MXH2018_076: Mổ xẻ những người CCB mặc quân phục QDND đeo lon Trung tá có phải là thật không?

“Trung tá” Bùi Gia Việt tức Bùi Minh Tiến: phục vụ binh chủng Công Binh? Quân kỳ chiến thắng (phục vụ quân ngũ trên 25 năm)? Chiến sĩ vẻ vang hạng 3 (từ 10 -15 năm)? Huân Chương Chiến Công?
CCB Sơn Thanh cũng Trung tá? (Ăn nói vô giáo dục và mất tư cách).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s