NPH2018_261: Nhận định về kết quả bầu cử bán nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ – P1

Kết quả nói lên điều gì và có phải chỉ cần cầm cờ Vàng 3 Sọc Đỏ là sẽ đắc cử không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s