NPH2018_285: TNS Janet Nguyễn thua đối thua 483 phiếu ngày 19/11/2018 – P1

Khoảng cách dẫn trước dần dần thu ngắn cuối cùng khi phòng kiểm phiếu đóng cửa lúc 5 giờ chiều thì đối thủ Tom Umberg vượt lên. Chuyện vụ kiện Hoàng Kiều nhóm “truyền thông thổ tả” TNP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s