Westminster Phiếu Đếm Có Thay Đổi và Gian Lận Không Thể Chối Cãi

Luong Nguyen

Nói gì thì nói Trong tiến trình kiểm phiếu đã ghi nhận :

–         Tổng số cử tri đi bầu là :            17.205 người

–         Số phiếu đếm được là :              18.653 phiếu

–         Con số sai biệt là :                          1.448 phiếu

Điều nầy chứng minh được cái gì :

        1)- Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm đã lén bỏ vào một số phiếu cho 3 nghị viên bị bãi  nhiệm mà Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử không biết được.

        2)- Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm đã có người “nằm vùng” trong Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (hay Ban Kiểm Phiếu) nên mới có sự lén bỏ phiếu vào. Chứ chẳng lẽ ma nó đi bầu hay sao !?

        3)- Vì có người của Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm trong Ban Kiểm Phiếu (hay Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử) nên mới xãy ra sự lén bỏ phiếu thêm vào thì họ cũng có thể sữa con số cử tri đi bầu.  Bởi vì những người “nằm vùng” nầy không biết được con số người thực sự đi bầu là bao nhiêu nên mời xãy ra có sự chênh lệch 1.448 phiếu. Nhưng con số chênh lệch thực sự thì chưa phải là con số 1.448 mà là một con số còn nhiều hơn thế nữa. Điều nầy đủ chứng minh có sự gian lận bầu cử rồi mà không thể chối cải được !

       4)- Đó là chưa kể nếu đưa các bì thư bầu phiếu so chiếu với danh sách cử tri thì chúng ta có thể thấy được nhiều sự việc xãy ra như là : Nhiều phiếu không hợp lệ khi người ở ngoài TP Westminter vẫn gởi phiếu bầu và không có tên trong Danh Sách Cử Tri. Nhiều tên trong phiếu bầu lại là những em chưa đúng tuổi, những thành phần không đủ điều kiện quy định là thành phần của cử tri…

         Vì là bầu bằng thư nên mới xảy ra nhiều sự gian lận mà thủ phạm không ai khác hơn là những người đang cầm quyền.

         Kết luận: Cuộc Bầu Cử ngày 7.4.2020 ở Westminster vừa qua là một cuộc bầu cử gian lận chưa từng thấy. Do Ủy Ban Chống Bãi Nhiệm của Nguyễn Quốc Lân và Trần Thái Văn cùng với 3 G chủ mưu và chủ động.

           LUONG NGUYEN

           14.05.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s