KỶ LUẬT ĐẢNG – KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI BÙI TIẾN LỢI

UBKT ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH KHAI TRỪ ĐẢNG – ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HÌNH THỨC TỐI CAO “TƯỚC QUÂN TỊCH” ĐỐI VỚI BÙI TIẾN LỢI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Quyết định kỷ luật Đảng và đề nghị Kỷ Luật Quân Đội đối với Sĩ Quan Bùi Tiến Lợi Chức Vụ Chủ Nhiệm Bộ Môn Khoa Học Xã Hội Chủ hĩa – Khoa Khoa Học Nhân Văn Và Xã Hội. Cấp Bậc Thượng Tá, Số Hiệu Quân Nhân 93032583, đã mang mặc quân phục, tự ý Lên KGM phát tán thông tin nội bộ, tuyên truyền sai trái phủ nhận Chủ Quyền Biển Đảo, Đe dọa quần chúng nhân dân, gây hậu quả nghiêm trọng làm xói mòn lòng tin của quần chúng nhân dân vào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, gây ảnh hưởng đến Hình Ảnh, Uy Tín, Danh Dự của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Làm phai mờ hình ảnh Bộ Đội Cụ Hồ đối với quần chúng nhân dân.

Theo thông tin được biết thì UBKT Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Quyết Định Khai Trừ Đảng và Đề Nghị Mức Kỷ Luật “Tước Quân Tịch” đối với Bùi Tiến Lợi và sẽ công bố kết quả hình thức kỷ luật đối Với Bùi Tiến Lợi sẽ Công Cáo Báo Chí trong thời gian tới.

Đây cũng là việc giữ gìn Kỹ Luật Của Quân Đội, Sự Nghiêm Minh của Đảng và Pháp Luật của Nhà nước, làm cho quân đội ta, ngày càng trong sạch và vững mạnh. Cũng là cảnh giác đến toàn quân về những thủ đoạn lồng ghép nhằm tuyên truyền, nhằm gây tự diễn biến và tự chuyển hóa trong Quân Đội Nhân Dân, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào Quân Đội và Đường Lối Chính Sách Đối Nội và Đối Ngoại của Đảng và Nhà Nước. Đó là Bài học sâu sắc cũng như vết cắt vào Đồng Chí Đồng Đội cho một Đồng Chí đã bị “Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa” nghe lời xúi dục của nhóm hội mà xa rời kỷ luật của Quân Đội và Xa Rời kỹ cương Tổ Chức Đảng. Thật đáng tiếc cho Bùi Tiến Lợi.

(Mặt Trận Đấu Tranh Nhân Dân)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s