Những Chuyện Bọn Chúng Không Muốn Ta Biết

The issues they don’t want you to know – Những Chuyện Bọn Chúng Không Muốn Ta Biết

HOÀNG-NAM TRAN·THỨ HAI, 8 THÁNG 7, 2019

The Issues That the Westminster City Does Not Want Us to Know. – Những Vấn Đề Thành Phố Westminster Không Muốn Chúng Ta Biết.

1. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of Corruption, Nepotism and Favoritism.

1. Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ Charlie Nguyễn Mạnh Chí hoạt động vượt luật pháp, đang bị để ý trong Hội đồng Thành phố liên tục bị cáo buộc tội Tham nhũng, Gia Đình trị và Thiên vị.

2. Corruption and Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho, allies on the City Council, has cost Taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.

2. Tham nhũng và quản lý sai lầm của Tạ Đức Trí và Kimberly Hồ, đồng bọn trong Hội đồng Thành phố, đã khiến người Thọ thuế phải trả hàng triệu Đô la về việc phân biệt đối xử, trả thù và các khiếu nại kiện tụng và chi phí kiện tụng khác.

3. As Mayor, Tri Ta has repeatedly operated like a dictator, misusing our City Police to pressure Local Businesses and punish Political Enemies.

3. Vị thế Thị trưởng, Tạ Đức Trí đã nhiều lần hoạt động như một kẻ độc tài, lạm dụng Cảnh sát Thành phố chúng ta để gây áp lực cho các doanh nghiệp địa phương và trừng phạt đối thủ chính trị.

4. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces Ethical Violations like Nepotism and Abuse of Public Resources.

4. Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã từ chối áp dụng Bản Quy tắc Ứng xử rất mạnh mẽ cho các quan chức thành phố tố cáo các hành động vi phạm đạo đức như gia đình trị và lạm dụng các tài nguyên công.

5. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen passed a New Rule giving themselves Complete Power over City Council Agendas, Silencing opponents by barring other Council Members from adding Items for Discussion.

5. Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã thông qua một Quy tắc mới dành cho bọn họ quyền lực tuyệt đối trên các chương trình nghị sự của Hội đồng thành phố, Bịt miệng thành viên khác bằng cách ngăn cản họ khi muốn thêm các đề mục thảo luận.

6. Instead of spending the funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase Public Safety, Tri Ta and Kimberly Ho voted to spend over half a million dollars over the next three (3) years on pay raises for his Upper Management Employees, increasing one Employee’s pay to $304,015 a year in Salary and Benefits.

6. Thay vì chi tiền cho tình trạng những người vô gia cư, cho nhà ở có giá phải chăng hơn hay tăng cường an ninh công chúng, Tạ Đức Trí và Kimberly Hồ đã bỏ phiếu chi hơn nửa triệu đô la trong ba (3) năm tới để tăng lương cho nhân viên quản lý của mình, tăng một Nhân viên tới $ 304,015 một năm tiền lương và lợi ích.

7. As a Council Members, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have engaged in Nepotism by appointing each other’s Children to City Commissions and not disclosing this to the Public or even the other City Council Members before the vote to approve.

7. Với tư cách là thành viên hội đồng, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã tham gia gia đình trị bằng cách bổ nhiệm những con cái của nhau vào Ủy ban thành phố và không tiết lộ điều này — Danh tánh— với công chúng hoặc các thành viên Hội đồng thành phố khác trước khi bỏ phiếu chuẩn thuân.

8. Chi Charlie Nguyen placed the City at risk for an Age Discrimination lawsuit for his failure to contact Applicants for Planning Commissioner who indicated they are retired or semi-retired. Chi Charlie Nguyen stated on video that he wanted someone “Young and Energetic” for that appointment.

8. Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã đặt thành phố có nguy cơ bị kiện vì phân biệt tuổi tác vì đã không liên lạc với người nộp đơn ứng tuyển vào Ủy viên Kế hoạch, người đó cho biết Ông ta đã nghỉ hưu hoặc bán hưu. Charlie Nguyễn Mạnh Chí tuyên bố trên video rằng anh ta muốn ai đó “Trẻ tuổi và Năng động” cho việc bổ nhiệm nầy.

