉ có ngài mới biết lai lịch của những người này mà thôi. Và kể từ ngày đó cho đến khi họ được cứu xét để đi tỵ nạn thì tất cả đều đã phải chờ đợi từ 8 cho đến 11 năm trời, tiếp tục cuộc sống bất hơp pháp ở Thái Lan. Biết bao nhiêu điều đã xảy ra, vật đổi sao dời!

Thật ra trong suốt hơn 20 năm sống ẩn dật ở Thái Lan kể từ khi trốn trại để tránh bị cưỡng bức hồi hương, người tỵ nạn đã phải tìm đủ mọi cách để sống còn, cũng như để kiếm tiền để nuôi sống gia đình, kể cả làm giấy tờ giả để đi lại làm ăn, buôn bán. Sống chui rúc, hay sống sung túc là do họ tự phấn đấu với cuộc đời lưu vong nơi xứ lạ quê người. Có kẻ thì rất khấm khá, có người thì vẫn thiếu thốn. Tuy nhiên không ai, kể cả linh mục Namwong hay VCF hoặc VOICE biết được họ làm gì hay sinh hoạt ra sao? Trong lúc đó thì hồ sơ xin tỵ nạn của họ vẫn nằm đợi chính phủ Canada phỏng vấn! Khi được phỏng vấn, họ khai báo những gì, đúng hay sai thì những người không có thẩm quyền chẳng làm sao mà biết được!

Cho đến nay, nếu qua phóng sự điều tra này của CBC News, mà chính quyền Canada xem lại hồ sơ của các trường hợp trên và khám phá ra có sự sai sót trong qua trình cứu xét thì đó là trách vụ của sở di trú Canada, và hậu quả xẩy ra như thế nào thì người được họ phỏng vấn sẽ phải trả lời!

Còn VOICE vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ thiêng liêng, vô vụ lợi của mình là giúp người bất hạnh, giúp được người nào, hay người đó. VOICE cũng tha thiết mong mỏi các cá nhân, các hội đoàn quan tâm đến người tỵ nạn, khi nghe họ kêu gào “xin hãy cứu giúp chúng tôi”, thì hãy cứu họ một cách thực tế, đó là vận động cho họ được các quốc gia tự do đón nhận. Chỉ trích hay moi móc những sơ hở của chương trình định cư như tựa đề của bài báo sẽ chẳng giúp gì được cho đồng bào, ngược lại chỉ tạo thêm khó khăn và nguy hiểm cho cuộc sống của họ hiện nay mà thôi!

Đồng bào tỵ nạn VN tại Thái Lan hiện nay

Một trong những điểm đáng lưu ý, là ở phần cuối của phóng sự truyền hình cùng đề tài của CBC News TV, cô xướng ngôn viên Canadian có nhắc khán thính giả một câu rằng: “Các viên chức liên bang không nói cho chúng tôi biết là có một người nào đang bị điều tra hay không?”. Tuy nhiên tổ chức VOICE lại rất mong chính phủ Canada sẽ có một cuộc điều tra sâu rộng để giải tỏa mọi lời đồn đoán thiếu trung thực, đồng thời bạch hóa những việc làm hợp pháp của VOICE.

Trước đây, mỗi khi đối chất với những kẻ vu khống việc làm của VOICE nhưng không trưng được bằng cớ nào, thì họ đều vu vơ nói: Chỉ có Trời mới biết mà thôi! Nay thì Trời đã trả lời và minh oan cho những việc làm nhân ái của các thành viên tổ chức nhân đạo này ở khắp nơi trên thế giới. Và quả đúng là: Trời Cao Có Mắt.

Nam Lộc   

Đùa với chính quyền coi thường luật pháp

NÓNG! NÓNG! NÓNG! CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO THUYỀN NHÂN CHO THẤY NHỮNG YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG DI TRÚ CANADA

OCTOBER 10, 2019THIENHASU2018LEAVE A COMMENTEDIT

THS2018 – Cuộc điều tra của Nguyễn Thanh Tú về nhóm VOICE của Trịnh Hội – Nam Lộc có kết quả tốt đẹp. Có thể những người này sẽ bị trả về Việt Nam. Nhưng Trịnh Hội – Nam Lộc – Nguyễn Đình Thắng có bị đi tù không?

Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đang điều tra một số vi phạm luật pháp liên bang có khả năng đã xảy ra

Eric Szeto, Joseph Loiero, David Common · CBC News · Posted: Oct 10, 2019 4:00 AM ET | Last Updated: 11 hours ago

Võ Văn Dũng đến Sân Bay Quốc Tế Pearson ở Toronto vào năm 2016 từ Thái Lan. Một cuộc điều tra của CBC đã phát hiện ít nhất năm người, bao gồm ông Dũng, được cho nhập cư vào Canada thông qua một chương trình tái định cư đặc biệt, mặc dù họ có vẻ không phải là những người mà chính phủ liên bang muốn giúp đỡ. (Pho Duc Lam/Facebook)

Võ Văn Dũng đưa ngón tay cái lên trước ống kính truyền hình khi ông đi qua Sân Bay Quốc Tế Pearson, Thành phố Toronto.

Cùng với hơn 100 “thuyền nhân” Việt Nam đến Canada trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, có thể nói ông đã đáp xuống đất nước này sau 20 năm sinh sống trong bóng tối xã hội.

