Chủ phố hạ các bảng Vote No on Recall trên đại lộ Bolsa

“FRANK TRAN” sign lại đứng lên hôm nay 3/16/20 😁
(Chủ đất đã lắng nghe tiếng nói của người dân, hạ hết bảng của đám NO Recall để công bằng với mọi người. Bravo the Landlord!)

Trước

Sau (ngày 16/3/2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s