Ai phản bội ai Trung Quốc trong cộng đồng NVHN?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và bộ vét
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trích từ trong phần bài báo: Với một sự đóng góp đa số từ một tỉ phú Mỹ
gốc Việt có rất nhiều quan hệ rất gần với chế độ Cộng Sản Việt Nam (thí dụ Ông Hoàng Kiều, chủ nhân của cơ sở RAAS, người từng nhận giấy khen của chủ tịch Nguyễn Minh Triết và tổ chức thi hoa hậu thế giới tại Việt Nam năm 2010. Văn Trần cho biết ông sẽ gây quỹ khoảng 1.5 triệu USD.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Trần Tuấn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, món ăn và trong nhà
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, nội dung có thể là "KIEU HOANG IS BAD Said the guy who flew in his private jet and spent his money PhotoGrid"
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, nội dung có thể là "Kiều Hoàng is BAD KEUNDANS Said the guy who drank his wine and spent his money hotoGrid"

Nhận được email này được đăng trên FB.

Tôi phải ăn cắp dòng này tôi bi mật theo dõi bằng cặp mắt nhỏ của tôi rằng những ai đó từ 11 người quận Cam đã đến Trung Quốc đỏ với Kiều Hoàng vào năm 2016.

1) Tiến sĩ Michael Dao & người phối ngẫu, Tiến sĩ Jennifer Linh Bùi, Pharm.D.
2) Tiến sĩ James Việt Trần & vợ / chồng, Bà Phương Trần
3) Tiến sĩ Thomas Tri Quach và người phối ngẫu, Tiến sĩ Jenny Lee, DDS
4) Danh dự Tyler Diep, Nghị viên và Thị trưởng Pro Tem của Thành phố Westminster, CA

Từ: tranesq@aol.com
Ngày: Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016 lúc 12:20 sáng
Chủ đề: Hãy giúp đỡ với nhóm khách đến Thượng Hải
Tới: kieuraas@aol.com, kieuhoang@raascorp.com, sharon@raas-corp.com, thu@raas-corp.com

Xin chào Anh Kiều, Chi Thu và Sharon,

Như đã thảo luận với Anh Kiều và được đề cập ngắn gọn với Chi Thu cách đây vài tháng, Cindy và tôi dự định sẽ dẫn một nhóm gồm ba bác sĩ y khoa và vợ hoặc chồng của họ, và một quan chức địa phương của Quận Cam đến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải trong tuần đầu tiên của Tháng Tư. Sẽ có tổng cộng chín người.

Vì một số bác sĩ y khoa này hiện đang làm việc với Anh Kiều và RAAS Dinh dưỡng trong các thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng, tôi trân trọng yêu cầu RAAS giúp tôi đồng tổ chức nhóm khi đến thăm Thượng Hải. Đối với các bác sĩ và vợ hoặc chồng của họ, đặc biệt, chuyến đi này là lần đầu tiên họ đến thăm Trung Quốc và rất hào hứng thực hiện chuyến đi dài này.

Ngoài tôi và Cindy, nhóm 9 người bao gồm:

1) Bác sĩ Michael Dao & người phối ngẫu, Dược sĩ Jennifer Linh Bùi, Pharm.D.
2) Tiến sĩ James Việt Trần & vợ, Bà Phương Trần
3) Bác sĩ Thomas Tri Quach và người phối ngẫu, Bác sĩ nhãn khoa Jenny Lee, DDS
4) Khách danh dự Tyler Diep, Nghị viên và Thị trưởng Pro Tem của Thành phố Westminster, CA

Các bác sĩ này là những người ủng hộ và, cộng tác viên chuyên nghiệp, với Anh Kiều, bao gồm cả Thị trưởng Pro Tem Tyler Diep, người đã giúp đỡ RAAS và Anh Kiều, trong khi làm bình luận viên truyền hình nổi tiếng cho Viet Face TV.

