Bỏ 3 không và đa nguyên không phải liều thuốc tiên cho VN

Một vài ý kiến bình luận của VN Youtuber về những gợi ý của tờ tạp chí Lợi ích Quốc gia khuyên Việt Nam nên bỏ nguyên tắc ‘3 không’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s