Thái Ngọc Nhiên vạch mặt nhóm “Tổ Quốc Trên Hết”: MXH004_VienKeoDang: P1-4

Mở mặt trận chửi Việt kiều Lợi Minh vì không “đánh” ông NB NPH và LSVN-15 tập.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s