Jacqueline Lê là vợ của nghị viên Charlie Chí Nguyễn

https://thienhasu2018.com/2019/09/05/nph2019_436-cu-that-bai-dau-tien-cua-phe-go3/

4 tháng 9 năm 2019

Gửi: Jacqueline Lê
xxxxxxxxxxxxx
Westminster, CA 92683

VV: Khiếu nại số COM-08272019-01656; Kieu Hoang, Westminster United, David Johnson, Richard Dep Bui

Kính gửi cô Lê,

Bức thư này để trả lời đơn khiếu nại mà bà đã gửi cho Phòng Chế Tài của Ủy ban Thực Hành Công Bằng Chính Trị liên quan đến các cá nhân và ủy ban có tên nêu trên. Dựa trên việc xem xét đơn khiếu nại và tài liệu đượcbà cung cấp, Phòng Chế Tài đã tìm thấy không đủ bằng chứng đã vi phạm Đạo luật Cải cách Chính Trị và sẽ không theo đuổi một hành động chế tài nào trong vấn đề này.Nếu bà còn có những thắc mắc vui lòng gọi cho Ginny Lambing số 916-322-8064 hoặc glambing@fppc,ca.gov

Trân trọng,
Ký tên

Trưởng phòng, khu vực Galena West
Ban Chế Tài
GW: gal

Đồng kính gửi: Ashlee Titus (thay mặt) Kieu Hoang, Ricard Dep Bui, David Johnson & Westminster United.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s