Thay vì chịu đựng sự cai trị của Cộng Sản ở Việt Nam, nhiều người trốn chạy khỏi quê hương mình sau Chiến Tranh Việt Nam đã xin tỵ nạn ở nước láng giềng Thái Lan vào những năm 1970 và 80. Nhưng việc tỵ nạn đồng nghĩa với phải trả giá. Trong nhiều thập niên, họ là những người “vô tổ quốc,” sống một cuộc sống “không được thừa nhận”. Họ không thể làm việc mà không bị đe dọa bắt giữ hay xử phạt. Họ không được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế. Một số phải lệ thuộc vào các khoản cứu trợ để sống qua ngày.

Họ có rất ít hoặc không có sự lựa chọn nào cho đến khi Canada tiếp nhận họ theo một chương trình đặc biệt được thiết kế nhằm tái định cư các thuyền nhân mà trước đó đã sống trong hoàn cảnh vô vọng.

Nhưng CBC News được tin rằng trước khi đến Canada, ông Dũng rõ ràng đã có một cuộc sống sung túc hơn.

Người đàn ông 57 tuổi này trước đó điều hành một cơ sở kinh doanh tour du lịch có hướng dẫn viên. Có trụ sở chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lữ Hành Đỏ Sài Gòn (Saigon Red Travel Company Limited) cung cấp các tour du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan. Và ông Dũng cũng vô tư không che giấu việc làm ăn và các dự án kinh doanh lữ hành của mình, vẫn thản nhiên chụp ảnh cùng nhân viên và đăng trên mạng xã hội.

Tấm danh thiếp xác nhận ông Võ Văn Dũng là giám đốc của công ty Saigon Red Travel, có trụ sở chính tại Việt Nam. (Submitted)

Cuộc điều tra của CBC về chương trình này phát hiện rằng ít nhất năm người, bao gồm ông Dũng, được Canada cho nhập cư mặc dù họ không phải là những người mà chính phủ Canada muốn giúp đỡ, điều mà đã đặt ra một số nghi vấn về quá trình kiểm tra và xét duyệt nhằm mục đích bảo vệ hệ thống di trú của quốc gia này.

Ông Guiddy Mamann, luật sư chuyên biện hộ cho người tị nạn ở Toronto, đã chia sẻ với chúng tôi rằng, “Canada được biết đến là tấm gương sáng cho cả thế giới về những chương trình nhân đạo cứu giúp những người tha hương, những người mà đã không may rơi vào hoàn cảnh bế tắc vì một lý do nào đó.”

Hồ sơ cho thấy cơ sở kinh doanh này được thành lập vào năm 2014. (CBC)

 “Nếu có người đã chiếm chỗ của những người mà thực sự xứng đáng được đi Canada, thì điều đó làm tôi hết sức phiền lòng.”

Ông Dũng đã không trả lời yêu cầu cho ý kiến của CBC. Nhưng khi CBC News hỏi một người quen của ông về công việc làm ăn và lối sống của ông, thì người đó nói rằng ông hay đi lại giữa Việt Nam, Thái Lan và vùng Vancouver mở rộng và họ “nghĩ rằng ông ấy đang sống rất tốt”.

Ai là những người vô tổ quốc?

Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã xảy ra sau khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. Gần một triệu người chạy trốn khỏi Việt Nam – nhiều người ra đi bằng thuyền, lao mình vào những cuộc hành trình đầy hiểm nguy. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng lên đến 250,000 thuyền nhân đã chết trên biển.

Nhiều người trong số những thuyền nhân sống sót đã cập bến tại các nước láng giềng như Malaysia, Hong Kong, Philippines và Thái Lan.

Riêng Canada đã tiếp nhận hơn 100,000 người tỵ nạn sau chiến tranh.

Một nhóm người đang nghỉ ngơi tại một cơ sở lưu trú dành cho người tỵ nạn ở Hồng Kông vào ngày 7 tháng 1 năm 1980, sau khi rời khỏi Việt Nam. (Fresco/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Vào năm 1996, Việt Nam hồi hương hàng chục ngàn thuyền nhân từ nước ngoài. Những người không muốn trở về vì sợ bị đàn áp tại quê nhà đã trốn khỏi trại tỵ nạn, sống trong tình trạng vô tổ quốc ở những nơi như Thái Lan.

Năm 2006, Hiệp Hội Người Canada Gốc Việt (Vietnamese Canadian Federation – VCF), cùng với một hội nhóm có trụ sở tại Hoa Kỳ có tên gọi là Sáng Kiến Thể Hiện Lương Tâm Người Việt Hải Ngoại (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment – VOICE), đã gửi kiến nghị lên chính quyền Canada, yêu cầu chính quyền cho nhập cư một số người còn mắc kẹt tại Thái Lan.

Ông Jason Kenney, thủ hiến đương nhiệm của Alberta, lúc đó là bộ trưởng di trú liên bang, đã bí mật gặp gỡ các quan chức chính phủ Thái Lan để đảm bảo những người này được cấp giấy phép xuất cảnh để rời khỏi Thái Lan.

Một quan chức trong chính phủ Canada cho biết, nhà chức trách Thái Lan không muốn lan truyền tin tức về chương trình này vì sợ rằng hàng ngàn người sẽ đến nước họ một cách bất hợp pháp và biến nước họ thành một trung tâm nhập cư.

“Thực sự tôi đã đi Bangkok … và chúng tôi đã có nhiều cuộc đàm phán,” ông Kenney phát biểu trước một phòng họp đầy kín những người vừa mới đến Vancouver mà đã từng bị mắc kẹt tại Thái Lan, theo một video trên YouTube về phiên họp này vào năm 2014. “Chúng tôi đã hứa thực hiện việc đàm phán này một cách bí mật.”

