MXH012: Ai tố cáo ai nhận 300 USD từ nước ngoài?

Nếu các con nhang không tố cáo nhau trên mạng vì tranh ăn ai biết được chuyện thâm cung bí sử của nhóm Hồng Vệ Binh tự sát tpHCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s