MXH001: Băng Nguyễn kết luận DNL bị bệnh tiền sử

Nhà “tiền sử” Dốt Như Lợn bị biến thái não bộ khoe “trym” ghẻ bảo ai thích LM thì vào liếm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s