Theo lời một quan chức cấp cao và một người khác được tham vấn để xây dựng chương trình tái định cư này, các điều kiện được đưa ra cho 100 người tỵ nạn mà sau này được Canada tiếp nhận khá hạn chế và cụ thể: những người được chọn phải sống ở Thái Lan sau khi rời khỏi Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến năm 1991. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai đã hồi hương về Việt Nam hoặc đã sống ở một nơi nào khác sẽ không hội đủ điều kiện.

Nhưng ông Mamann, luật sư di trú ở Toronto, nói rằng có một số lỗi nghiêm trọng trong văn bản chính sách của chương trình này, được gọi là “Bản Ghi Nhớ Liên Quan Đến Chính Sách Tạm Thời Về Một số Người Việt Cụ Thể Tại Thái Lan (“Memorandum Of Understanding Relating To A Temporary Public Policy Concerning Certain Vietnamese Persons In Thailand — MOU”).

Bản ghi nhớ này quy định rằng những người nộp đơn phải từ Việt Nam đến trong thời gian từ năm 1984 đến năm 1991, và phải đã cư trú tại Thái Lan – nhưng lại không ra điều kiện cụ thể rằng họ phải sống ở Thái Lan liên tục trong suốt khoảng thời gian đó.

“Đây là một lỗi rất rõ ràng …Điểm mấu chốt của chương trình này là chúng tôi tin rằng những người tỵ nạn này không có cách nào để quay về quê hương [và] rằng họ bị mắc kẹt ở đây. Họ giống như đang ở trên một hòn đảo giữa đại dương và chúng tôi phải đến cứu họ,” ông Mamann nói. “Bản ghi nhớ này đã được biên soạn một cách cẩu thả và không chính xác.”

Nhóm người đầu tiên đến Canada vào năm 2014, và gia đình cuối cùng đến vào năm 2017.

Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối của chương trình này, cộng đồng người Việt tại Bắc Mỹ và hải ngoại đã bắt đầu chỉ trích một số trong những người được chọn cho đi nhập cư.

“Xin hãy giúp chúng tôi”

Ông Tú Nguyễn, một cựu thuyền nhân đang điều hành một công ty an ninh mạng tại Houston, bắt đầu điều tra các nghi ngờ vào năm 2016 sau khi nhận được thông tin về chương trình này từ một số người còn bị mắc kẹt tại Thái Lan.

Ông đã đến Việt Nam, Thái Lan và đã nghe người ta cáo buộc rằng một số người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, những người mà tin rằng họ đáng lẽ phải được chấp nhận bởi chương trình này, đã bị bỏ qua.

“Một số thuyền nhân từ Thái Lan đã liên lạc với tôi … [và nói rằng], ‘Xin hãy cứu giúp chúng tôi, cứu giúp chúng tôi,’” Ông Tú kể lại.

Cựu thuyền nhân Nguyễn Tú bắt đầu điều tra các nghi ngờ về chương trình tái định cư của Canada sau khi nhận được cáo buộc về chương trình này từ một số người còn bị mắc kẹt tại Thái Lan. (Jonathan Castell/CBC)

Những lời cáo buộc đó và một vài sự cố khác đã thúc đẩy ông Tú thu xếp họp mặt với quan chức của Cục Di Trú Thái Lan (Thailand Immigration Bureau), Cơ Quan Các Dịch Vụ Biên Giới Canada và RCMP tại Thái Lan. Ông nói rằng ông đã cung cấp cho họ các tài liệu mà ông đã phát hiện được.

Sau đó, vào tháng 5 năm 2019, Cha Nguyễn Thiện, một linh mục tại Hoa Kỳ, cùng với Vũ Bắc Đẩu, một cựu thuyền nhân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, đã thực hiện video trực tiếp trên Facebook từ Bangkok để đưa ra thêm cáo buộc, trong video có sự tham gia của một nhóm người Việt vô tổ quốc. Với gần 50,000 lượt xem, nội dung video này cáo buộc rằng các hội nhóm như VOICE đã chọn một số người mà đã từng quay trở lại Việt Nam như Võ Văng Dũng thay vì chọn họ.

“Theo hiểu biết của tôi thì một số trong những người này không xứng đáng được đi với tư cách là thuyền nhân,” ông Đẩu nói bằng tiếng Việt. “Như vậy những người này đáng lẽ ra không được đi, vậy mà họ vẫn được VOICE bảo trợ.”

CBC đã nói chuyện với hai trong số những người sống gần biên giới Thái Lan. Họ cho chúng tôi biết rằng họ đã không được đưa vào danh sách [của VOICE].

Ông Phạm Tý cho biết ông đến Thái Lan vào năm 1991 và đã nhiều năm sống trong trại tỵ nạn. Theo lời ông kể, gần 30 năm sau ông vẫn đang sống tại một thị trấn gần biên giới Thái Lan – Campuchia.

Vào tháng 5 năm 2019, Cha Nguyễn Thiện, một linh mục tại Hoa Kỳ, đồng thực hiện một video trực tiếp trên Facebook từ Bangkok, nơi một nhóm người Việt vô tổ quốc đã đưa ra thêm cáo buộc về chương trình. (Nguyen Thien/Facebook)

Ông nói ông đã nộp đơn cho chương trình tái định cư Canada nhưng không được chọn và không được giải thích tại sao.

