Nguyên văn bÀi phát biểu của nhà báo Nguyễn Phương Hùng VN-EN

THS2018 – Bài phát biểu tại nghị trường thành phố Westminster ngày 16/3/2019 lúc 15.45

Việt Nam:

Thư Yêu Cầu thu hồi Nghị quyết 4935

Mar. 16, 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Thu hồi Nghị quyết No. 4935.

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng thu hồi nghị quyết No. 4935 “Vietnamese-American Month”. Tên đầy đủ là “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster, Recognizing the Month of April as ‘Vietnamese-American Month’ đã được đưa ra trong phiên họp thường lệ của thành phố ngày 13 tháng 3, 2019 với những lý do sau đây:

Mặc dù chúng ta đã ở đây trên 44 năm nhưng vẫn chỉ là nhóm thiểu số mới nhất định cư tại thành phố Westminster cùng với nhiều sắc dân khác như Mexican, Chinese, Korean, Japanese, Indian, Thailand và nhiều sắc tộc Á và Âu Châu khác.

Trong quá khứ qúy vị đã đưa ra nhiều sáng kiến như ngày tháng tư đen, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày thuyền nhân, công nhận Cờ Vàng …v…v… và bây giờ là “Vietnamese-American Month”. Tôi rất lấy làm xấu hổ khi thấy hình như quý vị lợi dụng số phiếu đàn áp 3-2 hoặc 4-1 để đạt ý đồ bởi thành phố đã và đang có ít nhất 3 nghị viên Việt Nam từ nhiều năm nay, cho nên quý vị chỉ tạo ra những cơ hội cho đặc trưng Việt Nam hơn bất cứ sắc dân thiểu số nào. Thí dụ: Nghị quyết: No Communist Zone, Cấm treo biểu tượng Cộng Sản Việt Nam trong khuôn viên hội đồng thành phố. Gần đây nhất quý vị cũng đã thông qua nghị quyết “quy định các chủ nhân cơ sở thương mại mỗi khi tổ chức sự kiện có thể gây ra biểu tình, phải thông báo với Sở Cảnh Sát Westminster trước 10 ngày.“

Nhưng quý vị nên nhớ rằng, là những người dân cử của thành phố tức là quý vị đại diện cho tất cả các cư dân đang sống trong thành phố Westminster, công việc của các bạn là phục vụ cho quyền lợi tất cả mọi người không phải chỉ riêng có cộng đồng Việt Nam. Tháng tư là tháng của mọi người không phải chỉ riêng người Mỹ gốc Việt.

Trong qua khứ thành phố đã có những thành tích xấu như:

  • Nợ công 3 triệu dollars mà thành phố phải tăng 1% tiền thuế tiêu thụ (RESOLUTION NO. 4825)
  • Bổi thường nguyên cảnh sát trưởng Kevin Baker 500 ngàn dollars
  • Bội thường 3 cảnh sát bị ngược đãi 3.4 millions dollars
  • Bồi thường nhân viên thành phố Piscotty….

https://voiceofoc.org/2019/02/westminster-settles-with-two-former-employees-alleging-discrimination/

Vui lòng đừng tạo thêm những quyết định sai lầm để làm thất thoát tiền thuế của chúng tôi vì những vụ kiện liên quan đến đạo đức và kỳ thị.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________
Nguyen Hung
Director KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

English:

Letter of Revocation

Mar. 16, 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: Revocation of Resolution No. 4935.

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, Westminster residence, wrote this letter to ask the Westminster council staff to please revoke the resolution No. 4935 “Vietnamese-American Month”. The resolution’s full name is “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster, Recognizing the Month of April as ‘Vietnamese-American Month’ was given in the regular city session on March 13th, 2019 with the following reasons:

Although we have been here for over 44 years, it is still the latest minority group to reside in Westminster with many other ethnic groups such as Mexican, Chinese, Korean, Japanese, Indian, Thai and many Asian and European ethnic groups.

In the past, you have given many initiatives such as black April, military days of the Republic of Vietnam, boat people ‘s day, recognition of the Yellow Flag … etc … and now it is “Vietnamese – American Month”. I am very embarrassed to see that you seem to be using the advance of 3-2 or 4-1 repression votes to get the idea because the city has had at least 3 Vietnamese Council members for many years, so you only create opportunities for the Vietnamese community more than any minority. Example: Resolution: No Communist Zone, Prohibition of Vietnamese Communist symbols on the city council campus. Most recently you have passed a resolution “that regulates restaurant business owners every time an event can cause a demonstration, to notify the Westminster Police Department 10 days in advance.”

But keep in mind that as city elected people represent all residents living in the city of Westminster, your job is to serve the rights of all people not just own Vietnamese community. April is everyone’s month not just Vietnamese Americans.

In the past, the city had bad achievements such as:

– Public debt of 3 million dollars that the city must increase 1% of consumption tax
– Former police chief Sheriff Kevin Baker 500 thousands dollars
– Regularly 3 persecuted policemen 3.4 million dollars
– Compensation for city employees Piscotty ….

https://voiceofoc.org/2019/02/westminster-settles-with-two-former-employees-alleging-discrimination/

Please do not make any further wrong decisions to lose our tax because of ethics and discrimination lawsuits can be happen.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here for always believing in American justice.

Best regards,

__________________________________________
Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc: – Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– VoiceofOC
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s