9. Tri Ta and Kimberly Ho railroaded the approval of a Westminster Welcoming Center to one Organization without offering any Second Bidders, doing it in only one meeting without Proper Planning Documentation, approving to lease our City Land to them for only $1 per year for a minimum of 10 years.

9. Tạ Đức Trí và Kimberly Hồ đã thông qua sự chấp thuận cho trung tâm đón tiếp Westminster cho một tổ chức mà không đưa ra bất kỳ nhà thầu thứ hai nào, chỉ thực hiện trong một cuộc hợp mà không có Tài liệu Quy hoạch phù hợp, chấp thuận cho Bọn họ Thuê đất chúng ta với giá chỉ 1 Đô la mỗi năm, tối thiểu 10 năm.

10. Tri Ta willfully abused the Power of Mayor for Personal Gain by granting a City Resolution to a Vietnamese Actress for a Movie made in Communist Vietnam to support his existing Family Business as a Self-Proclaimed Screenwriter and Producer of Vietnamese movies, while not notifying other City Council Members using their names.

10. Tạ Đức Trí cố tình lạm dụng quyền lực Thị trưởng vì lợi ích cá nhân bằng cách trao Nghị quyết thành phố cho một nữ diễn viên Việt Nam trong một bộ phim được sản xuất tại Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp gia đình hiện nay như tự cho mình là Nhà Kịch bản và Nhà Sản xuất phim Việt Nam, không thông báo một thành viên Hội đồng thành phố về việc sử dụng tên của Họ —Trong Bản Nghị quyết.

11. Tri Ta’s incompetence has wasted Taxpayer money on litigation Settlements and Complaint payouts, and the loss of Public Confidence due to a series of accusations against the City and/or City Council that go uncorrected, while he approved hiding behind non-disclosure agreements that encourage copy-cat lawsuits.

11. Sự bất tài của Tạ Đức Trí đã lãng phí tiền của người thọ thuế cho các giải quyết Tranh chấp và những thanh toán cho Khiếu nại, và đánh mất Niềm tin Công chúng do hằng loạt cáo buộc chống lại Thành phố và / hoặc Hội đồng thành phố không được thông báo, trong khi anh ta dấu các thỏa thuận không tiết lộ tạo nên sự khuyến khích các vụ kiện liên tiếp.

12. While maintaining a large home in Yorba Linda, Kimberly Ho listed her home address as a UPS P.O. Box in Westminster when she completed her Application for Westminster’s Planning Commission. To this date, Kimberly and multiple immediate Family Members have Cars Registrations to the same Yorba Linda home, although she now claims that she also lives in a Small Apartment.

12. Duy trì một ngôi nhà lớn ở Yorba Linda, Kimberly Hồ đã liệt kê địa chỉ nhà của bà chỉ một Hộp thư UPS tại Westminster khi bà hoàn tất đơn xin làm Ủy ban Kế hoạch Westminster của mình. Hiện nay, Kimberly và nhiều thành viên trong gia đình đăng ký xe ô tô cùng một số nhà tại thành phố Yorba Linda, hiện tại bà tuyên bố rằng mình đang sống trong một chung cư nhỏ tại Westminster City.

13. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen refused to implement a 12-Page Code of Ethics and Conduct once they realized that they had already broken multiple points in that code, voting to implement a watered-down 1-Page Code of Ethics instead, which omitted nearly all of the Code of Conduct.

13. Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã cực lực từ chối thực hiện Bản Quy tắc Đạo đức và Ứng xử 12-Trang vì nhận ra rằng bọn họ đã vi phạm nhiều điểm trong Bản Quy tắc nầy, Bọn họ bỏ phiếu để thực hiện Bản Quy tắc 1 trang thay vào đó, và đã bỏ qua toàn Bản Quy tắc Ứng xử.