“Tôi tin tưởng vào sự công bằng. Tôi tin rằng ông trời sẽ nhìn thấy mọi thứ. Chẳng có ích gì khi đổ lỗi cho người khác,” ông Tý nói khi được hỏi liệu ông có buồn bực khi người khác được cho đi tái định cư tại Canada chứ không phải ông. “Nếu tôi được phép [đến Canada] thì tôi sẽ rất biết ơn.”

Những trường hợp khác

Thông qua các nguồn thông tin, hồ sơ kinh doanh, tài khoản mạng xã hội, email và cảnh quay trên truyền hình Việt Nam được lưu trữ, CBC phát hiện có ít nhất năm trường hợp người nộp đơn đáng nghi ngờ liên quan đến chương trình này.

Một trong những trường hợp này là bà Trương Lan Anh – trang mạng xã hội cá nhân của bà cho thấy bà đang sống tại Ottawa. Bà đến Canada vào năm 2016, tuy nhiên hồ sơ kinh doanh của một công ty lữ hành thành lập tại Việt Nam cho thấy bà là chủ sở hữu của công ty này từ năm 2012.

Hồ sơ kinh doanh cho thấy Trương Lan Anh sở hữu một công ty lữ hành tại Thành Phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2012. (Submitted)

Facebook của bà có đăng hình ảnh mà bà đã chụp tại cơ sở kinh doanh này vào năm 2013. Theo một video CBC có được, nhân viên công ty lữ hành này đã xác nhận Trương Lan Anh  là chủ nhân của mình.

Bà Trương Lan Anh không trả lời yêu cầu cho ý kiến từ CBC.

Hồ sơ kinh doanh cho thấy giấy phép đề ngày 7 tháng 9 năm 2012 được cấp cho cơ sở kinh doanh do Trương Lan Anh sở hữu. (CBC)

Một trường hợp khác liên quan đến một người tên Sabay Kieng. Năm 2014, ông đã được chào đón bởi đông đảo giới truyền thông và những người ủng hộ khi đến Toronto. Kieng tuyên bố ông đã phải vật lộn trong nhiều năm để cố gắng nuôi sống gia đình mình.

“Tôi [muốn] tìm một việc làm. Điều đó không dễ dàng nên tôi đi bán trái cây trên đường phố [tại Thái Lan] … để nuôi con trai và vợ tôi,” ông nói với CBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ông cho biết ông đang làm việc trong ngành sản xuất ô tô tại Khu Vực Đại Đô Thị Toronto.

Nhưng CBC thu thập được một số hồ sơ, hình ảnh và video cho thấy ông đã điều hành một cơ sở kinh doanh về trang sức và hàng thủ công tại Campuchia có tên là Craftworks Cambodia ít nhất từ năm 2008. Có lần ông đã đến Manilla để trình bày về kinh nghiệm kinh doanh của mình tại một hội nghị.

Một hồ sơ tài sản xác nhận Sapbay Keang là chủ sở hữu của Craftworks Cambodia. (CBC)

Ông Kieng xác nhận với CBC rằng ông có các cơ sở kinh doanh tại Campuchia nhưng ông không sống ở đó và chỉ sống gần biên giới.

Tuy nhiên, theo lời của một đối tác kinh doanh trước đây của ông, ông đã sống trong một ngôi nhà tại thủ đô Campuchia, Phnom Penh, trước khi đến Canada.

“Tôi nghĩ rằng so với nhiều người ở Campuchia, ông ấy lúc đó có cuộc sống khá tốt,” đối tác kinh doanh này nói với CBC. “Ông ta đã đi thẳng đến Canada. Ý tôi là, ông ta phải đi ngay khi được chấp thuận.”

CBC cố gắng liên lạc lại qua điện thoại với Kieng, nhưng ông bảo ông “bận” trước khi ngắt máy.

CBC đã nỗ lực thêm vài lần để yêu cầu ông cho ý kiến về những thông tin không nhất quán này nhưng không nhận được câu trả lời.

‘Một đám mây báo điềm rất xấu’

Nguyễn Đinh Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức Thuyền Nhân S.O.S (Boat People S.O.S), một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ về mặt pháp lý cho người Việt tỵ nạn ở nước ngoài, cũng đặt ra một số câu hỏi quan trọng về chương trình này sau khi CBC cho ông xem các ví dụ mà chúng tôi đã phát hiện, bao gồm trường hợp của ông Võ Văn Dũng.

Ông Thắng, người đã nhiều lần thảo luận với Hiệp Hội Người Canada Gốc Việt trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận này, nói rằng, “Họ thậm chí không thể làm việc một cách hợp pháp tại Thái Lan chứ đừng nói đến việc [điều hành] một cơ sở kinh doanh tại Thái Lan hoặc các nước khác.  Nếu họ thực sự bị mắc kẹt, thì nhất định họ không được phép [làm việc hoặc kinh doanh].”

Mặc dù Bản Ghi Nhớ Liên Quan Đến Chính Sách Tạm Thời Về Một số Người Việt Cụ Thể Tại Thái Lan không rõ ràng lắm và không hề nêu cụ thể rằng người nộp đơn với chương trình này phải sống liên tục tại Thái Lan trong suốt thời gian đó, sau khi xem xét các trường hợp của CBC, ông Thắng không nghĩ rằng đây là những người mà chính phủ Canada có ý định giúp đỡ dựa trên mục đích của chính sách này.

“Theo quy tắc của chương trình tạm thời đặc biệt này, không một trường hợp nào trong những trường hợp đó đủ điều kiện cả,” ông nói.

