Hoàng Kiều tổ chức Tạ Tình 4 tại San Jose.

THS2018 – Không thấy Phạm Hữu Sơn – Đỗ Vẫn Trọn – Ngô Kỷ – Chris Phan – Trần Nhật Phong đi đâu.

Lý do Ngô Kỷ không biểu tình vì để Phố Bolsa kiếm cơm chứ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s