MXH006_VienKeoDang: P3-4

Việt kiều như Võ Đông Cung (Kim Chỉ Nam), Song Phạm, Dương Xuân Phương, Nguyễn Thế Phượng thì OK (không có tiền như SP, NTP) thì cũng có lòng như DXP và VĐC) thì mới được trọng vọng.

Từ tướng xuống tá đến đám chầu rìa sao xấu thế nhỉ? Đó là chính dân chúng trong nước nói

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s