Nguyễn Tường Thụy đã bị bắt.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Cây ngay không sợ chết đứng nhưng cây NGU sẽ bị chết ngồi (tù mà ngẫm nghĩ sự đời.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s