14. Tri Ta and Kimberly Ho wasted over $68,000 of Taxpayer money to promote a Four-Year Term for Mayor on a Special Election when had they waited only three (3) to five (5) months later the cost would have been less than $1,000. They continue Unethical Actions and Voting for Selfish Admission rather than the Best Interest of the City.

14. Tạ Đức Trí và Kimberly Hồ đã lãng phí hơn 68.000 Đô la tiền người Tnhọ thuế để quảng cáo cho nhiệm kỳ thị trưởng bốn năm trong cuộc Bầu cử Đặc biệt khi đó nhóm họ chỉ phải đợi ba (3) đến năm (5) tháng sau, thì chi phí sẽ thấp hơn 1.000 Đô la. Nhóm họ tiếp tục các hành động phi đạo đức và bỏ phiếu vì ích kỷ hơnlLợi ích tốt cho thành phố.

15. When another Council Member requested a discussion for Term Limits, Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen spoke against Term Limits. To bury the discussion, Kimberly Ho made a Substitute Motion that a Committee be made to discuss the issue without the other Council Member. It has been buried and has never resurfaced.

15. Khi một thành viên khác trong hội đồng yêu cầu một cuộc thảo luận về giới hạn nhiệm kỳ, Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí phát biểu chống lại giới hạn nhiệm kỳ. Để xóa bỏ thảo luận, Kimberly Hồ đã đưa ra động thái thay thế một Ủy ban được đưa ra tạo tranh luận về vấn đề mà không có thành viên khác trong Hội đồng nào. Sự việc đã bị quên lãng chưa bao giờ trở lại.

16. When another Council Member requested a discussion to develop a Code of Ethics and Conduct for the City Council, again Kimberly Ho made a Substitute Motion to bury his participation by making a Committee without him to develop the Draft Code. Ultimately, the draft created was rejected by Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen anyway.

16. Khi một thành viên khác yêu cầu thảo luận để xây dựng Bản Quy tắc Đạo đức và Đạo đức cho Hội đồng Thành phố, một lần nữa Kimberly Hồ đã đưa ra một động thái thay thế để hủy bỏ sự tham gia của Nghị viên ấy bằng cách lập một Ủy ban mà không có người đó để xây dựng dự thảo Dự luật. Cuối cùng, bản thảo đưa ra đã bị Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí từ chối ngay.

17. Kimberly Ho threatened a lawsuit against another City Council Member explaining that he is new to the Council and should maintain “Status Quo”.

17. Kimberly Hồ đe dọa một vụ kiện chống lại một thành viên khác trong Hội đồng thành phố bằng lời giải thích rằng ông là thành viên mới của Hội đồng và nên duy trì “Nguyên Trạng”.

18. Chi Charlie Nguyen has repeatedly justified his daughter’s appointment to a Commission stating multiple times that Commissioners are just Volunteers. He has been corrected many times by the City’s Administration that Commissioners are Part-Time Employees, paid, and receive modest benefits too. Still, he continues the lie.

18. Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã nhiều lần biện minh cho cuộc hẹn của con gái mình với một Ủy ban bằng tuyên bố nhiều lần rằng các Ủy viên chỉ là Tình Nguyện viên. Ông đã được Cơ quan Quản lý Thành phố sửa chữa nhiều lần rằng các Ủy viên là Nhân viên Bán Thời gian, được trả lương và cũng nhận được những lợi ích khiêm tốn. Dù vậy, anh ta vẫn tiếp tục nói gian dối.

19. Tri Ta appointed a Local Journalist to a Commission, even though he knows it is a Conflict of Interest. A National Association of Journalists made it an Ethics Policy that Journalists shall not be appointed to Government Positions. The California Superintendent of Education disqualified the same individual from a Commission for the same reason. Yet, the Mayor refused to correct the issue.

