MXH-017: Chuyện thằng Momo BQ ở Hà Nội – P1

Lê Xuân Nghĩa và thân hữu vạch mặc thằng lưu manh láu cá, ăn lừa đéo quịt, ăn chặn ăn bớt. Vô cảm với trẻ em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s