NPH2019_249: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 12/6/2019 – P1

Nhà bình luận Nguyễn Mạnh Cường nói lại cho rõ ý nghĩa “xâm lăng”. Đúng hay sai vào thời điểm của lịch sử.
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s