NPH2018_253: Tỉ phú Hoàng Kiều thắng khiếm diệm vụ kiện Trần Nhật Phong

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Dùng ngòi bút bịa đặt chuyện thêu dệt phỉ báng và “tống tiền”, “truyền thông thổ tả” TNP lãnh cán búa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s