Email thứ 11 từ Hội đồng bầu cử quận Cam 22/5/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

From: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
To: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Cc: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Sent: Fri, May 22, 2020 2:32 pm
Subject: Westminster Recount Info / Email 11

Good Afternoon,

Please note the latest update on the recount below:
(Vui lòng ghi xuoo6`ng cập nhật mới nhất của buổi kiểm phiếu hôm nay.)

1. Căn cứ theo Bộ luật bầu cử California phần 16000, một đợt thử thách đã được nộp cho tòa bởi ông Khải M. Đào. Ngoài việc được biết rằng đơn này đã được nộp, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, hoặc đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ kiện đang chờ xử lý này.

Pursuant to California Elections Code section 16000 an Election Contest was filed by Khai M. Dao. Other than acknowledging that this was filed, I will not release any statements, or make any comments related to this pending litigation.

2. Người yêu cầu kiểm phiếu lại đã yêu cầu tiếp tục kiểm lại vào tuần sau. Giờ làm việc của chúng tôi để kiểm phiếu sẽ là 9 giờ sáng – 4 giờ chiều từ thứ ba (ngày 26 tháng 5) đến thứ sáu (ngày 29 tháng 5). Họ cũng yêu cầu tiếp tục xem xét các lá phiếu bỏ phiếu đã mở.

2. The recount requestor has asked to continue the recount into the following week. Our hours of operation for the recount will be 9am – 4pm Tuesday (May 26th) through Friday (May 29th). They have asked to also continue the review of opened vote-by-mail ballots.

3. Hội đồng kiểm phiếu của chúng tôi chỉ có thể xử lý khoảng 1.000 – 1.200 phiếu bầu mỗi ngày. Sẽ mất từ ​​5 đến 7 ngày để hoàn thành số phiếu còn lại . Khi việc kiểm phiếu các lá phiếu hoàn tất, quá trình kiểm lại sẽ hoàn toàn kết thúc, bao gồm cả khả năng người yêu cầu tiếp tục kiểm tra các tài liệu có liên quan. Tôi sẽ gửi email cuối cùng sau khi chúng tôi kết thúc (hoặc nếu người yêu cầu từ chối và tiếp tục).

3. Our recount board is able to process approximately 1,000 – 1,200 ballots per day. It will take 5-7 days to complete the balance of the recount. Once the physical recounting of the ballots is complete the process of the recount will end in its entirety, including the ability for the requestor to continue examination of “relevant materials”. I will send a final email out once we have concluded (or if the requestor declines to continue).

4. Chúng tôi còn các khu vực sau còn lại để kiểm điểm: 39275, 39335, 39344, 39346, 39350, 39364, 39375. Ngoài ra, 7 khu vực được kiểm lại trước đây có phương sai 1 phiếu bầu – điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cần phải kiểm lại các khu vực để giải quyết vấn đề (có thể là sự nhầm lẫn của các thành viên hội đồng quản trị). Những khu vực này bao gồm 39217, 39369, 39373, 39220, 39204, 39361 và 39223.

4. We have the following precincts left to recount: 39275, 39335, 39344, 39346, 39350, 39364, 39375. In addition, 7 previously recounted precincts have a variance of 1 vote – this means that we will need to recount the precincts in order to reconcile the issue (which could be a miscount by the board members). Those precincts include 39217, 39369, 39373, 39220, 39204, 39361 and 39223.

5. Trong quá trình đầu tiên, tôi đã thông báo cho quy vị về 2 lá phiếu chưa mở đã được thử thách và tôi đã đồng ý những thách thức đó (và kết quả là đã cho phép mở các lá phiếu chờ xem xét chữ ký). Cả hai lá phiếu này đã được mở và tổng số mới được phản ánh như trên trang mạng – kết quả của đơn vị 39201 bầu “NO” cho tất cả 3 người nhưng cũng đã bầu chọn thêm ứng cử viên thay thế; khu vực bầu cử 39222 cũng tương tự. Vote “NO” cho “Trí Tạ có bị bãi nhiệm không”, “Chi Charlie Nguyen có bị bãi nhiệm không”, cũng như phiếu Kimberly Hồ, cử tri cũng đã bầu chọn ứng cử viên thay thế.

5. Early in the process I notified you of 2 un-opened ballots that were challenged and I sustained those challenges (and as a result authorized the opening of the ballots pending signature review). Both of these ballots have been opened and the new totals are reflected on the recount status web page – the results are precinct 39201 +1 “NO” vote for all three contests with undervotes recorded for replacement candidates; precinct 39222 +1 “NO” vote for “Shall Tri Ta be recalled” and +1 “NO” vote for “Shall Chi Charlie Nguyen be recalled”. Undervotes were recorded for the Kimberly Ho contest as well as replacement candidates.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s