MXH2018_037: Mua thì mua làm gì mà phải bức xúc Võ Tấn Đông?

Ông Võ Tấn Đông cũng dễ bị khích động. Kệ mẹ tụi nó. NB cũng đã biết cách đây 3 ngày về tin này nhưng đâu thèm để ý. Ngứa mồm nói thi để nó nói, không có thì sao đâu? Cũng như Võ Đông Cung nói bao nhiêu video mà nb có thèm trả lời đâu? Già sắp chết hom hem hơi đâu mà hơn thua với lão già Thánh Sạo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s