Nguyễn Đinh Thắng, giám đốc điều hành của Thuyền Nhân S.O.S. (Boat People S.O.S), một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người Việt tỵ nạn ở nước ngoài, đặt ra một số câu hỏi quan trọng về chương trình này. (Andrew Lee/CBC)

Quá trình chọn người như thế này: VCF có nhiệm vụ xác định những người có thể đủ điều kiện,  nhưng nhờ đến VOICE để giúp đỡ những người bị mắc kẹt tại Thái Lan điền và nộp đơn cho Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada (Citizenship and Immigration Canada) (nay là Bộ Di Trú, Tỵ Nạn và Quốc Tịch Canada – Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

Sau khi nộp danh sách những người có thể đủ điều kiện cho cơ quan di trú Canada, chính phủ liên bang có trách nhiệm phỏng vấn những người này và đồng thời thực hiện bước sau cùng là đảm bảo họ hội đủ điều kiện để được tái định cư tại Canada.

Ông Thắng, người chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người Việt tỵ nạn tại Thái Lan, nói rằng ông “hoang mang vì sự thiếu kiểm soát nội bộ” của chính quyền Canada, bởi vì nếu xảy ra bất kỳ hoạt động đáng nghi ngờ nào, điều đó sẽ “rõ ràng tạo thành một đám mây báo điềm rất xấu” lên tất cả các chương trình tỵ nạn.

“Trách nhiệm của bộ di trú là sàng lọc và đảm vai trò tuyến phòng ngự đầu tiên để bảo vệ tính trung thực của chương trình di trú quốc gia này,” ông Thắng nói.

VCF cho biết tổ chức này không hay biết về bất kỳ trường hợp tái định cư tại Canada nào mà đáng nghi ngờ, và rằng quyết định cuối cùng trong việc tiếp nhận bất kỳ ai đến Canada thuộc về bộ di trú Canada.

Một quan chức cấp cao có đóng góp vào quá trình thành lập chương trình này nói với CBC rằng chính phủ Canada sẽ không bao giờ phê duyệt chương trình này nếu họ biết rằng một số người đã đến Thái Lan từ Việt Nam hoặc những nơi khác sau khi hồi hương.

Ông nói rằng điều này sẽ “làm yếu đi lý luận rằng họ không có lựa chọn nào khác cho mình.”

‘Điều đó không công bằng”

CBC đã cho ông Trịnh Hội, người đồng sáng lập VOICE, xem xét các trường hợp mà dư luận cho rằng không đủ điều kiện để đi Canada, trong đó có trường hợp của ông Võ Văn Dũng.

“Chỉ vì có người đã tái định cư ở đây không có nghĩa là người đó không thể trở lại Việt Nam và thăm quê hương mình,” ông Trịnh Hội nói.

“Quý vị không thể sử dụng câu chuyện của một người mà lâu nay có một cuộc sống tốt hoặc tương đối tốt … để minh họa và nói rằng những người tỵ nạn này đã không lâm vào tuyệt vọng và không phải là những người vô tổ quốc – điều đó không công bằng,” ông nói.

Trịnh Hội, người đồng sáng lập tổ chức Sáng Kiến Thể Hiện Lương Tâm Người Việt Hải Ngoại (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment – VOICE), nói rằng các hồ sơ được nộp cho chính phủ Canada để xem xét theo chương trình tái định cư này đều “hội đủ điều kiện theo hiểu biết tốt nhất của tôi.” (CBC)

Theo ông, “Khi một người lợi dụng, và tôi không đang nói là [ông Dũng ] đã lợi dụng chương trình này, nếu ông ta hội đủ điều kiện theo pháp luật …ông ta nên được xem xét nếu ông ta đáp ứng được các yêu cầu [đó].”

Ông nói tiếp rằng các hồ sơ được nộp cho chính phủ Canada đều “hội đủ điều kiện theo hiểu biết tốt nhất của tôi” và rằng công việc của ông là “giới thiệu các trường hợp đó để được xem xét” cho chính quyền liên bang.

Ông phủ nhận ông hay hội nhóm của mình đã làm bất kỳ điều gì mờ ám, bác bỏ những lời khẳng định trong video nói trên.

‘Chúng tôi rất nghiêm túc đối với các quan ngại này’

Một nguồn tin từ chính phủ Canada xác nhận với CBC rằng Cơ quan Dịch Vụ Biên Giới Canada (Canada Border Services Agency – CBSA) đang điều tra các vi phạm có thể đã xảy ra đối với Đạo Luật Di Trú, Bảo Vệ Người Tỵ Nạn (Immigration, Refugee Protection Act) nhưng không nêu rõ cụ thể ai là những người đang bị điều tra, nếu có.

Ông Ahmed Hussen, Bộ Trưởng Bộ Di Trú, Tỵ Nạn và Quốc Tịch Canada, không đưa ra bình luận về bất kỳ cáo buộc nào trong những cáo buộc này, nhưng nói rằng niềm tin vào hệ thống di trú Canada là điều tối quan trọng.

Bộ Trưởng Bộ Di Trú Ahmed Hussen nói rằng sự tin tưởng vào hệ thống di trú Canada là điều tối quan trọng.(Joseph Loiero/CBC)

“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta tiếp tục duy trì tính trung thực của hệ thống của mình. Chúng tôi hết sức nghiêm túc trong việc điều tra bất kỳ cáo buộc nào về gian lận hay bất kỳ điều gì đe dọa đến tính trung thực của hệ thống tỵ nạn của chúng tôi”, ông Hussen nói.

