KBCHN2018_249: Giao lưu ngày 1/11/2018 – P2

Trần Nhật Phong giải mã Việt Weekly và Đoàn Trọng tầm bậy, mang tính thù vặt tiểu nhân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s