NPH2018_245: Thích Thông Lai tu đạo hay tu đời?

Tu láo lếu chuyện không nói có. Gặp Donald Trump nào sao không truyền hình truyền thống đăng tin hay video thâu hình?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s