Email số 8 từ Hội đồng Bầu Cử – Neal Kelly

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Thông tin kể lại Westminster / Email 8
Từ: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Tới: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Cc: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Ngày: Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020 1:49 chiều


Chào buổi trưa,

Xin lưu ý cập nhật mới nhất về việc kiểm phiếu dưới đây:

1. Việc kiểm phiếu được tiếp tục sáng nay thứ Hai 11/5/2020 các lá phiếu (bao gồm với các khu vực 39223 và 39234). Video phát trực tiếp có sẵn cho quá trình này và có thể được truy cập bằng cách vào ocvote.com/recount.

2. Người yêu cầu kiểm phiếu đã đòi hỏi tiếp tục với các khu vực 39233 và 39361 (mà chúng tôi sẽ tiếp tục với việc hoàn thành các khu vực hiện đang được tiến hành).


3. Trong quá trình đánh giá của người yêu cầu kiểm phiếu về các lá phiếu được nhân đôi (bầu lại 2, 3 lần), họ đã đưa ra 20 trường hợp với cách nào các lá phiếu được đánh dấu (hợp lệ) trong quá trình bầu đúp. Tôi sẽ xem xét lại và đưa ra quyết định về những sự kiện này ngày hôm nay lúc 4 giờ chiều.


4. Như đã đề cập trong email trước đây của tôi, việc đếm lại các lá phiếu (và kiểm tra tài liệu hạn chế) dự kiến ​​sẽ diễn ra (tối thiểu sớm nhất) Thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Lịch trình hàng tuần của chúng tôi có thể được tìm thấy tại: https: // ocvote.com/ Từ / 2020-tây-ba-ga-mật / recount-schedule
Cảm ơn bạn.

Neal Kelley | Nhà đăng ký cử tri | Orange County Đăng ký cử tri
1300 S. Đại lộ lớn, Bld C | Santa Ana, California 92705 |

Westminster Recount Info / Email 8
From: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
To: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Cc: Kelley, Neal <neal.kelley@rov.ocgov.com>
Date: Mon, May 11, 2020 1:49 pm
Good Afternoon,

Please note the latest update on the recount below:

1. The physical recount of ballots began again this morning at 9 a.m. (resuming with precincts 39223 and 39234). Live streaming is available for this process and can be accessed by visiting ocvote.com/recount.
2. The requestor has asked to continue with precincts 39233 and 39361 (which we will continue with following completion of the precincts currently underway).
3. During the requestor’s review of duplicated (remade) ballots they raised 20 challenges to how the ballots were marked during the duplication process. I will review, and make a determination on these challenges today at 4 p.m.
4. As mentioned in my previous email the physical recounting of ballots (and limited examination of materials) is scheduled to take place through (at a minimum) Friday, May 15, 2020. Our weekly schedule can be found at: https://ocvote.com/…/2020-westminster-spec…/recount-schedule
Thank you.

Neal Kelley | Registrar of Voters | Orange County Registrar of Voters
1300 S. Grand Avenue, Bld C | Santa Ana, California 92705 | 714.567.5139

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s