Thử COVID-19 tại phòng mạch Bác Sĩ Michael Đào có kết quả ngay

Phòng mạch Bác Sĩ Michael Đào, MD, nhận thử nghiệm siêu vi trùng COVID-19 và có kết quả nhanh chóng. Không cần rời xe, chỉ chờ trong xe là biết ngay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s