NPH2018_257: Trần Nhật Phong bị xử khiếm diện thua ông Hoàng Kiều là gì? – P4

Trả lời độc giả những yếu tố pháp lý sau kết quả tòa cho ông Hoàng Kiều thắng khiếm diện. Nếu TNP cù nhầy thì tòa án làm gì?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s