Không có đối luận với Hoàng Duy Hùng, mà chỉ có độc luận

Buổi hội luận chính trị so sánh các phương thức đấu tranh cho Việt Nam và giải quyết những uẩn khúc, nghi vấn, mâu thuẫn giữa CDVNSJ và LS Hoàng Duy Hùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s