Tài Đỗ là ai?

Alvin’s Speech

I am Alvin Do and I am Tai Do’s firstborn.
Tôi là Alvin Do, tôi là con trai trưởng của ba tôi, ông Tai Do

 I grew up in the city of Westminster and I pursued a career in law enforcement following my dad’s footsteps. 
Tôi lớn lên ở Westminster, và tôi nối bước ba tôi theo nghề cảnh sát. 

I am currently in-field training and in a few short months, I will be off probation. 
Tôi đang còn trong thời gian huấn luyện và chỉ trong một vài tháng nửa, tôi sẻ hoàng thành chương trình thực tập huấn luyện

So, if I have to pick 3 words to describe my dad, I would pick perseverance, educator, and guardian. 
Nếu tôi phải chọn 3 chữ để diễn tả ba tôi, tôi sẽ chọn kiên nhẫn, thầy giáo, và người bảo vệ. 

Perseverance: My father escaped VN when he was 14, went to a new country, learned a new language, and assimilated into a new culture.  
Kiên nhẫn: Ba tôi trốn khỏi Việt Nam khi ông 14 tuổi.  Đến một nơi xứ lạ phải học một ngôn ngữ mới, và phải hoà đồng với một nền văn hoá mới

Just Watching him preparing for the police academy and succeeded as a police officer, 
Khi còn nhỏ tôi nhìn thấy ba tôi chuẩn bị thể lực đễ thi vào trường huấn lcảnh sát và trở thành một sỉ quan cảnh sát

it really taught me how to manage time and to move forward despite life hardships. 
Điều đó đã dạy cho tôi cách quản lý thời gian hữu hiệu và  phát triển thắng tiến bấp chấp những gian khổ trong cuộc sống. 

As an educator, he always taught me.  
Là một người thầy, ông lúc nào cũng dạy tôi.

One of his favorite sayings was that if your goal is to walk across the street, you must train and prepare for a marathon. 
Một trong những lời dạy lý thú và chí lý nhất của ông là, “nếu con muốn băng qua đường, con phải huấn luyện và như là sắp chạy đua điền kinh.”

Initially, I thought it was kind of crazy. 
Lúc mới nghe ông nói, tôi nghĩ câu nói đó hơi bất bình thường. 

 But reflecting upon it growing up, 
Nhưng khi tôi suy nghĩ lại câu nói đó lúc trưởng thành,

It was really a standard of preparation of what is important to you. 
Đó là một tiêu chuẩn đẳng cấp cần cù của ông để sửa soạn cho những gì quan trọng cho cuộc sống của ông. 

He taught me how to become a man. 
Ông dạy tôi cách trở thành nên thành đàn ông chân chính.
 
What you do and how much money you have doesn’t define you as a man. 
Công danh và tiền bạc không làm nên một người đàn ông chân chính. 

What defines you as a man is how you treat people.  
Cách sử thế  với người khác định nghĩa một người đàng ông chân chính. 

And really speaking of treating people, my dad always taught me about the platinum rule,
Nói về cách sử thế ở đời, ba tôi luôn luôn dạy tôi về cách sử thế của riêng ông, 

which is you treat people how they want to be treated not to treat people how you want to be treated. (The Golden Rule)
Mình nên đối sử với người khác một cách mà người ta muốn chứ không phải như là cách mình muốn. 

He also taught me about giving without expectation. 
Ông cũng dạy tôi là phải cho giúp đỡ người mà không mong đợi nhận lại. 

That means willingly give without expecting anything in return. 
Có nghĩa là giúp người mà không cần họ trả ơn. 

He also taught me to be in the moment. 
Ba tôi dạy tôi cách sống trong hiện tại Chánh Niệm

Be in-tuned with your senses to the point that you 100% aware of yourself and your surroundings. 
Phải hoà hợp và nhận thức với 5 giác quan của mình để mình cảm nhận được chính bản thân ta và những sự kiện xung quanh ta. 

He really taught me how he connected with the people.  
Ba tôi cũng dạy tôi cách giao thiệp kết nối của ông với mọi người. 

So my dad is a guardian he spent a lot of time with my sister and I. He kept us safe. 
Ba tôi là người bảo vệ con cái và gia đình và lúc nào củng dành nhiều thì giờ cho tôi và em gái tôi. Ông  lúc nào củng bảo vệ cho chúng tôi được an toàn. 

He made sure that we always prepare and he always there for us 100%. 
Ông lúc nào cũng muốn chúng tôi chuẩn bị cho tương lai và ông lúc nào củng ở bên chúng tôi

His example of love taught me to care for myself and the people around me. 
Cái gương của ba tôi dạy tôi phải lo cho bảng thân tôi và những người xung quanh tôi

There were a few lessons my dad had taught me over the years. I really want you to know him like I did. 
Đó là những bài học ba tôi dạy tôi trong những năm tôi khôn lớn. Tôi muốn quý vị hiểu con người của ba tôi như tôi biết ba tôi. 

I would not be here without your love and support. 
Tôi không có đuợc như ngày hôm nay nếu không có sự yêu thương và lo lắng của ba tôi. 

Dad I love you. Thank you everybody
Ba, Con thương ba. Xin cám ơn tất cả mọi người.

Alvin Do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s