Bài phát biểu của nhà báo Nguyễn Phương Hùng tại nghị viện thành phố Westminster

Phiên họp thường lệ thứ Tư 12/6/2019 của hội đồng thành phố Westminster.

Góp ý về phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2019

12 tháng 6 năm 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Item 8.1 and 8.3

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng cứu xét đề nghị thông qua những sự kiện như sau: 

1/ Tôi đã đọc 3 bản City of Westminster “Ethics Policy For Elected and Appointed Officials”. Lần trước quý vị chấp nhận 1 trong 3 bản quy tắc đạo đức đã chứng tỏ rằng quý vị biết hội đồng thành phố cần có Code of Ethics, nhưng rất tiếc bản văn được soạn thảo bởi ông David Johnson không được chuẩn thuận vì áp lực gang-of-3. Tôi nghĩ đây là một tiêu chuẩn điều hành tốt và thành phố cần để giải quyết những tranh cãi cũng như tái lập sự đoàn kết đang xảy ra và có thể đưa đến sự sụp đổ hệ thống hành chính trong những ngày sắp đến. Nếu quý vị cực đoan và quyết định từ chối bản dự thảo này tức là quý vị đã coi thường dư luận nếu không nói muốn nói là quý vị thực sự độc tài và manh nha xây dựng một chính quyền độc tài mà phần đa số quyết định luôn luôn là 3 lá phiếu.

2/ Mr. Weston Seid: Nhân đây tôi cũng yêu cầu quý vị hãy xóa tên của thành viên Weston Seid ra khỏi Ủy ban vì anh ta không phải là cư dân thành phố Westminster. Tôi không có ác cảm với anh ta vì không biết anh ta là ai. Nhưng không những không phải cư dân Westminster mà người bổ nhiệm anh ta là nghị viên Charlie Chí Nguyen đã khinh bỉ cư dân Westminster hết người hay sao mà lại bổ nhiệm một sinh viên mới ra trường cũng là con trai của nghị viên Kimberly Hồ. Phải chăng đây là một hình thức trả nợ sau khi bà Kimberly Hồ bổ nhiệm con gái của nghị viên Charlie Chi Nguyễn?

3/ Bảng vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân cần phải thu hồi tất cả những phân tích đã có trong đường dẫn sau đây:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh-van/

Việc Thị trưởng Tạ Đức Trí có công việc riêng bên ngoài là chuyện hợp pháp tôi không bàn đến. Nhưng ông đã dùng thành phố của chúng tôi và đã lợi dụng chức vụ thị trưởng để tưởng thưởng cho diễn viên Ngô Thanh Vân sau khi ký hợp đồng về sản xuất phim ngày 1 tháng 1 năm 2018 là chuyện cần suy nghĩ.   

Chúng tôi chỉ muốn ông thu hồi Nghị Quyết và làm lại với tên 3 người thay vì 5. Đủ tên 5 người có nghĩa bảng Resolution của thành phố Westminster đang nằm trong lòng thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Quý vị biết chưa?

Đính kèm link bài viết của tờ Voice of Orange County viết về những tệ hại của thành phố.  

https://voiceofoc.org/2018/01/allegations-of-corruption-by-former-westminster-police-chief-now-available-in-vietnamese/ (Link này không cần chiếu chỉ dùng tham chiếu.)

Vui lòng đừng tạo thêm những quyết định sai lầm mà quý vị đã làm thất thoát tiền thuế của chúng tôi vì những vụ kiện liên quan đến đạo đức, kỳ thị và ngu xuẩn của quý vi trong những năm qua. Quý vị sắp sửa có thêm 3 vụ kiện chắc chuẩn bị tăng thuế chúng tôi nữa hay không?

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
https://kbchn.com
https://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc:
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Comments on the Jun 12, 2019 meeting

Jun 12, 2019

From: Nguyen Hung
          Freelance Reporter

To: Honorable Mayor, Tri Ta
       The Honorable City Council members
       Honorable City Manager and City Attorney

   Topic: Item 8.1 and 8.3

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, Westminster resident, wrote this letter to ask the Westminster council of the congregation to please consider the proposal through the following events:

1 / I have read 3 versions of City of Westminster “Ethics Policy For Elected and Appointed Officials”. The last time, you accepted one of the 3 codes of ethics version, it was clear that you knew that Code of Ethics was needed by the city council, but unfortunately the text drafted by Mr. David Johnson was not approved by pressure of gang-of-3. I think this is a good operating standard and the city needs to resolve the controversy and re-establish ongoing unity and can lead to the collapse of the administrative system in the coming days. If you are extreme and decide to reject this draft, you have underestimated the public, if you do not want to say that you are genuinely authoritarian and develop a dictatorship that the majority decides: There are always 3 votes.

2 / Mr. Weston Seid: By the way, I also ask you to remove the name of Weston Seid, member from the Committee because he is not a resident of Westminster. I have no aversion to him because I don’t know who is he. But it’s not just Westminster residents, another reason, who appoint him as Councilor Charlie Chi Nguyen despising Westminster residents, because appointing a new graduate student is also the son of Senator Kimberly Ho. Is this a form of repayment after Mrs. Kimberly Ho appoints the daughter of Councilor Charlie Chi Nguyen?

3 / The Resolution of actor Ngo Thanh Van needs to revoke all the analyzes in the following link:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh- valve/

The fact that Mayor Ta Duc Tri has a private job outside is a legal thing I don’t discuss. But he used our city and took advantage of the mayor’s position to reward actor Ngo Thanh Van after signing a contract on film production on January 1, 2018 to think about.

We just want you to revoke the Resolution and do it again with only 3 councils instead of 5 which located in the heart of the city named Ho Chi Minh. Do you know that?

Attached to the link of the Voice of Orange County article about the city’s bad.

https://voiceofoc.org/2018/01/allegations-of-corruption-by-former-westminster-police-chief-now-available-in-Vietnamese/

(This link does not need to be projected using reference only.)

Please do not make any wrong decisions that you have lost to our taxes because of your moral, discrimination and stupid lawsuits over the years. Are we going to have 3 more lawsuits and the city are about to raise our taxes?

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here for always believing in American justice.

Best regards,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
https://kbchn.com
https://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc:
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s