19. Tạ Đức Trí đã chỉ định một nhà báo địa phương vào một Ủy ban, anh ta biết đó là một Xung đột Lợi ích. Hiệp Hội Các Nhà Báo Quốc Gia đã có chính sách đạo đức rằng các nhà báo sẽ không được bổ nhiệm vào các vị trí của chính phủ. Tổng Giám đốc Giáo dục California đã loại một cá nhân khỏi Ủy ban vì lý do tương tự. Tuy nhiên, Thị trưởng đã ngoan cố từ chối chuẩn sửa vấn đề nầy.

20. When a Council Member asked the City to follow Policy and Procedure, Kimberly Ho criticized him for not having a Law Degree insinuating that he should not request Proper Protocol.

20. Khi một thành viên Hội đồng yêu cầu thành phố tuân theo Chính sách và Thủ tục, Kimberly Hồ đã chỉ trích anh ta vì không có Bằng Luật và cấm anh ta không nên yêu cầu nghị định thư thích hợp.

21. In the press Kimberly Ho insinuated that she, Mayor Tri Ta and Council Member Chi Charlie Nguyen always vote as a block. To date she is correct. They never vote differently from each other and have created a minimum 3-2 Majority on all Items.

21. Trên báo chí Kimberly Hồ đã nói bóng gió rằng bà, Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí luôn bỏ phiếu một phe. Đến nay bà ấy đã làm đúng. Bọn họ không bao giờ bỏ phiếu khác nhau và đã tạo ra “Đa Số phiếu 3-2 Tuyệt đối” cho tất cả các đề mục.

22. Tri Ta blatantly intimidates critics, especially those who don’t speak English well. For example, he intimidate asked Residents to state their Full Address when Speaking Publicly –So everyone will know where you live, steaming live when you are not even home.– This is not a Government Requirement.

22. Tạ Đức Trí ngang nhiên đe dọa các nhà phê bình, đặc biệt là những người không nói giỏi tiếng Anh. Ví dụ, anh ta đe dọa yêu cầu cư dân nêu địa chỉ đầy đủ của họ khi phát biểu trước hội đồng thành phố, vì vậy mọi người sẽ biết nơi bạn sống, trực tiếp trong khi bạn không ở nhà.— Đây không phải là một Yêu cầu Chính quyền.

23. For Personal Reasons unrelated to City Business, Tri Ta moved a meeting to 5 pm instead of the regular 7 pm and limited Public Speaking to only two (2) minutes instead of the regular five (5) minutes. This was a meeting when he knew there would be a Lot of Public Disagreement with his Agenda Item, thereby limited those who cannot Attend after work at 5 pm and limiting Speaking time as well.

23. Vì lý do cá nhân không liên quan đến chuyện thành phố, Tạ Đức Trí đã chuyển cuộc họp sang 5 giờ chiều thông thường 7 giờ tối và giới hạn nói phát biểu công chúng chỉ hai (2) phút thông thường năm (5) phút. Đây là một cuộc họp khi anh ta biết rằng sẽ có nhiều sự bất đồng công chúng với đề mục chương trình nghị sự của mình, do đó hạn chế những người tham dự không thể tham dự vì làm việc sau giờ 5 giờ chiều và cũng như hạn chế thời gian phát biểu.

24. The Political Action Committee (PAC) that financially supports Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen has accepted tens of thousands of dollars from a Developer who wants to redevelop the Civic Center for other purposes, stating in meeting with Seniors that he wants to remove the Senior Center as well. They accept “Pay to PlayContributions.

24. Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) hỗ trợ tài chính cho Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã chấp nhận hàng chục ngàn đô la từ một nhà Xây dựng muốn tái phát triển Trung tâm Hành chính cho mục đích khác, nêu rõ trong cuộc hợp với Người Cao niên mà anh ta muốn loại bỏ Trung tâm Cao niên. Bọn họ chấp nhận Đóng gópTrả để Chơi”.

25. As seen in a Picture dated June 4, 2019 from a Nguoi Viet News article, the Mayor Tri Ta, Chi Charlie Nguyen and Kimberly Ho often meet together to discuss City Business without the other two (2) City Council Members present, which is a Direct Violation of the Brown Act making their Actions Illegal. Social Appearance together are OK, if they are not discussing City Business, but this meeting as well as so many others Addressed City Business with Members of the Public and Press present. This Particular event took place at Kimberly Ho’s Place of Business with her Skin Care Products on display.