Mặc dù tôi đang giúp thiết lập lịch trình cho nhóm khi ở Thượng Hải, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu ông có thể giúp đỡ với chương trình, một số bữa ăn và phương tiện đi lại. Nhóm đã có chỗ ở khách sạn được chăm sóc, nhưng sẽ tốt cho họ khi tham quan nhà máy sản xuất RAAS mới ở MinHang và có lẽ tổ chức một chuyến đi trong ngày đến Tô Châu.

Đây cũng là thông tin đến của nhóm từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vào chiều thứ ba, ngày 3 tháng Tư.

Từ sân bay thủ đô Bắc Kinh đến sân bay Hồng Kiều Thượng Hải
Chuyến bay # MU 5114, đến Thượng Hải lúc 4:10 PM, Thứ Ba, ngày 5 tháng Tư, Nhà ga 2.

Tôi muốn cảm ơn ông trước sự giúp đỡ và lòng hiếu khách của ông. Tôi đánh giá cao nó rất nhiều. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến chuyến đi này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi.

Trân trọng,

Văn Trần – đối với Derek Phạm, David Lee, Hội đồng Thành phố Tai Do Westminster và 31 người.

English version:

Got this email posted on FB.

I have to steal this line
I spy with my little eye
that Someone from the OC11 traveled to Red China with Kiều Hoàng in 2016.

1) Dr. Michael Dao & spouse, Dr. Jennifer Linh Bui, Pharm.D.
2) Dr. James Viet Tran & spouse, Mrs. Phuong Tran
3) Dr. Thomas Tri Quach and spouse, Dr. Jenny Lee, DDS
4) Honorable Tyler Diep, Councilman and Mayor Pro Tem of the City of Westminster, CA

From: <tranesq@aol.com>
Date: Thu, Mar 17, 2016 at 12:20 AM
Subject: Please Help with Group Coming to Shanghai
To: <kieuraas@aol.com>, <kieuhoang@raascorp.com>, <sharon@raas-corp.com>, <thu@raas-corp.com>

Hello Anh Kieu, Chi Thu, and Sharon,

As discussed with Anh Kieu and briefly mentioned to Chi Thu a couple months ago, Cindy and I are slated to lead a group of three medical doctors and their spouses, and one local Orange County elected official to visit Beijing and Shanghai in the first week of April. There will be a total of nine people.

Since some of these medical doctors are currently working with Anh Kieu and RAAS Nutritionals on the clinical trials and research, I respectfully request that RAAS help me to co-host the group when it is visiting Shanghai. For the doctors and their spouses, in particular, this trip is the very first time that they are visiting China and are very excited about making this long journey.

In addition to me and Cindy, the group of 9 includes the following:

1) Dr. Michael Dao & spouse, Dr. Jennifer Linh Bui, Pharm.D.
2) Dr. James Viet Tran & spouse, Mrs. Phuong Tran
3) Dr. Thomas Tri Quach and spouse, Dr. Jenny Lee, DDS
4) Honorable Tyler Diep, Councilman and Mayor Pro Tem of the City of Westminster, CA

These physicians are supporters of and, professional collaborators, with Anh Kieu, including Mayor Pro Tem Tyler Diep, who has been helpful to RAAS and Anh Kieu, while serving as a prominent TV commentator for Viet Face TV.

Although I am helping to set up a schedule for the group while in Shanghai, it would be really great if you can help with the program, some meals, and transportation. The group already has hotel lodging taken care of, but it would be good for it to tour the new RAAS manufacturing plant in MinHang and perhaps organize a day trip to Suzhou.

Here is also the arrival information for the group from Beijing to Shanghai on Tuesday afternoon, April 3.

From Beijing Capital Airport to Shanghai Hongqiao Airport
Flight # MU 5114, arriving in Shanghai at 4:10 PM, Tuesday, April 5, Terminal 2.

I wanted to thank you in advance for your help and hospitality. I appreciate it very much. If you have any questions or issue regarding this trip, please don’t hesitate to contact me directly.

Warm regards,

Van Tran — cùng với Derek PhamDavid LeeTai Do Westminster Citycouncil và 31 người khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s