MXH2018_058: Facebooker Nguyễn Phúc Hưởng lên án chị Cả và TQTH

Cây kim trong bọc dấu từ LSVN-15 tập – Bộ Đại sử ký VN 30 tập rồi cũng ló ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s