NPH2019_028: Tiệc Tất Niên TLS San Francisco thiết đãi kiều bào – P1

Ngày 19/1/2019 TLS San Francisco đã mổi tiệc thiết đãi Tất Niên đến kiều bào vùng Nam California.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s