NPH2018_194P2: KBCHN đi tìm sự thật vụ kiện Bảo Lê – Hải Lê

Tại sao Hải Lê đuổi Trần Nhật Phong? Sự thật nằm trong video này. TNP đi đến đâu bị đuổi Hải Lê không dùng TNP xem như sự nghiệp truyền thông “móc túi” đã chấm dứt sau video này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s