NPH2018_255: Trần Nhật Phong bị xử khiếm diện thua ông Hoàng Kiều là gì? – P2

Nhiều bạn đọc thắc mắc default (khiếm diện) là như thế nào? 2 người bị Hoàng Kiều hăm dọa cũng sẽ bi ông lập thủ tục khiếm diện là ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s