NPH2018_254: Nhà báo Đoàn Trọng “đào mả” truyền thông thổ tả TNP – P1

Sau khi nghe nhà báo Đoàn Trọng “rải mả” truyền thông thổ tả TNP, Thiên Hạ Sự lôi ra một đống ròi bọ chân rết TNP – NK.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s