Đặng Hữu Nam – “Người Quốc Gia” – P1 – P2 – P3 (Hết) NPH2020_329 – 330 – 331

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Đặng Hữu Nam bị ngưng làm mục vụ đi làm mục đồng – P1

Đặng Hữu Nam đã đến lúc trở nợ Thiên Chúa tuy muộn còn hơn không – Video ngày 18/6/2020 – P2

“Người Quốc Gia” là gì? – P3

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s