Ông nói ông không thể cho ý kiến về những điều được cân nhắc vào thời điểm chương trình này ra đời, vì chương trình này được thành lập bởi chính quyền trước đây.

Văn phòng ông Kenney từ chối bình luận về vấn đề này và nói với CBC rằng “ông Kenny giữ chức bộ trưởng bộ di trú cách đây lâu lắm rồi và hiện giờ ông hoàn toàn tập trung vào Alberta.

CBC’s Journalistic Standards and Practices|About CBC News

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản

QĐND – Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được V.I Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt cuộc đời, khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu. Thế nhưng, vẫn có những người xao nhãng, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân, đồng đội…

Họ đã và đang tự đánh mất chính mình

Chúng ta hẳn có nhớ một sự việc gần đây, từng có cựu Ủy viên Trung ương Đảng tuổi đời còn trẻ, tương lai đang rộng mở thì “dính chàm”, bị cách hết mọi chức vụ. Nguyên nhân do nhiều sai phạm, trong đó một phần do thói độc đoán, chuyên quyền, kiêu ngạo, không biết lắng nghe, không tôn trọng cả cấp trên và cấp dưới.

Lại có cán bộ cấp cao lúc nghỉ hưu vẫn không giữ được mình, có nhiều sai phạm ảnh hưởng đến thanh danh họ, như cựu quan chức mạt sát cảnh sát giao thông; cựu bộ trưởng đòi đặc quyền đặc lợi… Đáng buồn hơn, có cả cán bộ kinh qua rèn luyện, cống hiến, lập nhiều chiến công nhưng lúc nghỉ hưu lại thiếu tỉnh táo, nói và viết không đúng đường lối quan điểm của Đảng; tiếp xúc với nhiều đối tượng cơ hội chính trị, thậm chí cả đối tượng phản động, bị chúng lợi dụng, kích động, dẫn đến tán phát nhiều thông tin xấu, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Trước góp ý chân thành của đồng chí đồng đội, những người này lại không tiếp thu, sửa chữa, cho rằng cách nghĩ, cách làm của họ mới là cấp tiến, là “trở về với nhân dân”.

Họ còn tham gia các cuộc tọa đàm, trao đổi, tham gia xuất bản những ấn phẩm do một vài hội, nhóm tổ chức gây ra những tranh cãi, bất đồng chính kiến làm bức xúc dư luận. Rồi còn tham gia ký các đơn, tâm thư, thỉnh nguyện tập thể có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, không có lợi cho đất nước, quân đội nhưng họ lại được kẻ xấu tung hô, ngợi ca nên ngày càng mù quáng… Ngay trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, văn hóa văn nghệ, nhiều năm qua, chúng ta không khỏi đau xót khi thấy có những nhà văn, nhà báo, nhà quản lý từng dạn dày kinh nghiệm, có tên tuổi nhưng khi nghỉ hưu đã đánh mất chính mình, đăng đàn nói, viết những điều sai trái, đi ngược với lý tưởng cả một đời theo đuổi. Có người còn tham gia thường xuyên viết bài, cộng tác cả cho những trang mạng phản động, có người bị kích động và bị lợi dụng để rồi xuất hiện trong những clip với nhiều nội dung sai sự thật, có cả thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận. Có người để lại lời nói, việc làm thiếu trách nhiệm, tùy tiện đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội…

Những căn bệnh cần tránh của người cộng sản

Cuộc sống luôn cần sự phản biện đa chiều nhưng nếu sự chỉ trích đi kèm bệnh kiêu ngạo cộng sản và công thần thì hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Năm 1919, nhà văn Maxim Gorki đã viết thư đề nghị V.I Lênin ngừng “khủng bố” những trí thức bị bắt vì phản loạn. V.I Lênin đã viết bức thư trả lời, phân tích rằng không nên trộn lẫn “các lực lượng trí tuệ” của nhân dân với “lực lượng” trí thức tư sản. Ông còn lấy trường hợp tác giả cuốn sách với những mỹ từ “Chiến tranh, Tổ quốc và Nhân loại” nhưng thực ra là kẻ dùng lời đường mật đánh tráo khái niệm yêu nước đích thực; ông cho rằng những trí thức phản loạn, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia “bọn chúng không phải là bộ não …”. Sau này, trong bài viết vào năm 1921, V.I Lênin đã vạch ra một trong 3 thứ kẻ thù chính-kẻ thù “nội xâm” mà những người cộng sản Nga phải kiên quyết đấu tranh tiêu diệt, kẻ thù đầu tiên, chính là “tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa”.

Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản - 1
               Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2-1961. Nguồn: Ảnh tư liệu.

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến bệnh công thần: “Cậy mình có một ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, cho mình là “cứu tinh” của dân, “công thần” của Đảng. Theo Người: “… Có những người cậy mình là “công thần cách mạng”, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết của Đảng…”. Người cũng chỉ ra nhiều thứ “bệnh” của cán bộ, trong đó có bệnh kiêu ngạo với những biểu hiện: “Tự cao, tự đại, hay lên mặt. Ưa người ta khen ngợi, tâng bốc mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang vênh váo… Việc gì cũng muốn làm thày người khác”. Cùng với đó là bệnh hiếu danh, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Rồi bệnh óc lãnh tụ: “Đánh được vài trận, hoặc làm được vài việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi. Nào có biết so với công cuộc giải phóng cả dân tộc thì những thành công đó chỉ là một chút cỏn con, đã thấm vào đâu!”.

