Thư Luật sư Nguyễn Quốc Lân gửi Thị trưởng Sam Liccardo

Dear Friends,
I’ve just received a press release from Mr. Hoang Kieu announcing that, among other things, he’ll start a recall election against me as Trustee on the GGUSD Board of Education. Included in the press release was a letter from Mayor Sam Liccardo of San Jose City in which he criticized the Resolution 4953 which was recently passed by the Westminster City Council on Sept. 11, 2019. I find it very offensive in the tone, content and the way Mayor Liccardo wrote his letter. In a heat of anger, I wrote a letter in response to his letter. Here is the my letter to Mayor Sam Liccardo in both English and Vietnamese.

LAN QUOC NGUYEN, TRUSTEE
BOARD OF EDUCATION, GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT

February 16, 2020

Mayor Sam Liccardo
City of San Jose
200 East Santa Clara Street, 18th Flr.
San Jose, CA 95113

Re: Letter to City of Westminster in regard to Mr. Kieu Hoang

Dear Mayor Liccardo:

I’ve received your letter sent to certain members of the Westminster City Council but was distributed widely in the community by Mr. Kieu Hoang. I’m very surprised that you indicated in your letter that you have read the text of the Westminster City Council Resolution 4953 but wrote your letter based on what was being told to you.

I find it highly irresponsible on your part to author a letter in such tone simply on the basis of what was being told to you and in disregard of the text of the resolution itself. I challenge you to locate any text in the resolution that seeks to accuse or imply Mr. Kieu Hoang of anything as alleged in your letter.

I acknowledge that Mr. Hoang has donated substantial amount of money to residents in need in the City of San Jose. However, such financial contribution can never cloud your judgment to such a degree. I can assure you that Mr. Hoang can never be “aider and abettor” to anyone because he tends to act in his own way based on the power of his money.

For your information, I see that we have the same problem here in Little Saigon. Mr. Hoang tends throw around the weight of his money to buy, influence or control selected people in the area, including a few elected officials. Our Vietnamese American communities in both San Jose and Orange indeed have the same problem in this regard.

I urge you disregard your own letter, read the text of the resolution again and we can start the conversation for the benefits of our Vietnamese American communities in both northern and southern California.

I’ll be in San Jose on March 7 at 12 noon at Grand Fortune Restaurant to join a group of San Jose residents to rally support for the same Resolution 4953 and raise funds to oppose the pending recall in Westminster. You’re welcome to join us at the event for a short conversation.

Feel free to call me any time to discuss this matter.

Truly yours,

Lan Quoc Nguyen, Esq.
Trustee, GGUSD Board of Education

=========================
LAN QUOC NGUYEN, TRUSTEE
BOARD OF EDUCATION, GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT

February 16, 2020

Thị Trưởng Sam Liccardo
Thành Phố San Jose
200 East Santa Clara Street, 18th Flr.
San Jose, CA 95113

Re: Thư gởi Thành Phố Westminster liên quan đến ông Hoàng Kiều

Kính thưa Thị Trưởng Liccardo:

Tôi đã nhận được thư của ông gởi đến nhiều thành viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster nhưng được phân phối rộng rãi trong cộng đồng bởi ông Hoàng Kiều. Tôi rất là ngạc nhiên là ông đã nói trong lá thư rằng ông đã đọc bản văn của Nghị Quyết 4953 của Thành Phố Westminster nhưng lại viết lá thư dựa trên những gì đó ai nói với ông.

Tôi nhận thấy đây là một việc rất là vô trách nhiệm về phía ông khi viết một lá thư với lời văn như vậy chỉ dựa trên những gì người nào đó nói lại cho ông biết và bỏ qua ngôn ngữ có ghi rõ trong bản nghị quyết. Tôi thách thức ông chỉ cho tôi biết ngôn từ nào trong bản nghị quyết mà có ý cáo buộc hay ám chỉ bất cứ điều gì về ông Hoàng Kiều như cáo buộc trong thư của ông.

Tôi nhìn nhận rằng ông Hoàng Kiều đã tặng số tiền lớn đến các cư dân trong cơn nguy khốn tại Thành Phố San Jose. Tuy nhiên, những đóng góp về tài chánh đó không thể nào làm lu mờ khả năng nhận định của ông đến mức độ như vậy. Tôi có thể bảo đảm với ông rằng ông Hoàng Kiều không thể nào là “người tiếp tay hay hỗ trợ” cho bất cứ ai vì ông ta có khuynh hướng hành động theo ý riêng của mình dựa trên quyền lực của tiền bạc của ông ta.

Tôi muốn chia sẽ với ông là chúng ta có cùng một vấn nạn ở khu Little Saigon này. Ông Hoàng Kiều thường hay tung tiền của ông ta để mua chuộc, gây ảnh hưởng hay kiểm soát một số người trong vùng này, kể cả một vài vị dân cử. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại cả hai khu San Jose và Quận Cam thực sự có cùng một vấn nạn trong khía cạnh này.

Tôi khuyên ông nên bỏ qua lá thư của ông, đọc lại bản văn của nghị quyết và chúng ta có thể bắt đầu thảo luận để đem lại lợi ích của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại cả hai miền Bắc và Nam California.

Tôi sẽ có mặt tại San Jose vào ngày 7 tháng 3 lúc 12 giờ trưa tại Nhà Hàng Grand Fortune để cùng với một nhóm cư dân từ thành phố của ông để tỏ bày sự hỗ trợ đối với Nghị Quyết 4953 và gây quỹ để chống lại cuộc bầu cử bãi nhiệm tại Westminster. Rất mong ông có thể đến tham dự cùng với chúng tôi tại buổi tiệc để có thể thảo luận thêm.

Xin ông cứ tự nhiên gọi tôi để thảo luận thêm về vấn đề này.

Kính thư,

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Ủy Viên Giáo Dục, Học Khu Garden Grove

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s