NPH2018_246: Bộ đại ký lịch sử Việt Nam 30 tập chuẩn bị phát hành

Các chế độ Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu sẽ được công nhận như thực thể trong một giai đoạn của lịch sử. Nhiều chi tiết về trận đánh Việt Trung và định nghĩa là một cuộc xâm lăng biên giới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s