NPH2019_023: Sự thực về “vườn rau” Lộc Hưng

Khi bàn tay Công giáo là hiểu ngay có chuyện “dân oan”. Thổi phồng sự kiện để làm xáo trộn xã hội.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s