Thông báo 250/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 250/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi họp về tình hình triển khai Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án, Thư ký khoa học của Đề án và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình triển khai Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (Quốc sử) và ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đánh giá cao các công việc triển khai Đề án của Ban Chủ nhiệm trong thời gian qua, đặc biệt là Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ nhiệm Đề án cùng toàn thể các thành viên tham gia Đề án đã nỗ lực triển khai để xây dựng Bộ Quốc sử. Ban Chủ nhiệm Đề án đã xây dựng Thể lệ biên soạn nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất của toàn bộ công trình nghiên cứu. Các nhiệm vụ của Đề án được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ.

Ghi nhận Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ, tạo các điều kiện thuận lợi để triển khai Đề án Quốc sử.

2. Trong thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Đề án, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục bám sát các nguyên tắc trong Thể lệ biên soạn, yêu cầu chuyên môn trong quá trình hoàn thiện và đánh giá nghiệm thu Dự thảo Bộ Quốc sử. Tổ chức thẩm định Dự thảo kỹ lưỡng và báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư để chỉ đạo nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 82-KL/TW ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử Việt Nam.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất (kể cả thủ tục hành chính và nguồn lực) để Ban Chủ nhiệm Đề án, Hội đồng khoa học Đề án hoàn thiện Bộ Quốc sử đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Ban Chủ nhiệm, Thư ký Đề án NCBSLSVN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3), Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s