Vi phạm cả pháp lý, đạo lý, xa rời nhân tâm, tự vùi danh dự

Soi rọi những lời căn dặn trên vào các biểu hiện mắc bệnh của một số cán bộ mà chúng tôi nêu ở phần đầu bài viết, có thể thấy rất rõ những điều các bậc tiền bối cách mạng căn dặn dường như đã nói đúng, nói trúng tim đen của ai đó xa rời đạo đức, danh dự người cộng sản chân chính. Người cộng sản cần có dũng khí để đấu tranh với những điều sai trái, những thói hư tật xấu trong xã hội nhưng phê bình phải trên tinh thần xây dựng, phải có cái tâm. Cuộc sống xấu đi bởi sự im lặng nhưng cuộc sống cũng xấu đi và tồi tệ hơn bởi những tiếng nói sai sự thật, phán xét hồ đồ, tùy tiện, vô trách nhiệm, giật gân, đao to búa lớn để nâng mình lên bằng cách bôi nhọ người khác, gắp lửa bỏ tay người. Đó là thói phê bình nói lấy được của kẻ không biết mình là ai, thậm chí “Chân mình thì lấm mê mê/Lại đi cầm đuốc mà rê chân người” như cha ông ta đã dạy. Đó là thói phê bình vơi tình cạn nghĩa, không thể chấp nhận đối với những người từng chung đội ngũ, từng thuộc lời thề thứ 7 về tình đồng đội.

Đã là người cộng sản, là đồng chí, đồng đội, thì khi góp ý, phê bình phải với tinh thần người cộng sản, đồng chí, đồng đội chứ không thể bịa đặt thông tin, đổi trắng thay đen, gây hoang mang, suy giảm niềm tin của nhân dân. Càng không thể phê phán khi chính mình chưa đủ tâm, đủ tầm, đủ thông tin và nhận thức về những lĩnh vực mình còn nông cạn, chưa trải nghiệm. Không thể chấp nhận những kiểu phê bình tùy tiện như biến người từng trải nghiệm, kinh qua chiến đấu, được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực chỉ huy quân sự cao thành người “không hiểu quân sự, không qua chiến tranh”. Không thể phê bình kiểu thầy bói xem voi phủ nhận cả thành tích, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng ý kiến chủ quan, lệch lạc.

Đây cũng là vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề cập, chỉ rõ để mỗi cán bộ, đảng viên không sai phạm. Nghị quyết chỉ rõ, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có việc nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu… Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước, quân đội; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội.

Nghị quyết cũng không cho phép “kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước…”.

Vậy thì rõ ràng, một vài hiện tượng cán bộ nghỉ hưu gần đây giao lưu, cấu kết với các thế lực phản động hoặc bị chúng lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, tán phát thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là điều không thể chấp nhận, chính là việc vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Nhìn ở góc độ pháp lý, những hành vi xuyên tạc, vu khống người khác thông qua cái gọi là phê bình, đấu tranh, bày tỏ chính kiến với nhiều trường hợp đã vi phạm Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, người vu khống, nói xấu, bôi nhọ danh dự, tuy tín của người khác còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một trong các tội: Tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống…

Đấu tranh và xử lý, không để tạo những tiền lệ xấu

Những hành vi vi phạm cả về pháp lý và đạo lý như vậy cần phải được đấu tranh, phê phán, lên án, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Tổ chức đảng, đoàn thể nơi quản lý những cán bộ đó phải tăng cường giáo dục, rèn luyện họ chấp hành đúng kỷ luật và các quy định của Đảng, đề cao lương tâm, trách nhiệm, danh dự của người đảng viên chân chính.

Đối với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quản lý Nhà nước, phải có thái độ và biện pháp xử lý nghiêm minh, công bằng, không để nương nhẹ, hóa mù ra mưa với những trường hợp công thần, kiêu ngạo cộng sản dẫn đến những lời nói, việc làm sai phạm. Chúng ta từng có bài học kinh nghiệm sâu sắc về một số trường hợp tướng lĩnh quân đội, công an từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân nhưng vi phạm kỷ luật, pháp luật vẫn bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Bác Hồ từng căn dặn: “Từ xưa đến nay, quần chúng không bao giờ tin cậy và yêu mến những kẻ tự cao, tự đại, những kẻ có óc lãnh tụ, tự xưng ta đây là anh hùng, là lãnh tụ”. Nhưng nhân dân và tổ chức cũng luôn rộng mở với những người biết khắc phục sửa sai. Thực tế đã có cán bộ tướng lĩnh có biểu hiện kiêu ngạo, được Bác Hồ nhắc nhở, rèn luyện sau trở thành vị tướng tài năng, đức độ, đảm nhiệm các chức vụ cao cấp của quân đội, sau đó ông tiếp tục sống cuộc sống khiêm nhường, cống hiến theo đạo đức cách mạng cho đến lúc nghỉ hưu, qua đời. Theo Người, để phòng trị bệnh kiêu ngạo, công thần, mỗi cán bộ, đảng viên phải: Rèn luyện đức khiêm tốn; thật thà tự phê bình và tiếp thu ý kiến phê bình của người khác; kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm…

