NPH2018_272: Phan Kỳ Nhơn cần hủy bỏ… ngày 11/11/2018 – P1

Sự vi hiến luật bầu cử quận Broaward, Floria sẽ là bằng chứng cho thấy ông Phan Kỳ Nhơn phải hủy bỏ cuộc bầu cử cộng đồng Bùi Thế Phát. 100% vi phạm mà cả cộng đồng hèn nhát không ai phản đối Việt Tân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s