NPH2018_283: Janet Nguyễn đi nhưng chưa chịu thua bị truyền thông thổ tả giải mã tào lao

Truyền thông thổ tả chưa có quốc tịch Mỹ mà giải mã bầu cử biết luật không em? Ông Vũ Văn Lộc định ẵm 300 ngàn USD của Đỗ Vẫn Trọn tặng để ăn 1 mình?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s