Với cán bộ cao cấp, càng đòi hỏi khi đương chức cũng như nghỉ hưu phải có sự tỉnh táo, cẩn trọng khi nói và làm, nhất là phát ngôn trên truyền thông và mạng xã hội, đặt lợi ích của đất nước, của cộng đồng lên trên; giữ gìn bản lĩnh, danh dự và uy tín người quân nhân cách mạng. Sinh thời, Bác Hồ từng gửi cho Thiếu tướng Nguyễn Sơn 12 chữ: “Đảm dục đại” (Gan phải to); “Tâm dục tế” (tấm lòng, tâm hồn phải trong sáng); “Trí dục viên” (Suy nghĩ trọn vẹn, toàn diện, chu đáo); “Hạnh dục phương” (Hành động đúng đắn, ngay thẳng, phân minh, đàng hoàng). Sau này, nói chuyện với các tướng lĩnh, Bác nói đến 6 đức tính cần phải có, gồm: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung nhưng phẩm chất đầu tiên phải có là Trí. Người chỉ rõ Trí là phải có đầu óc sáng suốt, nhìn mọi việc để suy xét, rồi quyết định cho đúng. Suy nghĩ thấu suốt, nhìn xa trông rộng, phát ngôn rạch ròi, có thể định hướng dư luận, thế mới xứng tầm của những người từng ở vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Để tán phát những thông tin xấu, tiếp tay cho những căn bệnh kiêu ngạo, công thần, những điều sai trái có “cánh tay vô hình” của kênh truyền thông mạng xã hội và thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng xấu, cơ hội chính trị thường lợi dụng những cán bộ nghỉ hưu, có tinh thần đấu tranh cao nhưng trong nhiều trường hợp lại thiếu thông tin; không sử dụng hoặc ít cập nhật mạng xã hội, internet… Vì thế, cũng cần có biện pháp thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, ngăn ngừa các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng.

Các cơ quan chức năng cần có biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả mạng xã hội, để các nhà cung cấp của Google, Facebook, YouTube… chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam; buộc họ chủ động và có biện pháp ngăn chặn, xử lý những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội…

CÔNG MINH – NGUYÊN MINH

Nhận định của nhà báo Hoàng Lan Chi

Ảnh đại diện của LanChi Hoang, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính râm và ngoài trời

Trích từ Facebook của nhà báo Hoàng Lan Chi

LanChi Hoang cùng với Ha Nguyen Manh và 10 người khác.

CHUONG TRÌNH ĐẶC BIỆT NHÂN ĐẠO CHO THẤY YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG DI TRÚ CANADA

( tố cáo Voice Trịnh Hội -Nam Lộc-Kỳ Anh)

Hoàng Lan Chi viết: bài mới October 2019. Nói về sự yếu kém của system về tị nạn của Canada. Trường hợp cụ thể được nêu là Võ Văn Dũng. CT Tị nạn nhân đạo của Canada, chỉ nhằm giúp những thuyền nhân sống lưu lạc ở Thái Lan trên 20 năm ( vô tổ quốc, lang thang..) nhưng Võ Văn Dũng đã có một đời sống sung túc. Thật ra trường hợp ô Dũng này, đã được Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Đạm Phong ( ĐP là ký giả bị giết sau khi báo của ông đăng loạt bài phanh phui sự lường gạt của Mặt Trận HCM. Năm 2015, ACThompson dựng bộ phim Terror in Little Sài Gòn để dựng lại vụ 5 ký giả Mỹ Việt bị giết mà không tìm ra thủ phạm nhưng xoáy vào vụ Đạm Phong nhiều nhât ) tố cáo từ 2018. Bọn Việt Tân-Voice Trịnh Hội-Nam Lộc đã họp báo, lắt léo cãi và còn thách đố này nọ. Ô Tú đã nộp hồ sơ cho chính phủ Canada từ 2018 gì đó nhưng có lẽ CP Canada chậm xem xét vì nếu lộ ra thì họ sẽ quê. Quê vì bị nhãi ranh qua mặt. Quê, có thể là nhân viên phỏng vấn đã bị “móc ngoặc”.

Nay, Oct 2019, tờ báo này đăng. Theo báo này, Cơ Quan Dịch Vụ Biên Giới đang điều tra . Tôi hoan hô. Cần cho những kẻ sau đây vào tù: Trịnh Hội, Nam Lộc, Voice Canada Đỗ Kỳ Anh. Những người này quyên góp xin tiền đồng bào giúp thuyền nhân nhưng thực chất họ lấy tiền của đồng bào tặng để đưa những kẻ như Võ Văn Dũng qua Canada. Voice lập căn cứ mới cho VT ở Canda. Đồng bào đã bị lường gạt. Đồng bào phải lên tiếng yêu cầu Trịnh Hội giải đáp cho rõ. Việc cứu giúp cac thuyền nhân BỊ KẸT TRÊN 20 NĂM Ở THÁI LAN LÀ ĐÚNG nhung mập mờ để đưa những kẻ giàu có như Võ Văn Dũng qua Canada là KHÔNG chấp nhận được .

Tôi hy vọng những người có giáo dục,có học thức, có trình độ , sẽ có nhận định đúng đắn. Không nên vì phe đảng, bè phái mà bẻ quẹo lương tâm mình như vài bà cao niên đã hô hoán khen Bùi Bích Hà khi bà Hà viết bài ngụy biện để binh vực cho Thị Trưởng Westminster, Trí Tạ, khi Trí Tạ trao nghị quyết vinh danh cho một sản phẩm made in/from VNCS là “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân. Bè phái, phe đảng rồi binh điều sai, điều xấu: KO ĐÚNG.