Infographic: Khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý như thế nào?

LĐO https://laodong.vn/infographic/infographic-khai-bao-y-te-khong-trung-thuc-se-bi-xu-ly-nhu-the-nao-789571.ldo

Biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

 

THẮNG CƯỜNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s