Trực tiếp họp thành phố Westminster 8/1/2020

Buổi thảo luận kỳ thú tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ: 3 nghị viên phải thảo luận để quyết định ngày “xử tội” chính mình. 3 ngày thứ ba đầu tháng 3, tháng 4 và tháng 5 cũng cãi nhau như mổ bò.

NB NPH phát biểu phút thứ 6.40 và NQ phỏng vấn phút 50.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s