25. Như đã thấy trong một Bức ảnh ngày 4 tháng 6 năm 2019 từ một bài báo Người Việt, Thị trưởng Tạ Đức Trí, Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Kimberly Hồ thường gặp nhau để thảo luận về Chuyện Thành phố mà không có hai (2) Thành viên Hội đồng khác, sự việc nầy vi phạm trực tiếp Đạo luật Brown của nhóm họ là bất hợp pháp. Giao tiếp Xã hội với nhau OK, nếu nhóm họ không thảo luận về liên quan đến thành phố, nhưng cuộc hợp này cũng như rất nhiều người khác đã đề cập đến Cong việc thành phố với các thành phần công chúng và Báo chí. Sự kiện đặc biệt này đã diễn ra tại cơ sở Kinh doanh Kimberly Hồ với các sản phẩm săn sóc da của bà được trưng bày ra.

CONCLUSION: As a result of their Lack of Critical Thinking, Servant Leadership and Effective Management, the City’s Troubles have grown in Visual Blight, Vacant Businesses, reduced Police Force, multiple Employee and Police Lawsuits, Vagrants encampment in our Parks, and Financial struggles that forced a Tax Increase.

KẾT LUẬN: Vì nhóm người này thiếu tư duy nhận định, thiếu tư cách lãnh đạo và vắng quản lý hiệu quả, tạo rắc rối trong thành phố đang trên đường phát triển, các cơ sở doanh nghiệp bỏ trống, giảm lực lượng cảnh sát, xảy ra nhiều vụ kiện của nhân viên và cảnh sát, những người vô gia cư lang thang đổ vào công viên chúng ta và khủng hoảng tài chính dẫn đến phải tăng thuế.

@Westminster Residents – Những Cư Dân Westminster
Hoàng Nam Note: We are not the Westminster Residents, but ‘3-Gangster @Mafia Bolsa’ has been Touching ‘Traditional Morality / Ethical Ethics’ in USA that will be Worst Affected to the ‘Future of Politics Opportunity’ of the Vietnamese Next Generation. The Recall or / and the Brown Act shall do it.

Chúng tôi không phải những Cư dân Westminster, nhưng ‘Bè Lũ 3-Tên @Băng Đảng Bolsa’ đã và đang Đụng chạm đến ‘Tinh Thần Dân Tộc / Đạo ĐứcDân Bản Xứ điều nầy sẽ làm Ảnh hưởng Nguy hại đến ‘Tương lại Chính trị’ của ‘Con cháu’ Chúng ta… ! Thủ tục Truất phế hay / và Đạo luật Brown sẽ giải quyết sự việc nầy.


Relating Article – Bài Liên Quan:

My Personal Opinion – Ý kiến Cá nhân.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/my-personal-opinion-%C3%BD-ki%E1%BA%BFn-c%C3%A1-nh%C3%A2n/2285192128223972/Ngô Thanh Vân @ Tạ Đức Trí.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/ng%C3%B4-thanh-v%C3%A2n-t%E1%BA%A1-%C4%91%E1%BB%A9c-tr%C3%AD/2108143625928824/Con Bùa ‘Mr. Mom’ Tạ Mất Trí.

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/con-b%C3%B9a-mr-mom-t%E1%BA%A1-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD/2250122355064283/The Westminster Police Department – Cơ quan Cảnh Sát Westminster.

https://voiceofoc.org/2019/07/a-top-westminster-police-official-joins-three-other-officers-alleging-department-retaliation-and-wrongdoing/?fbclid=IwAR13HQuBeOndu3TK_67oMfZlVTahk6lrrS1rizxrC6fhXu0vEFbjVYr4FEgChildish Augment – Lý luận Trẻ Con.

https://orangecountytribune.com/2019/06/24/drastic-measure-required-for-bad-actor/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s