NPH2019_036: Độc giả KBCHN nói về vụ Lộc Hưng và đảng “cắt cầu chì”

Cùng những chuyện thời sự thế giới – Mỹ, Việt Nam và NVHN
Duy Hùng chơi cú rờ-ve bóng bàn tuyệt vời.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s