Nhà báo Nguyễn Phương Hùng gửi thư phản đối Nghị quyết 8.1 và 8.5 của thành phố Westminster

Thư Góp Ý về Nghị Quyết 8.1 và 8.5

Mar. 25, 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Nghị quyết 8.1 & 8.5 của nghị trình ngày 27/3/2019

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng thảo luận và quyết định về 2 đề xuất mang số 8.1 (The adoption of a Paracel Monument to Sid Goldstein Freedom Park) và 8.5 (Resolution Voicing Opposition to Visit o the United States by Officials from the Socialist Republic of Vietnam and by Members of the Vietnamese Communist Party) sẽ được đưa ra trong phiên họp thường lệ của thành phố ngày 27 tháng 3, 2019.

1/ The adoption of a Paracel Monument to Sid Goldstein Freedom Park. Như tôi đã từng trình bày trong phên họp ngày 16/3/2019, thành phố Westminster không phải chỉ là di dân Việt Nam, dù rằng chúng ta đã đến đây 44 năm nhưng vẫn chỉ là nhóm người đến trễ nhất cùng với nhóm thiểu số định cư tại thành phố Westminster cùng với nhiều sắc dân khác như Mexican, Chinese, Korean, Japanese, Indian, Thailand và nhiều sắc tộc Á và Âu Châu khác.

Trong quá khứ qúy vị đã đưa ra nhiều sáng kiến như ngày tháng tư đen, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày thuyền nhân, công nhận Cờ Vàng, tượng đài Trần Hưng Đạo, Chiến sĩ Việt Mỹ…v…v… và bây giờ là tượng đài Hoàng Sa.  Tôi rất lấy làm xấu hổ khi thấy hình như quý vị lợi dụng số phiếu đàn áp 3-2 hoặc 4-1 để đạt ý đồ bởi thành phố đã và đang có ít nhất 3 nghị viên Việt Nam từ nhiều năm nay, cho nên quý vị chỉ tạo ra những cơ hội cho đặc trưng Việt Nam hơn bất cứ sắc dân thiểu số nào. Thí dụ: Nghị quyết: No Communist Zone, Cấm treo biểu tượng Cộng Sản Việt Nam trong khuôn viên hội đồng thành phố. Gần đây nhất quý vị cũng đã thông qua nghị quyết “quy định các chủ nhân cơ sở thương mại mỗi khi tổ chức sự kiện có thể gây ra biểu tình, phải thông báo với Sở Cảnh Sát Westminster trước 10 ngày.“

Nhưng quý vị nên nhớ rằng, là những người dân cử của thành phố tức là quý vị đại diện cho tất cả các cư dân đang sống trong thành phố Westminster, công việc của các bạn là phục vụ cho quyền lợi tất cả mọi người không phải chỉ riêng có cộng đồng Việt Nam. Sid Goldstein Freedom Park là công viên chung cho mọi người không riên gì người Việt Nam. Nếu các sắc dân khác cũng theo đó xin đặt biểu tượng của quốc gia họ thì sao?

2/ Resolution Voicing Opposition to Visit o the United States by Officials from the Socialist Republic of Vietnam and by Members of the Vietnamese Communist Party

Điều này thi tôi càng thấy khôi hài và thiếu ý thức của một người dân cử. Thành phố là một cơ quan hành pháp thấp nhất của nước Mỹ. Thành phố phụ thuộc vào quận hạt, tiểu bang và liên bang. Quý vị nhân danh gì mà cấm phái đoàn Socialist Republic of Vietnam and by Members of the Vietnamese Communist Party viếng thăm nước Mỹ. Nếu thông qua thì các tòa đại sứ và tổng lãnh sự Viet Nam phải hủy bỏ, bang giao giữa Hoa Kỳ và Viet Nam phải chấm dứt?

