NPH2018_277`: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 27/11/2018 – P2

Chuyện bầu cử trước sự thất bại của Janet Nguyễn (quận Cam) và Nguyễn Tâm (San Jose) và câu hỏi độc giả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s