Nhóm No-U lợi dụng sự kiện Hoàng Sa để “chỉ trích” NNVN.

THS2018 – Từ con số hơn 50 người giờ này chỉ còn lại 9 con cẩu (9 = cẩu tiếng Trung Hoa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s