Luật pháp của Hoa Kỳ cho phép một thành phố hủy bỏ sự bang giao của chính quyền liên bang với bất cứ quốc gia nào trên thế giới không? Tại sao quý vị không đòi hỏi cấm các phái đoàn Trung Quốc Hay Liên bang Nga? Một đơn cử rất đơn giản bạn có một căn nhà trong một khu vực cư dân, bạn chỉ có thể cấm ai đó đến nhà bạn chứ không thể cấm họ đến trong khu vực. Cho nên thành phố ra lệnh cấm cả quyết định liên bang thì xin lỗi chúng tôi đã bầu những người ngu điều hành thành phố.

Tôi chờ xem quý vị làm gì với phái đoàn Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam sắp sửa thăm Hoa Kỳ vào tháng 7/2019 dù nghị quyết 8.5 được thông qua hay không.

Vui lòng đừng tạo thêm những quyết định sai lầm mà quý vị đã làm thất thoát tiền thuế của chúng tôi vì những vụ kiện liên quan đến đạo đức, kỳ thị và ngu xuẩn của quý vi.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc: – Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Phần Anh Ngữ:


Letter of Recommendation on the Resolution 8.1 and 8.5

Mar. 25, 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Topic: Resolution 8.1 & 8.5 of the agenda on 3/27/2019

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a resident of Westminster, wrote this letter to ask the Westminster council to please discuss and decide on the two proposals with the number 8.1 (Adoption of the Goldstein Freedom Park) and 8.5 (Resolution Voicing Opposition to Visit the United States by Officials from the Socialist Republic of Vietnam and by Members of the Vietnamese Communist Party) will be discussed during the regular city session on March 27, 2019.

1 / The adoption of a Monument to Sid Goldstein Freedom Park.

As I have presented in the meeting on March 16, 2019, the city of Westminster is not only a Vietnamese immigrant, even though we have been here for 44 years but it is still the latest group living in the US soil. The number of settlers in Westminster is with many other ethnic groups such as Mexican, Chinese, Korean, Japanese, Indian, Thai and many other Asian and European ethnic groups.

In the past, you have brought in many initiatives such as the Black April, the Vietnam Republic Day, the day of boat people, recognition of the Yellow Flag, the monument of Tran Hung Dao, Westminster Vietnamese American soldiers Monument … v … v … and now is the statue of Hoang Sa (Paracel). I am very embarrassed to see that you seem to be using 3-2 or 4-1 repression votes to get the idea because the city has had at least 3 Vietnamese members for many years, so You only create opportunities for Vietnamese characteristics more than any minority. Example: Resolution: No Communist Zone, Prohibition of Vietnamese Communist symbols on the city council campus. Most recently you have passed a resolution “that regulates business owners every time an event can cause a demonstration, to notify the Westminster Police Department 10 days in advance.”

But remember, as city elections, that you represent all the residents living in the city of Westminster, your job is to serve everyone’s rights. Not must have only the Vietnamese community. Sid Goldstein Freedom Park is a public park for people not for only Vietnamese. What if the other ethnic groups followed, asking for their national symbols?

2 / Resolution Voicing Opposition to Visit o the United States by Officials from the Socialist Republic of Vietnam and by Members of the Vietnamese Communist Party

This made me feel more humorous and lack of awareness of an elected person. The city is the lowest executive agency in the United States. The city depends on county, state and federal. What do you mean by banning the Socialist Republic of Vietnam delegation and by visiting the Vietnamese Communist Party to visit the United States? If approved, should Vietnamese embassies and consulates cancel, the relationship in the last 20 years between the United States and Vietnam must end?

Does the law of the United States allow a city to abolish federal government with any country in the world? Why don’t you ask for a ban on Chinese delegations or Russian Federation? A nomination is very simple, you have a house in a residential area, you can only ban someone from your home but they cannot come in the resident community. So the city banned the federal decision, sorry we elected stupid people to run the city.

I wait to see what you do with the Vietnamese delegation of President Nguyen Phu Trong about to visit the United States in July 2019 whether or not resolution 8.5 is passed.

Please do not make any wrong decisions that you have lost to our taxes because of your moral, discrimination and stupid lawsuits.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here for always believing in American justice.

Best regards,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC # 93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc:
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s